Kenet Çat?

Kenet Çat? nedir?

Kenet Çenet nedir? : Günümüzde yap?larda kullan?lan kaplama malzemelerinin çe?itlili?i artm??t?r. Kenet çat? kaplama ise en çok kullan?lan çat? kaplama malzemesidir.
Çelik yap?n?n çat?s? için do?ru bir kaplama malzemesi seçimi malzemenin sa?lam, uzun ömürlü, ekonomik, kullan?m amaçlar?na uygun ve estetik olmas? gibi ?artlar? sa?lamal?d?r.
Çat? Kaplama malzemelerinin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir.
Özellikle baz? alanlar?n kapat?lmas?nda kullan?lan çelik çat?lar?n atmosferik korozyona maruz kalmas? kaç?n?lmaz bir olayd?r.
Atmosferik korozyon, di?er tüm korozyon türlerinden, gerek maliyet ve gerekse tasarruf bak?m?ndan önemlidir.
Atmosferik korozyon, co?rafi bölgelere ve yerel ko?ullara göre de?i?ir.
Endüstriyel kirlenmenin yo?un oldu?u bölgelerde korozyon h?z? di?er bölgelere göre daha fazla olabilir.
Denize yak?n yerlerde ve 24 metre uzakta bulunan bir çelik malzemenin, 240 metre uzakl?kta bulunan bir çelikten 12 kat daha h?zl? korozyona u?rad??? bilinmektedir.

NEDEN KENET ÇATI?

?çinde kimyevi madde ile üretim yap?lan sanayi tesislerinde çelik konstrüksiyon yap?n?n korozyona maruz kalarak önemli kay?plara u?rad??? ve çat? kaplama malzemesinin kullan?lamaz hale geldi?i izlenmi?tir.
Çat? kaplama malzemelerinin önemli bir problemi iç ve d?? ortam aras?ndaki s?cakl?k fark?ndan dolay? kaplama malzemesi alt?nda olu?an yo?u?ma oldu?u bilinmektedir.
Üretimhane içerisinde üretim s?ras?nda olu?an buhar?n so?uk çat? yüzeylerinde yo?u?mas?yla yap? içinde su damlalar? meydana gelir ve bu damlalar çat? kaplama malzemesini etkiler.
Özellikle tekstil fabrikalar?nda s?k kar??la??lan bir vakad?r.
Sorunun önlenmesi için uygulama detaylar? do?ru seçilmeli, kaplama örtüsü alt?nda uygun bir yal?t?m malzemesi kullan?lmal?, ayr?ca yal?t?m malzemesi nem ile buharlardan korunmal?, yap? içinde ve örtü alt?nda sürekli, etkin bir havaland?rma sa?lanmas? korozyonun etkilerini azaltacakt?r.
Çat? Yal?t?mda daha özel malzemeler kullan?lmakta olup en yayg?n kullan?lanlar ta?yünü, camyünü, polistren ve poliüretan levhalard?r.
Asit buharlar?n?n lifli malzemeleri etkilememesi için de cam elyaf takviyeli polyester levhalar kullan?lmal?d?r.
Metal esasl? çat? kaplama malzemeleri ile yap?larda ya?mur veya dolu ya?d???nda içeride çal???lamayacak kadar rahats?z edici gürültü ortaya ç?kmaktad?r.
Bunun için, sesi emecek lifli malzemeler kullan?lmas? önerilir.
Is? iletkenlik de?erinin yüksek oldu?u malzemeler ile kaplanm?? yap?larda içeride çal??ma konforunun azald???; ?s?tma, so?utma gibi giderlerin önemli oranda artt??? bilinmektedir.
Ah?ap kaplamal? çat?lar üzerine yap?lan bitüm esasl? kaplama malzemelerinin do?ru havaland?rma detaylar? uygulanmad???nda zamanla ah?aba temas eden yüzeylerde küflenme meydana geldi?i bilinmektedir.
Yukar?da aç?klanan durumlar, kaplama malzemelerinin yerine göre uygun seçilmemesinden, gerekli yal?t?m malzeme ve sistemlerinin uygulanmamas?ndan kaynaklanmaktad?r.
Çal??mada, çat? kaplama malzemelerinin özellikleri, birim a??rl?klar?, güncel fiyatlar?, avantaj, dezavantajlar? ve uygulamadaki sorunlar? aç?klanarak tasar?mc?lar?n projelendirecekleri yap?n?n konut veya endüstri yap?s? olmas?na göre kaplama malzemesi seçimine katk?da bulunulmas? amaçlanm??t?r.

