Alç?pan Duvar Profili ?malat?

istanbul tavan c profili

Alç?pan Duvar Profili ?malat? 

Alç?pan duvar profili imalat? haz?rlad???m?z галванизирам profiller birçok alanda kullan?lan malzemelerdir. ?ç cephe uygulamalar?nda, prefabrik yap?lar imal edilirken, bölme duvar yap?m?nda kullan??l? olmaktad?r. Bu malzeme kullan?larak çat? ve duvarlara izolasyon ve kaplama yap?labilir.

Alç?pan duvar profili son derece dayan?kl?d?r. Ekonomik olmas? sayesinde büyük alanlarda kullanmak için tercih edilebilir. Elektrik ve s?hhi tesisat gibi görünmesi istenmeyen malzemeleri gizlemenize olanak sa?lar. Bu özelli?i sayesinde dekoratif bir görünüm elde etmenizi sa?lar. Boyanarak dekorasyonunuza kolayl?kla uyum sa?lar.

Duvar C50 Profili ?malat?

Duvar C50 profili iç mekan bölme, giydirme duvar ve ?aft duvar uygulamalar?nda metal ta??y?c? iskeleti 50 mm olarak ayarlanarak kullan?l?r. Duvar U profillerinin içine geçirilerek uygulama yap?l?r. Daha sonra alç? levha uygulan?r. Giydirme duvar yaparken profilin tek yüzüne vidalama yap?lmas? yeterlidir.

K?sa sürede montaj edilebilir. Ayn? ?ekilde sökülmesi de kolayd?r. Duvarlarda yer kayb?na neden olmaz. Tu?la yap?lara oranla 9 kat daha hafiftir. Bu sayede binan?n esnek olmas?n? sa?lar. Deprem gibi ?iddetli bir sars?nt?da hemen k?r?lmaz. Duvar C profili kullan?ld??? alanda sesi ve ?s?y? izole eder. Yang?na kar?? dayan?kl?d?r. Farkl? alanlarda kullan?lmak üzere istenilen boyda üretimi yap?labilir.

Duvar U50 Profili ?malat?

Duvar U50 profili metal ta??y?c? iskeleti görevinde 75 mm olarak ayarlan?p kullan?l?r. Duvar C profilinin ve bölme duvar?n dengede olmas?n? sa?lar. Alç? levha duvar yap?m?nda zemin ve tavan?n birle?ti?i yere uygulan?r. EN 14195 kalite standard?n?n gerekliliklerine uygun olarak üretilir. Hafif bir malzeme oldu?undan kullan?ld??? binaya fazla yük bindirmez. 

Duvar Kö?e Profili ?malat?

Duvar kö?e profili galvanizli malzemeden imal edilir. Bu nedenle galvaniz kaplaman?n avantajlar?na sahiptir. Korozyona dayan?kl? oldu?undan iç mekânlar?n yan? s?ra d?? mekanlarda da kullanabilir. Kullan?ld??? alanda herhangi bir hasar olmamas? için koruma sa?lar. Kö?elerde dik bir görünüm elde etmek için uygulanabilir. 0,35 ve 0,45 mm et kal?nl???na sahip malzeme üretilebilir.

Duvar C ve Duvar U Profil Uygulamas? Nas?l Yap?l?r?

Duvar C ve duvar U profilleri birbirlerinin tamamlay?c?lar?d?r denebilir. Uygulanma için öncelikle lazermetre ile mekân?n ölçüleri al?n?r. Bölme duvar uygulamas? yap?lacaksa öncelikle konumu belirlenir. Duvar U profilin sabitlenece?i hat ç?rp? ipiyle dö?emeye sabitlenir. Dö?emedeki i?aretten faydalan?larak ?akul ile tavana i?aret koyulur. Duvar?n uzunlu?una karar verdikten sonra U ve C profiller istenilen ölçüde kesilir. C profilleri tavan yüksekli?inden 1 cm k?sa kesilerek montaj s?ras?nda kolayl?k sa?lan?r.

Montaj i?lemine geçmeden önce profillerin alt?na ses yal?t?m? sa?layan bantlar yap??t?r?l?r. 60 cm aral?k verilerek kaç adet C profil kullan?laca?? hesaplan?r. Seramik ve mermer gibi malzemelerle kaplanacak yerler için bu aral?k daha az olmal?d?r. Plan a?amas? tamamland?ktan sonra montaja ba?lanabilir. ?lk olarak U profiller dö?eme ve tavana vidalar yard?m?yla sabitlenir. 60 cm?de bir vidalama yap?l?r. Daha sonra C профилleri tak?lmaya ba?lan?r. ?lk C profili sabitlendikten sonra di?erleri U profillerin aras?na döndürülerek tak?l?r. Daha sonra corex uygulamas? yap?laca??ndan C profiller U profillere sabitlenmez.

istanbulpvcdesteksaci.com

bg_BG?????????