Стоманен сервизен център

çelik servis merkezi,rulo sac boy kesme, rulo sac dilme, sac dilme, sac kesme

Çelik Servis merkezleri genellikle rulo veya plaka saclar?n kullan?c?ya gönderilmeden önce çeli?in baz? i?lemlerden geçmesi tercih edilir.Çelik servis merkezleri içerisinde bulunan sac dilme makinas?, sac boy kesme makinas?, sac paketleme makinas? veya plaka ebatland?rma makinalar? ile çelik kullanan firmalara hizmet ederler. Sac boy kesme i?lemi,gerek paslanmaz çelik rulo sac olsun gerekse çelik rulo saclar için, rulo saclar?n boy kesilmesinden veya belirli boyutlarda uzunlamas?na plaka haline getirilmesi i?lemine deni?mektedir. Plaka saclar sevk edilmeden önce ambalajlama makinalar? ile yol boyunca ?slanmamas? veya atmosferik etkenlerden korunmas? için muhafaza edilmek üzere üzeri kaplanmaktad?r. Çelik servis merkezleri de üreticiye uygun paketleme ve sevkiyat?n yap?lmas?ndan sorumludur. Sac boy kesme i?lemi sonras? paketlenmi? halde sevk edilen paket saclar, zamandan ve paradan tasarruf sa?layarak üreticide daha kolay kullan?m sa?lar. Çelik servis merkezi boy kesme hatt?ndan ç?kan plaka saclar?n paketlenmesi sonras? alt?na arzu edilirse ta??y?c? palet konulabilmektedir. Baz? çelik kullan?c?lar? plaka saclar?n alt?na sevkiyat s?ras?nda kullan?lmas? amac?yla çelik palette yapt?rabilmektedir.Çelik servis merkezleri plaka saclar?n alt?na koyduklar? çelik paletler tekrar tekrar kullan?labilmektedirler.Çelik paletler hem zamandan hem de paradan tasarruf sa?lamaktad?rlar. Ah?ap paletin tek seferlik kullan?m?na kar??n çelik paletler defalarca tekrar kullanlabilirler.

Çelik Servis Merkezlerinde ??lenen Malzemeler

Çelik servis merkezleri farkl? türde metalleri i?leyebilmektedirler. Çelik servis merkezlerinin i?leyebildi?i malzemelere bakt???m?zda alüminyum rulo sac, paslanmaz rulo sac, çelik rulo sac,galvaniz rulo sac, s?cak haddelenmi? rulo sac, so?uk haddelenmi? rulo sac bak?r rulo, pirinç rulo gibi rulo malzemeler veya  di?er metal ala??ml? ürünleri i?lemektedir.

Konusunda uzmanla?m?? çelik servis merkezleri mü?terilerinin sipari?leri do?rultusunda metal yüzeyleri kaplamada yapabilmektedirler. Dünyadaki birçok ülkede , çelik servis merkezleri rutin olarak farkl? metalleri i?lemektedirler. Çelik servis merkezleri mü?terilere paslanmaz çelik, karbon çeli?i, demir, bak?r, nikel levha, alüminyum levha ve özel ala??ml? levha malzemeleri rulo boy kesim ve rulo sac dilme hizmetlerini sunabilir.

Çelik Servis Merkezinde i?lenen metaller

 • Alüminyum sac
 • Alüminize çelik
 • Поцинкована ламарина
 • лист от неръждаема намотка
 • Çelik rulo sac
 • Bak?r rulo sac
 • Pirinç rulo sac
 • Özel ala??ml? çelikler
 • S?cak haddelenmi? rulo sac
 • So?uk haddelenmi? rulo sac

Çelik Servis Merkezi Makineleri

Машина за рязане на рулони по дължина

Son dönemde saclar?n boy kesimlerinin hassas ve düzgün yap?labilmesi için rulo sac boy kesme hatlar?n?n ba??na rulo sac ütüleme makinesi denilen rulo saclar?n düzgün, k?r?ks?z ve dalgas?z aç?lmas?na olanak sa?layan makineler kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Rulo saclar e?er bu makineler olmadan aç?lmaya çal???l?rsa sac yüzeyinde dalgalanmalar ve k?r?klar meydana gelebilmektedir.