 

Çat?larda Kullan?lan Kaplama Malzemeleri

 

Çat?larda kullan?lan kaplama malzemeleri çe?itli olup, içeri?ini olu?turan malzemeye göre metal, kil, çimento, bitüm, plastik esasl? ve di?er malzemeler olmak üzere alt? gruba ayr?lmaktad?r.
Bu çal??mada, malzeme gruplar? içinde en yayg?n olarak kullan?lan kaplama malzemelerinin özellikleri incelenecektir.

Çat? Kaplama Malzemelerinin Performanslar?n?n ?ncelenmesinde Dikkate Al?nan Kriterler

Kenet Çat? kaplama malzemelerinin performanslar?n?n incelenmesinde malzemenin boyutlar?, a??rl???, mukavemeti, birim fiyat?, ?s? iletkenli?i, ses iletkenli?i, malzemenin içeri?i, kullan?mda yal?t?m malzemeleri gereksinimi, kullan?ld??? yap? tipi (bina, hal yap?lar? gibi), su geçirimsizli?i, donma- çözülme, korozyon, yang?n dayan?kl?l???, montaj ve nakliyesi vb. çe?itli ölçütler dikkate al?nm??t?r.

Kenet Çat? Kaplama Malzemelerinin Avantajlar? ve Dezavantajlar?

Ta??y?c? sistemin ah?ap, betonarme veya çelik konstrüksiyon olmas? kaplama malzemesi seçiminde önemlidir. Çat? kaplama malzemesi seçimi ta??y?c? sistemin özelli?ine göre de?i?ir.

Çelik Esasl? Kaplama Malzemeleri genellikle, endüstriyel yap?larda kullan?lan malzemedir.

Metal ve Çelik Kiremitler

Çinko kaplamal? metal kiremitler, bas?nç alt?nda ?ekillendirilmi? çinko ala??m? ile kaplanm?? ve/veya akrilik boya ile  kaplamas? yap?lm??, 0,40 mm kal?nl???nda çelik plakalard?r.
5 kg/m2 a??rl???nda 810 mm x 3000 mm boyutlar?ndad?r. Fiyat? yakla??k 35  TL/m2dir.
Uzun ömürlü olmas? ve kullan?m süresi (40-50 y?l) vard?r. Korozyona dayan?kl?d?r, yüzeyi yosunla?ma ve mantar olu?umunu önleyen akrilik kaplamal? olanlar? vard?r.
Küflenme olmaz, çatlamaz, fire vermez, alev almaz, donmaz ve yang?na dayan?kl?d?r. Dik çat?larda (10° ile 90°) kullan?ma uygundur. Özel boya kaplamas? nedeniyle solmaya kar?? dayan?kl?d?r.
Kenet çat? uzun ömürlüdür.
Atmosferdeki kimyasal maddelerden etkilenmesi minimum düzeydedir. Montaj? kolay ve h?zl?d?r.
Toprak kiremitlere göre oldukça hafiftir.
Çat? ta??y?c? sisteminde ekonomi sa?lar.
Estetiktir, de?i?ik renkleri vard?r.
Her kiremit ayr? ayr? çat?ya tespit edildi?i için ku?, böcek girmesi imkans?zd?r; h?rs?z girmesini ise zor hale getirir.
Is? ve ses iletim de?erleri yüksektir. Nem, ?s? ve ses etkilerine kar?? yal?t?m özelli?indedir.
Kenet Çat? Maliyeti dü?üktür.
Is? yal?t?ml? olarak uygulama fiyat? 50 tl/m2 dir. Yayg?na adayn?m? yüksetir ve i?çili?i azd?r.

Tek Kat Metal Kiremit

?stenilen boyutta üretilebilirler. Yang?na dayan?kl?, hafif, su geçirmeyen, alev almayan, so?uk havadan etkilenmeyen, montaj ve kullan?m s?ras?nda fire vermeyen , hafifli?i nedeniyle çat? ta??y?c? sisteminde ekonomi sa?layan bir çat? kaplama malzemesidir.
Is? ve ses iletim de?erleri yüksektir. Su, ses, s?cakl?k etkilerine kar?? yal?t?m gerektirir.

