боя? Трапецовидна ламарина цени?, Боядисана? Тежести на трапецовидни листове

Boyal? çat? sac?

Trapez saclar asl?nda iki farkl? türü bulunmaktad?r. D?? cephe kaplamas? trapez saclar ve Beton alt? trapez saclar. D?? cephe kaplamas? olarak veya beton alt? trapez sac kullan?m? olarak da trapez saclar galvanizli rulo saclardan imal edilmektedir. Çat? kaplama malzemesi olan Trapez saclar?n fiyatlar? galvanizli rulo saclar ve sonras?nda yap?lan i?lem maliyetleri olu?turmaktad?r. Galvaniz rulo sac fiyatlar?na sitemizin ilgili bölümünden ula?abilirsiniz. Renkli saclardan da üretilebilmeleri estetik aç?s?ndan çelik binalar?n d?? cephe kaplamar?nda ve çat? kaplamalar?nda tercih sebebidir. Trapez sac galvaniz veya boyal? saclardan yap?ld?klar? için uzun ömürlüdürler. Korozyona ve farkl? hava ko?ullar?na uygundur. DX51 kalite galvaniz saclardan üretilirler. ?stanbul trapez sac üretim tesisimizde farkl? kal?nl?klar ve ebatlarda трапецовиден лист imalat? yapabilmekteyiz.

Boyal? Trapez sac fiyatlar?

Trapez sac fiyatlar? kullan?lacak galvaniz sac?n kal?nl???na, boyal? galvaniz sac?n renk koduna , trapez sac?n ölçülerine ve trapez sac ebatlar?na göre de?i?mektedir. Trapez sac fiyatlar? için galvaniz  sac fiyatlar?n? sitemizden kontrol edebilirsiniz.

Boyal? saclar farkl? kullan?m alanlar?na sahiptir. En yayg?n kullan?m? çat? kaplamas? ve cephe kaplamas?d?r. Çat? kaplamas?nda genellikle panel harici yani boyal? trapez sac olarak tercih edilir. Boyal? saclar trapez formunda montajlanmas? ile çelik yap?y? ya da binan?z? ya?mur , güne? ?????ndan kaynakl? ?s?nma , so?uk hava ve kar gibi olumsuz iklim ko?ullar?na kar?? sizi korur. Boyal? saclar ayn? zamanda çat? paneli ve cephe panel imalat?nda da kullan?lmaktad?r. Boyal? panel saclar? ile boyal? trapez saclar? ayn? ürünlerdir. Boyal? trapez ile boyal? panel aras?ndaki fark panel malzemenin poliüretan malzeme ile kapl? olmas?d?r.

Boyal? çat? sac?
Boyal? çat? sac?

Boyal? Trapez sac Gebze , Boyal? Trapez Sac ?stanbul

Boyal? sac üretimi galvanizli rulo sac kullan?larak yap?lmaktad?r. Boyal? sac üretiminde kullan?lan galvanizli saclar?n galvaniz kaplamas? genellikle 100 gr /m2 olarak tercih edilirler. 100 gr/m2 galvanizli saclar?n atmosferik dayan?m? ortalama 50 y?l olarak belirtilmektedir. Galvanizli sac boya ile kaplanmas? ile ömrü 100 y?la yakla?maktad?r. Boyal? sac üzerindeki boya sac malzemenin hem zorlu iklim ko?ullar?ndan korunmas?n? hem de estetik bir görünüm sa?lamaktad?r. Rulo halindeki galvaniz sac boyal? merdane aras?ndan geçirilmesi ile tek taraf? boya kaplanmaktad?r. Boyal? sac üretimi sonras? Boyal? rulo saclar trapez hatt?na al?narak istenilen trapez formuna uygun ?ekillendirilirler. Örne?in 27/200 formuna göre ?ekillendirilen boyal? trapez saclar geni?lik olarak kapamas? genellikle 80 cm olmaktad?r.

Boyal? Trapez sac fiyatlar?

