Ucuz Renkli Metal Çat? Sistemi Nas?l Seçilir

metal roof colors

Ucuz Renkli Metal Çat? Sistemi Nas?l Seçilir

Al???lmad?k bir çat? istiyorsan?z, ucuz renkli bir metal çat? sistemi seçmek harika bir seçenektir. Ancak, çat?n?z için bir renk seçerken biraz dikkatli olmal?s?n?z. Genellikle, bu çizelgelerde sunulan renkler s?n?rl?d?r. Kartela da rengin yaln?zca küçük bir örne?ini görebilirsiniz. Ayr?ca bu yongalar çat?n?z?n gerçek rengini yans?tmaz. Çat?n?zdaki rengin do?ru bir temsili olamayacak kadar gözünüze yak?nlar.

metal kiremit
металачарапіца

Dü?ünülmesi gereken ilk ?ey fiyatt?r. Renkli bir metal çat?n?n maliyeti, panellerin kal?nl???na ve çelik kiremitlerin a??rl???na ba?l? olacakt?r. Alternatif olarak, daha dü?ük malzeme maliyetleri nedeniyle daha ucuz olan çinko çat? kaplamay? tercih edebilirsiniz. Metal çat? da hemen hemen her renk bulunabilir ve hatta evinizin duvarlar?n?n rengine uygun bir çat?ya bile sahip olabilirsiniz. A?a??daki basit ad?mlar? izleyerek uygun fiyatl? bir renkli metal çat? sistemi bulabilirsiniz:

Panellerin mastar?n? belirleyerek panellerin rengini seçebilirsiniz. En uygun fiyatlarla 0,40-0,50 mm çelik aras?ndan seçim yapabilirsiniz. Daha ekonomik bir fiyat için daha hafif bir gösterge de seçebilirsiniz. Bu iki metal çat? tipi aras?ndaki maliyet fark? %10 veya %25 kadar olabilir. Ayr?ca evinizin tarz?na ve metal çat? rengine uygun bir renk seçebilirsiniz. Panel tipine göre do?ru renkleri seçti?inizden emin olun.

Trapez çat? saclar?
Trapez çat? saclar?

Renkli Metal Çat? Fiyat?

Daha dayan?kl?, daha uzun ömürlü bir çat? ar?yorsan?z, metal çat? kaplamay? dü?ünmelisiniz. Bunlar onlarca y?l dayanabilir ve ?iddetli hava ko?ullar?na asfalt zonadan çok daha dayan?kl?d?r. Ayr?ca ate?e direnirler ve çok çekicidirler. De?erini art?racak metal çat?l? güzel bir eve sahip olabilirsiniz. Bu avantajlar, eviniz için en iyi seçene?i seçmenize yard?mc? olacakt?r. Bir müteahhit tutmadan önce fiyat? kontrol etmeyi unutmay?n.

Ucuz renkli bir metal çat? seçerken, panellerin ayn? malzemelerden olmas?na dikkat edin. Seçece?iniz panel tipine göre fiyat de?i?mektedir. Evinizin rengine uygun bir panel sat?n alabilirsiniz. Piyasada birçok metal çat?  rengi mevcuttur. Ye?ilin belirli bir tonunu istiyorsan?z evinizin rengine uygun bir panel seçebilirsiniz. Ucuz renkli metal çat? sisteminin maliyetini belirlemenin di?er bir yolu da panellerin fiyat?n? yükleniciye sormakt?r. Bir müteahhit, genellikle i?çilik içeren paneller için size bir fiyat teklifi verecektir.

Metal çat? yaparken rengin yan? s?ra çat? için malzeme türünü de seçebilirsiniz. Metal çat? kaplama ürünleri çinkodan veya çinko ve alüminyum kombinasyonundan yap?l?r. Galvalume, ikisinin en dayan?kl?s?d?r. Fiyat? kal?nl???na ba?l? olacakt?r. Daha kal?n bir kaplama daha uzun süre dayan?r, ancak ba?lang?çta daha pahal?ya mal olur. Evinizin hava durumuna ve tarz?na ba?l? olarak, renkli bir metal çat? çok pahal? olabilir, bu nedenle tasarruf etmek için ucuz renkli metal çat? almak isteyebilirsiniz.

Танны колер Метал Çat?

Ucuz renkli bir metal çat?n?n fiyat? birkaç faktöre ba?l?d?r. Ya?ad???n?z yere ba?l? olarak, en aç?k renk daha görünür olur ve s?cak havalarda serinlemeyi destekler. Daha koyu renkler daha yans?t?c?d?r ve daha dü?ük ?s?tma maliyetleri sa?lar. Metal çat?n?z?n rengi çok önemlidir. Evinizin görünümünü etkileyebilir ve evinizin en çekici özelli?i olabilir. Bu onu çekici ve uygun fiyatl? bir seçim haline getirir. Ucuz renkli bir metalik çat? dü?ünüyorsan?z, süreç hakk?nda olabildi?ince çok ?ey ö?renmek için zaman ay?rmaya de?er.

Ucuz renkli bir metal çat?n?n rengini seçmek önemlidir çünkü evinizin görünümünü etkileyebilir. Metal çat?n?z ne kadar renkliyse, solma olas?l??? o kadar yüksektir. Ek olarak, k?sa vadede daha parlak bir renk daha iyi görünecek, ancak koyu renkli bir renk daha so?uk havalarda ?s?y? daha iyi tutacakt?r. Ucuz renkli bir metal çat? ar?yorsan?z, ацынкаваць oluklu sac versiyonunu seçin.

памылка: Змест абаронены !!
bel?????????? ????