CNC ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ ИСТАНБУЛ, CNC ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ ЯХТИ

Lazer kesim

CNC ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ ИСТАНБУЛ, CNC ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ ЯХТИ

Cnc Lazer kesim sistemleri metal parçalar? kesmek için uygun bir yöntemdir. Cnc Lazer kesim makineleri, Sac ve metal nesneleri kesmek için h?zl? ve verimli bir yol sa?lamaktad?r.

Lazer makineleri kesimi, di?er kesme yöntemlerinin ço?undan daha temizdir ve kesimlerden sonras?nda daha az çapak alma ve son i?lem gerektirir. Bu, elbette kesti?iniz malzemelere ba?l? olsa da, lazer kesim net ve do?ru kesimler yapmaktad?r. Cnc Lazer kesim sonras? çapak alma i?lemine ço?u zaman ihtiyaç duyulmamas? ile i?çilik maliyetlerinden de tasarruf sa?lan?r.

Цени за лазерно рязане? ve maliyetleri, lazerin modeline, tipine ve gücüne bak?l?rsa büyük farkl?l?klar gösterir. Metal , sac plaka yada di?er kal?n malzemeleri kesmeyi planl?yorsan?z, yüksek bir watt lazer ihtiyac?n?z olacakt?r. Bununla beraber, lazerin watt gücü ne kadar yüksek olursa, cnc lazer kesim makinesinin de fiyat? o denli yüksek olur. Maliyet ve ihtiyaçlar? dengelemek size kalm??.

1. Bilgisayar?n?z?n yaz?l?m?n? ve donan?m?n? temin etmeniz gerekir, bilgisayar?n?z?n i?lem kapasitesi ne kadar yüksek ise cnc lazer kesme makinenizin daha h?zl? çal??mas?na yard?mc? olabilir.

2. Giri? seviyesi lazer kesim üniteleri ço?u zaman sadece hafif gravür yada kesim için uygun olan çok zay?f lazerler içerir. Kal?n yada sert bir malzemeyi kesmek için dü?ük güçlü bir lazer kullanmak, yüzeye zarar verebilir ve pahal? araç-gereç de?i?imi gerektirir. Bu durum size ileride ekstra maliyetler do?uraca??ndan  yat?r?m öncesi cnc lazer makinelerini incelemeniz yerinde olacakt?r.

3. Lazer kesim makineleri tedarikçilerinin ço?u çe?itli boyutlarda modeller satmaktad?r. Daha büyük nesneleri kesmek için daha pahal? bir makine gerekir.

Lazer kesim
Лазерно рязане

Cnc lazer kesim makinelerinin ebatlar?

  • 1000 мм х 2000 мм
  • 1250 мм х 2500 мм
  • 1500 мм х 3000 мм
  • 2000 мм х 3000 мм
  • 2000 мм х 6000 мм
  • 2500 мм х 8000 мм

gibi farkl? ebatlarda olabilmektedir. Cnc lazer kesim makinelerinin kesme alanlar? standart ebat saclara göre planlanm??t?r. Sac ya da metal malzemelerin standart üretim geni?likleri 1000 mm , 1200 mm , 1250 mm ,1500 mm ve 2000 mm dir.

Yüksek watt’l?k bir lazer kesme makinesi sat?n almak daha çok i?lem yapabilme kabiliyetinden ötürü daha verimli ve uygun maliyetli olabilir.

Neyi kesmeyi planlad???n?z? bilmiyorsan?z yada çok çe?itli malzemeleri kesmek istiyorsan?z, yüksek watt’l?k bir cnc lazer en iyisidir. Bu lazer türü, nerede ise her ?eyi kesip kaz?maya kafi gelecek kadar güçlüdür ve ihtiyac?n?z olan esnekli?i sa?lar. Bununla beraber, yüksek watt’l? cnc lazer kesme makineleri ço?u zaman giri? seviyesi birimlerden çok daha pahal?d?r. Baz? modeller için 10.000 ila 500.000 dolar aral???nda bir ödeme yapabilirsiniz.

Özel tasarlanm?? bir lazer kesim makinesi veya özel lazer kesim sat?n al?rken bir çok firmadan fiyat teklifi isteyin
Özel tasarlanm?? lazer kesim makineleri için fiyatlar büyük farkl?l?klar gösterir. Özel modelinizin maliyetini tahmin ederken dikkate alman?z gereken ?eyler watt, çal??ma yüzeyi boyutu, lazer tipi ve ihtiyac?n?z olan di?er özelliklerdir. Genel olarak, watt ve çal??ma yüzeyi ne kadar büyük olursa, fiyat o kadar büyük olur. Özel cnc lazer kesim makine modelinizin hangi özelliklere sahip olmas? gerekti?ini ara?t?r?n ve ayr?nt?l? bir fiyat teklifi al?n. Her ne kadar de?i?se de, cnc lazer kesim makinesi maliyeti yakla??k 20.000 ila 500.000 $ aras?ndad?r.

Fiber lazer kesim makineleri

Лазерното рязане с влакнести лазери е по-енергийно ефективно, точно и икономично за повечето индустрии от висок клас. Машините с фибролазер правят по-прецизни срезове и имат по-дълъг живот от по-конвенционалните CO2 лазери. Влакнестите лазери са по-скъпи от конвенционалните лазери, те само издържат по-дълго и изискват по-малко поддръжка и резервни части. Влакнестите лазери обикновено струват между 25 000 и 650 000 $.

Нови цени на cnc машини за лазерно рязане за продажба? може да е твърде високо. Използвате машината за лазерно рязане с ЦПУ за един проект? Ако планирате??или не сте сигурни, че можете да си позволите проект?, помислете за получаване на услуга за лазерно рязане с ЦПУ. или използване на cnc лазерни машини за рязане? помисли за това.

Лазерно рязане ?Истанбул

Lazer kesim makineleri istanbul da bulunan tesisimizdeki lazer sac kesim makinalar? ile çelik kesim , bak?r plaka kesim, alüminyum plaka kesim , paslanmaz çelik sac kesim, lazerle aç?l? boru kesim, lazerle aç?l? profil kesim gibi birçok metal malzemeyi yüksek hassasiyetle kesebilmektedir. Cnc лазерно рязане makianalar? oynar ba?l?klar ile aç?l? veya 3d kesim dedi?imiz plaka haricinde farkl? malzemelerin kesiminde de kullan?lmaktad?r. H profil kesimi ya da Kaynaks?z boru kesimi gibi bir çok çelik ya da metal malzeme lazer kesimi mümkündür. Dünya da % прогнозира, че пазарът на машини за лазерно рязане ще нарасне със скорост от 8,04 през периода 2017-2021 г.

bg_BG?????????