Boyal?  Trapez sac fiyatlar?n? belirleyen bir çok faktör vard?r. Boyal? Trapez sac fiyatlar?n? belirleyen ba?l?ca faktörler ;

 • Galvaniz sac kal?nl???
 • Galvaniz sac geni?li?i
 • Galvaniz sac kaplama kal?nl???
 • Galvaniz sac fiyatlar?
 • Boyal? sac renk seçimi
 • Boyal? sac kaplama kal?nl???
 • Boyal? sac boya fiyatlar?
 • Trapez ?ekli
 • Trapez uzunlu?u

say?labilir. боя? трапецовиден лист imalat? yap?l?rken üretim ortam?n? temiz olmas? gerekmektedir. Boyan?n üzerini çizecek herhangi bir yabanc? madde yüzeyin deformasyonuna sebep olabilmektedir. Boyal? Trapez sac yüzeyinde kabarma veya sorun olmas?n?n sebebi sadece boyadan kaynakl? olmayabilir. Kullan?lan galvaniz sac? boya kaplanmadan önce ?slanmas? veya benzeri bir pas yap?c? etkiye maruz kalmas? sonucu da olabilmektedir. Boyal? sac?n boyas?n?n kabarmas?n? dökülmemesi için galvaniz rulo sac?n birinci kalite tercih edilmesi gerekmektedir. ?kinci kalite galvaniz sac kullan?larak yap?lan boyal? trapez saclarda ileride boyan?n dökülmesi , boyan?n kabarmas? , boyal? sac?n yüzeyinde bozulmalar meydana getirebilmektedir. Trapez hatt?nda kullan?lan kal?b?n sac yüzeyini çizmemesi gerekmektedir. Trapez çekim makinesinde sac yüzeyi çizilirse o ürün hatal? ürün olarak kenara al?nmal? ve mü?teriye sevkiyat? yap?lmamal?d?r.

Boyal? Форма на трапецовиден лист ölçüleri

Boyal? Trapez saclar bir kaç farkl? ölçüde üretilir. En yayg?n kullan?lan ölü 27/200 dür. 27/200 trapez sac denmesinin sebebi trapez sac yüksekli?inin 27 mm ve hadve geni?li?inin 200 mm olmas?d?r. A?a??daki resimde 27/200 trapez sac ölçüleri verilmi?tir.

galvanizli trapez sac,27/200 trapez sac, d?? cephe kaplamas?, d?? cephe kaplama malzemesi, renkli d?? cephe kaplama sac?, d?? cephe sac kaplama
galvanizli trapez sac,27/200 trapez sac, d?? cephe kaplamas?, d?? cephe kaplama malzemesi, renkli d?? cephe kaplama sac?, d?? cephe sac kaplama
 • 27/200 Boyal? Trapez sac
 • 38/151 Boyal? Trapez sac
 • 40/245 Boyal? Trapez sac
 • 55/300 Boyal? Trapez sac
 • 56/180 Boyal? Trapez sac
Boyal? Trapez sac
боя? трапецовиден лист

Boyal? Trapez sac a??rl?klar?

Kal?nl?k (mm) 1 mt A??rl??? Plaka A??rl??? (kg./Plk.)
2000 мм. 3000 мм. 4000 мм.
0,30 мм 2380 кг 4760 кг 7 140 кг 9 520 кг
0,35 мм 2 530 кг 5.060 кг 7 590 кг 10.120 кг
0,40 мм 2 930 кг 5 860 кг 8790 кг 11 720 кг
0,45 мм 3340 кг 6,680 кг 10 020 кг 13 360 кг
0,50 мм 3.750 кг 7.500 кг 11.250 кг 15 000 кг
0,55 мм 4,365 кг 8730 кг 13 095 кг 17 460 кг
0,60 мм 4 980 кг 9,960 кг 14 940 кг 19 920 кг
0,70 мм 5770 кг 11 540 кг 17 310 кг 23 080 кг
0,80 мм 6 560 кг 13.120 кг 19 680 кг 26 240 кг
грешка: Съдържанието е защитено!!
bg_BG?????????