Çinko Çat? Kaplama -Trapez SAC

Çinko levhalar -trapez saclar kal?nl?klar?na göre s?n?fland?r?l?r. Genellikle,  5 kg/m2 a??rl???nda ve a 1000 mm x 2000 mm plakalar halinde bulunur. Fiyat? yakla??k 30 TL/m2dir. Zamanla atmosfer etkileri ile üzerinde gri ve beyaz renkte, çinko paslanmas? gibi bir tabaka meydana gelsene de malzemenin korozyonu zordur. Tuz ve asit buharlar? çinkoyu tahrip eder, kullan?m süresini azaltabililr bu yüzden denize yak?n yerlerde ömrü k?salabilir.

trapez-sac
трапецападобны ліст

Galvaniz Çelik Levhalar -Kenet Çat?

0,40 mm – 1,2 mm kal?nl???ndaki çelik levha; çinko s?cak dald?rma galvaniz yöntemi ile kaplanm??t?r. 12000 mm uzunlu?a kadar üretilebilmektedir. Genellikle 0,50 mm trapez galvanizli saçlar kullan?l?r. 5 kg/m2 a??rl???ndad?r. Fiyat? yakla??k 4000 TL/tondur.
Endüstriyel yap?lar?nda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.
Galvaniz trapez çelik saclar uzun ömürlüdür. Katland??? zaman çinko kaplama dökülmez. Kolay boyanabilir. Siyah sac plakallar? çat?larda kullanmak uygun de?ildir. Siyah sac levhalar paslanarak k?sa sürede paslanmalar?ndan kaynakl? tercih edilmezler.
Trapez saclar hafif olmas?ndan kaynakl? kolay ta??n?r, montaj? pratiktir. Ta??nmas? ve nakliye esnas?nda k?r?lmaz ve deforme olmaz. Yang?na ve ?s?ya dayan?kl?d?r. Zaman ve i?çilik tasarrufu sa?lamaktad?r.
Kolayca sökülebilir ve  farkl? yerlerde bozulmadan montaj? yap?labilir.
E?ilme etkisi ?em=1200 kg/cm2 dir.
Di?er çat? kaplama türlerine oranla daha yüksek mukavemet de?erlerine sahiptir.
Kiri? ve a??k maliyetlerinde tasarruf sa?lar. Is? yal?t?ms?z tek tabakal? veya iki trapez levha aras?na ?s? yal?t?m? serilerek tabakal? kullan?lsa da bunun için çat? sandviç paneli tercih edilmelidir.
Ses ve ?s? yal?t?m? çok zay?ft?r.
Konut türü yap?larda pek kullan?lamaz.
Montajdan sonra delik yerlerine dikkat etmek gerekir. S?cakl?k de?i?imlerinde esneme ve uzama yapabilir.
Uzama katsay?lar? yüksektir. Kenet çat? ek yerlerinden hareket edebilir. Asit buharlar? ile üretim yap?lan sanayi tesislerinde sandviç panel olarak kullan?lmal?d?r.

 

Sandviç panel
Sandviç panel

Sandviç Paneller

Sandviç paneller; alüminyum veya galvaniz sacl? iki tabaka aras?na çe?itli yo?unluk ve kal?nl?kta yal?t?m malzemesi olan poliüretan kullan?larak üretilmektedir. 0,5 mm – 1,2 mm kal?nl??? naras?nda de?i?en galvanizli trapez sac kullan?lmaktad?r. Yal?t?m malzemesi ta? yünü, cam yünü, poliüretan, polistren köpük olabilir. Galvanizli trapez sac sandviç panellerin ortalama a??rl??? 15-25 kg/m2dir. Yakla??k fiyat? 50 TL/m2 dir.
Korozyon, su, ses, ?s? ve yang?n dayan?kl?l??? yüksektir.
Uzun ömürlüdür.
Sandviç panellerin montaj süresi, yerinde yapma sandviç sistemlere göre daha h?zl?d?r.
Hafif ve e?ilme mukavemetleri yüksek oldu?undan a??k ve ta??y?c? sistemden ekonomi sa?larlar.
?stenilen boy ve kal?nl?kta üretilirler.
Üretiminde kullan?lan malzemelerden dolay? yang?n an?nda zehirli gaz olu?maz.
E?risel forma uygun de?ildir. A??r? çat? yüklerinden kar yükü gibi kaynaklanan e?ilme ve bas?nç durumuna dayan?kl?d?r.