Rulo sac boy kesim hatlar? ikiye ayr?l?rlar:

?nce rulo boy kesim hatt?

?nce rulo boy kesim hatlar? 0,20 mm ile 3 mm aras?nda rulo sac kesme kapasitesine sahip kal?n rulo boy kesim hatlar?na göre daha hassas yap?ya sahip sac kesim makineleridir. Teneke kesim hatlar? özel hassasiyet isteyen çok ince rulo saclar?n kesilmesi için kurulmu? tesislerdir. teneke saclar 0,11 mm ile 0,22 mm aras?ndaki saclara denilmektedir. Teneke saclar?n bu kadar ince ve hasssas olmas?ndan dolay? paketleme i?lemi de ayr? bir özen gerektirmektedir.

?nce rulo boy kesim hatt? özellikleri :
 • Тегло на ролката: max 17 тона
 • Rulo iç çap?: min 508 – max 610 mm
 • Roll d?? диаметър?: макс. 1800 мм
 • Sac Kal?nl???: min 0,30 mm – max 2,5 mm
 • Sac Geni?li?i: min 400  mm – max 1730 mm
 • Kesme Uzunlu?u: min 600 mm – max 6000 mm
 • Скорост на гладене на ролка: 100 м/мин.
 • Толеранс на рязане: +- 0,5 мм

Kal?n Rulo Boy Kesim Hatt?

Kal?n rulo sac boy kesim hatlar? genellikle s?cak haddelenmi? saclar için kurulmu? 1,5 mm ile 25 mm aras?ndaki rulo saclar? kesmek için kurulmu? çelik servis merkezi makineleridir. Kal?n rulo sac kesim makinelerinin ön merdaneleri özellikle sac ütülemeye uygun olarak yap?lmaktad?r. Sac ütüleme ile s?cak haddelenmi? rulo saclar yüzey düzgünlü?ü ve k?r?ks?z olarak plaka sac haline getirilebilmektedirler.

Дебела линия за рязане на руло по дължина Характеристика :
 • Максимално тегло на ролката: 25 тона
 • Rulo iç çap?: min 600 mm – 800 mm
 • Roll d?? диаметър?: макс. 1950 мм
 • Sac Kal?nl???: min 2 mm – max 30 mm
 • Sac Geni?li?i: min 750 mm – 2000 mm
 • Дължина на рязане: 12000 мм
 • Скорост на гладене на ролка: 50 м/мин.

Машина за рязане на рулони

Rulo sac dilme makineleri de ayn? ?ekilde ince rulo sac dilme ve kal?n rulo sac dilme olarak ikiye ayr?l?rlar. Rulo sac dilme toleranslar? ve ambalajlamas? rulo sac boy kesmeye göre daha hassast?r.

?nce rulo dilme hatt? özellikleri :

 • Максимално тегло на ролката: 25 тона
 • Rulo iç çap?: 508 – 610 mm
 • Max Rulo d?? çap?: 1950 mm
 • Sac Kal?nl???: 0,30 – 3,00 mm
 • Sac Geni?li?i: 400 – 1850 mm
 • Rulo sac dilme h?z? : 200 m/dk. (Kal?nl??a göre de?i?mektedir)

Kal?n rulo dilme hatt? özellikleri :

 • Максимално тегло на ролката: 25 тона
 • Rulo iç çap?: 508 – 610 mm
 • Max Rulo d?? çap?: 1950 mm
 • Sac Kal?nl???: 3 mm – 30 mm
 • Sac Geni?li?i: min 400 – max 1850 mm
 • Rulo sac dilme h?z? : 200 m/dk. (Kal?nl??a göre de?i?mektedir)

???? ?????? ?? ?Çelik Servis Merkezi?

 1. Pingback: Rulo sac boy kesme - Çelik Fiyatlar? - Rulo sac kesme fiyatlar?

??????????? ?? ?????????.

bg_BG?????????