318C17 Çeli?inin Özelliklerinin ve Uygulamalar?n?n ?ncelenmesi

318C17 Çeli?inin Özelliklerinin ve Uygulamalar?n?n ?ncelenmesi

318C17 çeli?i, yüksek mukavemeti, korozyon direnci ve yüksek s?cakl?klara dayanma yetene?i nedeniyle havac?l?k, otomotiv ve petrol ve gaz endüstrilerinde yayg?n olarak kullan?lan bir paslanmaz çelik türüdür. Genellikle uçak bile?enlerinin, otomotiv egzoz sistemlerinin ve petrol ve gaz i?leme ekipmanlar?n?n yap?m?nda kullan?l?r. 318C17 çeli?inin kimyasal bile?imi tipik olarak yüksek düzeyde krom, nikel ve molibdenden olu?ur ve bu da korozyon direncine ve yüksek s?cakl?k dayan?m?na katk?da bulunur. Ayn? zamanda yüksek çekme mukavemeti, iyi ?ekillendirilebilirlik ve mükemmel kaynaklanabilirlik gibi teknik özelliklere de sahip oldu?undan bu endüstrilerdeki çe?itli uygulamalar için ideal bir seçimdir.

грешка: Съдържанието е защитено!!
bg_BG?????????