Çimento Kaplama Malzemeleri

Çimento Esasl? Kiremitler

Çimento kullan?larak üretilen çat? kaplama malzemesidir. Boyutlar? 33 x 42 cm , a??rl??? 42 kg/m2dir. Fiyat? yakla??okay 30 TL/m2dir. Bu tür kiremitler az su emer (% 2-3). Donma ve çözülme etkilerine kar?? kil esasl? kiremitlere göre daha dayan?kl?d?r.

Üretiminde at?k madde olmad??? için do?ay? kirletmez.
Kil esasl? kiremitlere göre daha yüksek bas?nç dayan?kl?l???na sahiptir.
Kilit sistemi sayesinde fazla yüksek olmayan e?imlerde ve kuvvetli rüzgar alan bölgelerde yüksek performans gösterir. ??çili?i kolayd?r.
Darbelere kar?? dayan?kl?d?r.
Yap?sal özellikleri sayesinde kimyasal etkilere kar?? dayan?kl?d?r. Üretim teknolojisi gere?i milimetrik ölçülerde üretilir.
Metrekare a??rl?klar? kil esasl? kiremitlere oranla daha azd?r.
De?i?ik renklerde üretilebildi?inden estetik bir görünüme sahiptir.
Çimento içerikli oldu?u için k?r?lgand?r.
Nakliye ve dö?enmesinde fire verir. Üzerinde gezilmesi s?ras?nda dikkat edilmezse kar?labilir.
E?risel yüzeylerde kullan?lamaz.
Kil esasl? kiremitlere göre daha pahal?d?r.
Çat? aras? kullan?lacaksa; ses, ?s?, nem için yal?t?m gerektirir.

Lifli Çimentolu Sinüs Oluklu Levhalar

?norganik birle?imler (kalsit+mikro silika) ve organik lifli (selüloz) çimentodan olu?an bir kaplama malzemesidir. Günümüzde asbest kullan?m? terk edilmi?tir. Erime s?cakl??? 1200 ºC olan yanmaz bir malzemedir. ninety two cm geni?lilikte, 125 cm ile 330 cm aras?ndaki boylarda üretilir. 6 mm kal?nl???ndad?r. Ortalama eleven,5 kg/m2 a??rl?ktad?r. Yakla??k fiyat? 12 TL/m2dir.
Asidik ortamlar dahil üretimde olu?abilecek kimyasal etkilere kar?? dayan?kl?d?r.
Su geçirmez bir yap?ya sahiptir. Su buhar? difüzyon özelli?i vard?r.
Yüzeylerinde yo?u?ma meydana gelmez.
Paslanmaz, nem yapmaz, çürümez, donma ve çözülmeye kar?? dayan?kl?d?r.
Uygulamas? pratiktir. ??çilik maliyeti azd?r. Rüzgâr etkisi ile ya?mur suyu levha alt?na geçmez. Ultraviyoleye ve s?cakl?ok farklar?na kar?? ola?anüstü dirençlidir. Üstünde yürünebilir.
Kenet Çat? uygulama maliyeti ucuz olup geni? alanl? yüzeylerin kaplanmas? için uygundur.
Bu levhalar?n zamanla yüzeylerinde bozulma olabilir.
Çimento içerikli oldu?u için k?r?lgand?r.
Konut türü yap?lar için uygun de?ildir. Di?er metal kaplamalara göre daha a??rd?r.
A??k ve ta??y?c? sistem maliyetini art?r?r. Sert rüzgârlarda uygun montaj yap?lmam?? ise çatlama ve k?r?lma meydana gelebilir. Ses ve ?s? geçirgenli?i orta seviyededir.

