Beton alt? trapez sac a??rl?klar?

beton alt? trapez sac a??rl?klar?, beton alt? sac?, beton alt? sac uygulama, beton alt? trapez sac ölçüleri

Galvanizli Beton Alt? Trapez Sac A??rl?klar?

?stanbul Beton alt? trapez sac asl?nda bir zemin kal?b?d?r. Çelik ile dökülen s?v? betonun kuruyabilmesi için sa?lam bir zemin haz?rlar. Betondan tasarruf sa?land??? gibi zamandan da kazand?rmaktad?r. Beton alt? zemin sac? kullan?rken ek bir zemin çelik kal?p ihtiyac? bulunmamaktad?r. ?stanbul Beton alt? Trapez sac kal?p görevi görmektedir. Ayr?ca metal yap?s? ile dö?eme demir miktar?n?n daha az kullan?lmas?na yard?mc? olmaktad?r.

?stanbul Beton alt? Zemin trapez sac?, 0,70 ile 3 mm aras?nda de?i?ik kal?nl?klarda galvaniz rulo sac lardan  üretilmektedir. Beton alt? kal?p sac? boy maksimum 12 metredir. Dilersenz farkl? uzunlukta da üretilebilmektedir. Binalar da zemin beton kal?nl???na ula?abilmek için beton alt? trapez sac ile daha az beton kullan?lmakta ve çelik bina maliyetini dü?ürmektedir. Beton alt? Zemin sac? ayn? zamanda bir ta??y?c?d?r.

Beton alt? trapez sac
Beton alt? trapez sac

?stanbul Beton Alt? Zemin Sac?

?stanbul Zemin kal?p sac? n?n üzerinde bulunan girintiler sayesinde beton daha kolay tutunur. Betonun tutunabilmesi için bu form ayr?ca fayda sa?lamaktad?r. Zemin Kal?p levhalar?n yüzeyinde imalat s?ras?nda olu?turulan çentik ?eklindeki ç?k?nt?lar ile beton ile çeli?in daha iyi kayna?mas?n? sa?lamakt?r. Çelik Zemin Kal?b? sayesinde kompozit dö?emenin mukavemetini artt?rmakta ve ekonomi sa?lamaktad?r.

?stanbul Beton Alt? Zemin Sac? ayr?ca kal?p görevi görür.  ?stanbul Zemin kal?p sac? in?aatta kal?p maliyetini azaltarak i?çilik maliyet avantaj? da sa?lar. Çelik beton alt? trapez sac, ?n?aat yap?m? s?ras?nda kiri?lerin bas?nç yönü için yanal olarak destek sa?lar. Beton Alt? Trapez sac hadve  yüksekli?i, tercih edilen forma göre de?i?ebilmekle birlikte 40 litre/m²?ye kadar beton ekonomisi sa?lar.

0,70 beton alt? çelik zemin kal?b? kesiti daha di?er kal?p malzemelerine göre daha fazla yük ta??d???ndan, beton yüksekli?i yani m2 de kullan?lan beton miktar? azal?r. Zemin kal?b? sayesinde binaya daha az yük biner.

 

beton alt? çelik zemin kal?b? boyutlar?, metalin türüne ve metalin kal?nl???na ba?l?d?r. Çelik, güçlü oldu?u kadar hafif oldu?u için güverteler için popüler bir seçimdir. Tipik çelik beton alt? trapez sac kal?nl?klar?, ço?u güverte 22 gauge olmak üzere 18 gauge ile 24 gauge aras?ndad?r.

Metal türünden ba??ms?z olarak, ço?u beton alt? trapez sac 48 veya 54 inç geni?li?e ve 8 veya 10 fit uzunlu?a sahiptir.
сталь beton alt? trapez sac nas?l yap?l?r? ?eritler halinde kesilen ve metale kal?nl???n? ve geni?li?ini veren bir dizi silindirden beslenen çelik bobinlerle ba?lar. ?eritler daha sonra çeli?i pas ve korozyondan korumaya yard?mc? olan çinko ile kaplan?r. Ard?ndan, güverte ?zgara desenini olu?turmak için deliklerle delinir. Zemin kaplamas? daha sonra galvanizlenir, bu da pas ve korozyonu daha fazla önlemek için koruyucu bir çinko tabakas? verir. Son olarak, ülke çap?ndaki distribütörlere ve yüklenicilere gönderilir.

?stanbul Beton alt? trapez sac a??rl?klar?

bel?????????? ????