P235GH Kazan çelikleri

p355 kalite - erdemir 6345 kalite

P235GH Kazan çelikleri

P235GH Kazan Çelikleri malzemesi EN 10028 ve EN10216 sisteminde tan?mlanan ala??ms?z çeliktir. Yüksek s?cakl?kta bile iyi plastisite, tokluk, so?ukta bükülme ve kaynak özellikleri sunar. “P” harfi “kaynaklanabilir”, “G” “yumu?at?lm?? tavlanm??” ve “H” “sertle?tirilmi?” anlam?na gelir. P265GH malzemesi ile kar??la?t?r?ld???nda, P235GH Kazan Çelikleri benzer kimyasal bile?ime sahiptir, fakat daha dü?ük Karbon içeri?i ve daha yüksek Manganez içeri?idir. P235GH Kazan Çelikleri , P265GH ile kar??la?t?r?ld???nda daha dü?ük verim ve çekme dayan?m?na sahiptir.

 

EN 10216 ve EN 10028 serileri s?ras?yla diki?siz çelik boru ve levhalar? bask? amaçl? olarak belirtti. EN 10216 Bölüm 2 , ala??ms?z ve ala??ml? çelik borular? belirtilen yüksek s?cakl?k özelliklerine sahipken, EN10028 k?s?m 2, ala??ms?z ve ala??ml? çelik levhalar? belirtilen yüksek s?cakl?k özelliklerine sahip olarak belirtti. P235GH Kazan Çelikleri, ASTM A285 / A285M standard?nda A285 kalite C çelik olarak da adland?r?lan Avrupa standard?nda özel ala??ml? ala??md?r. P235GH diki?siz boru ve P235GH levhalar, esas olarak kazanlar ve ?s? e?anjörleri, buhar borular? ve bas?nçl? kaplar imalat?nda kullan?lan bas?nç amaçl?d?r.

ERDEM?R KAZAN SACLARI

P235GH malzeme, normalize edilmi? durum da dahil olmak üzere farkl? i?lem görmü? durumda piyasada bulunur. A?a??dakileri içeren endüstriyel pazarda mevcut P235GH çeliklerinin formlar?: Çelik Levhalar ve Levhalar, Borular ve Borular, Kütükler, Dövme Halkalar ve Bloklar vb. Farkl? ülkelerdeki ilgili standartlar:

EN 10216-2 P235GH / DIN 17175 St 35.8.2

ASTM A285 S?n?f C / DIN 1.0345 / JIS SB410

Erdemir P235GH – H2 Kazan Saclar?

Erdemir 6335 kalite kazan sac? p235gh standart kar??l???na denk gelmektedir. Erdemir p235gh kazan sac? erdemir kalitesi olan 6335 kalite ile an?lmaktad?r. Carbon seciyes 0,16 max olan p235gh kalite kazan saclar?n?n Silis oran? da alternatif kalitelere nazaran dü?üktür.

 

المكافئ القياسي إردم؟
رقم الجودة
ج سي
الأعلى.
مليون ص
الأعلى.
س
الأعلى.
احصل على
دقيقة.
ن(3)
الأعلى.
سجل تجاري(1)
الأعلى.
ج(1)
الأعلى.
قبل الميلاد(1)
الأعلى.
ملحوظة
الأعلى.
ني(1)
الأعلى.
تي
الأعلى.
الخامس
الأعلى.
معيار جودة
EN 10028-2 P235GH 6335(2) 0.16 كحد أقصى. 0,35 0.60-1.20 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02
EN 10028-2 P265GH 6341(2) 0.20 كحد أقصى. 0,40 0.80-1.40 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02
EN 10028-2 P295GH 6347(2) 0.08 – 0.20 0,40 0.90-1.50 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02
EN 10028-2 P355GH 6352 0.10 – 0.22 0,60 1.10-1.70 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,040 0,30 0,03 0,02

plaka sac, rulo sac, sac fiyat listesi,demir çelik fiyat listesi, erdemir fiyatlar?, kardemir fiyatlar?,galvaniz sac fiyatlar?

P235GH kimyasal bile?imi:

ج سي مليون ص س سجل تجاري ج ني قبل الميلاد
?0.16 ?0.35 0,6-1,2 ?0.025 ?0.01 ?0.3 ?0.3 ?0.3 ?0.08

P235GH mekanik özellikler:

s?n?f Çekme dayan?m? Rm Akma dayan?m? YS Uzatma A (?)
P235GH 350 – 480 MPa, 20 ° C’de 185 – 235 MPa, 20 ° C’de > 24

P235GH, kimya endüstrilerindeki proses tesisleri, elektrik santralleri ve nakliye, gübre ve g?da endüstrilerindeki aletler ve i?leme tesisleri gibi geni? bir uygulama yelpazesi sunmaktad?r.

ضجيج EN10216 P235GH çelik boru genellikle kazan?n yüksek bas?nçl? boru hatt? için kullan?l?r. P235GH kazan çelikleri ve çe?itli ebat ve özelliklerde borular tedarik etmekte ve ayr?ca P235GH çelik levhalar? büyük miktarda tedarik etmektedir. Bu materyali ar?yorsan?z, lütfen bizimle ileti?ime geçin veya teklif isteyin.

ورقة المرجل P235GH 1.0345.0000

P235GH

ERDEM?R 6335 Kazan Çelikleri

150°-200°C derece Dayan?kl? Çelikler

https://kazansaclari.com/

https://kazansaci.com

https://kazansaci.eu/

ar???????