Sinüs Oluklu Ondüle Levhalar

Bitüm emdirilmi?, organik elyafla özel bir reçinenin bile?iminden olu?maktad?r. 95 x 2 100 cm boyutlar?nda 4 kg/m2 a??rl???nda ve yakla??k 12 TL/m2 fiyat?ndad?r.
?yi bir su geçirmezli?ine sahip, esnek olmas? nedeniyle çatlamayan, kesinlikle paslanmayan, küflenmeyen, UV ???nlar?na dayan?kl?, havadaki kimyasal ve biyolojik maddelerden etkilenmeyen ve bak?m gerektirmeyen bir üründür.
Is? iletkenli?i dü?üktür. Ses yutuculuk de?eri ortalama 40 dB?dir.
Çe?itli tuz, asit ve alkaliler herhangi bir de?i?ikli?e neden olmaz.
Hafif oldu?undan ta??y?c? a??ok ve çat? sisteminde malzemeden tasarruf sa?lar.
S?cakl?k farklar?nda, boyut de?i?imi azd?r. E?risel yüzeylere uygulanabilir (silindirik kubbeler).
Yanabilme riski vard?r. S?cak havalarda kendini salarak ?ekli bozulur ve ta??y?c? mukavemetini k?smen kaybeder.
Hava s?cakl??? tekrar normale döndü?ünde eski ?eklini alamaz ve oluklar? kaybolur.
Petrol içerikli oldu?u için yaz aylar?nda koku yapabilir. Hafif olma avantaj? sert rüzgârl? havalarda dezavantaja dönü?ebilir, rüzgâr etkisi ile yerinden kalkabilir.

onduline_levha
onduline_levha

Cam Elyaf Takviyeli Polyester Levhalar

 

Cam elyaf takviyeli polyester, cam elyaf? ile polyester reçinenin birle?tirilmesi ile elde edilen kompozit bir malzemedir. Genellikle, 1,five mm kal?nl???nda, 1×15 metre boyutlar?nda üretilebilmektedir. Yakla??ok a??rl??? 2 kg/m2dir. Fiyat? yakla??ok 15 TL/m2dir.
Polyester, termoset grubunda yer alan ba?lay?c? reçinedir.
Endüstriyel tesislerde, seralarda ve yap?lar?n k?smen ayd?nlat?lmas?nda kullan?l?r.
Cam elyaf takviyeli polyester malzeme yüksek mekanik dayan?ma sahiptir.
Hafif, korozyon ve kimyasal etkilere dayan?kl? bir malzemedir. Elektrik yal?t?m? ve dü?ük ?s? iletkenli?e sahip olmas?, uzun y?llar bak?m ve boya gibi ek bir hizmete ihtiyaç duymamas? önemli avantajlar?ndand?r.
Montaj kolayl???, tasar?m esnekli?i sa?lamas?, kolay tamir edilebilmesinin yan? s?ra üretimin dü?üok i? gücü ile yap?labilir olmas? önem ta??r.
D?? ortamdan gelen seslere kar?? yüksek ses yal?t?m?na sahiptir. Darbelere kar?? dayan?kl?d?r. Kendinden renklendirilebilme olana??, istenildi?inde ???ok geçirgenlik özelli?i sa?lanmas?, dü?ük ta??ma maliyeti gibi özellikleri de vard?r.
Ham malzemesi pahal?d?r.
Kompozitler k?r?lgan malzeme olmalar?ndan dolay? kolayl?kla zarar görürler. Onar?lmalar? yeni problemler yaratabilir. Yanar ve duman ç?kar?r.
Malzemenin kalitesi üretim yönteminin kalitesine ba?l?d?r. Montaj için uzman personel gerektirmektedir.
Yal?t?m malzemesi kullan?larak ses veya ?s? yal?t?m? ???k geçirmesi istenilen k?s?mlarda yap?lamaz. Geri dönü?ümü yoktur. Çevre kirlili?i yarat?r. Kimyevi madde oldu?undan, uzun süre güne? alt?nda polyester bozulabilir ve k?r?llgan hale gelir.
Yap?n?n kullan?m ömrü içerisinde ortaya ç?kabilecek malzeme yenilenmesi, onar?m ve i?çilik giderlerinin getirece?i ek giderler göz önüne al?narak dayan?kl? ve uygun çat? malzemelerinin seçilmesi önemlidir.
?lk yat?r?m maliyeti yüksek olsa bile çat? kaplama malzemesinin sürdürülebilirli?inin dikkate al?nmas? gerekir.

bel?????????? ????