Истанбул лазерно рязане

metal kesim model

Модели за лазерно рязане в Истанбул

?stanbul lazer kesim modelleri ve lazer kesim görsel çe?itlerinden baz?lar?n? inceleyebilirsinizcnc lazer kesim örnekleri

 

Lazer Kesim Ölçüleri

?stanbul lazer kesim yukar?daki  resim gibi 1 mt ye 2 mt ebat?ndaki laser kesimler genellikle tercih edilen ebatlard?r. Elbette farkl? ebatlarda bahçe duvar?n?z için veya ba?ka amaçl? kullan?labilir laser kesimi yapmak mümkündür.Panel veya ferforje gibi kullan?lacak lazer siyah sac kesim plakalar?n?n tasar?m? ve modellemeleri taraf?m?zca yap?lmaktad?r. Farkl? ?ekillerde lazer plaka kesim yapmak isterseniz autocad format?nda çizim göndermeniz gerekmektedir. ?stanbul lazer galvaniz kesim fiyatlar?n? mü?teri temsilcilerimize dan??abilirsiniz.

Изчисляване на цена за лазерно рязане

Lazer cnc Kesim fiyat hesaplamas? için öncelikle cnc lazer çelik kesim yap?lacak malzemenin teknik çizimlerine ihtiyaç vard?r. teknik çizim olmaks?z?n cnc lazer metal kesim fiyat çal??mas? yap?lamamaktad?r. ?stanbul lazer kesim ile e?er elinizde cnc lazer sac kesim için teknik çizim mevcut ise taraf?m?za iletmeniz halinde hemen fiyat çal??mas? yap?larak size gönderilecektir.

?STANBUL LAZER KES?M MODELLER?

Günümüzde лазерно рязане makineleri, küçük ve büyük ?irketlere paslanmaz, karbon çeli?i, galvanizli ve hatta alüminyum malzemeler gibi lazerle kesilebilen metalleri kolayca i?leyebilmektedir. Sonuç olarak ?irketler, son derece karma??k metal parçalar?, prototipleri ve özelle?tirilmi? parçalar? dü?ük maliyetli ve verimli bir ?ekilde lazerle kesmek için harika bir f?rsata sahiptirler:

– paslanmaz çelik
– yumu?ak çelik
– alüminyum
– pirinç
– bak?r
– ince sac
– <5mm için üstün h?z
– i?letme maliyeti verimlili?i
– daha fazla güvenilirlik
– daha uzun hizmet ömrü

?stanbul Metal Laser Kesim

?stanbul Lazer kesim , malzemeyi özel ?ekillere ve tasar?mlara kesmek için odaklanm??, yüksek güçlü bir lazer ???n? kullanan bir imalat i?lemidir. Bu i?lem metal, plastik, ah?ap, de?erli ta?, cam ve ka??t dahil olmak üzere çok çe?itli malzemeler için uygundur ve özel tasarlanm?? tak?mlara ihtiyaç duymadan hassas, karma??k ve karma??k parçalar üretebilir.

Füzyon kesimi, oksidasyon kesimi ve çizme dahil olmak üzere çe?itli farkl? lazer metal kesim türleri vard?r. Her ?stanbul lazer kesim çelik kesim i?lemi, mekanik kesim ve su jeti kesim gibi di?er geleneksel kesim i?lemlerinden daha hassas, do?ruluk ve yüksek kaliteli kenar yüzeyleri olan ve genellikle daha az malzeme kirlili?i, fiziksel hasar ve at?k içeren parçalar üretebilir. Bununla birlikte, ?stanbul lazer kesim , daha geleneksel kesme i?lemlerine göre baz? avantajlar gösterse de, yans?t?c? malzeme veya ikincil i?leme ve ince tala? i?leme gerektiren malzeme kesmek gibi baz? imalat uygulamalar? sorunlu olabilir. Belirli bir kesme uygulamas?n?n talep etti?i gereksinimler ve spesifikasyonlar (örne?in, malzemeler ve özellikleri, enerji ve güç tüketimi s?n?rlar?, ikincil sonland?rma, vb.), Kullan?m için en uygun kesme i?leminin türünün belirlenmesine yard?mc? olur.

Dudullu Lazer Kesim avantajlar?

Her kesme i?leminin avantajlar? ve dezavantajlar? olsa da, bu makale lazer çelik kesim i?lemine, lazer çelik kesim i?leminin temellerine ve lazer çelik kesim makinesinin gerekli bile?enlerine ve mekani?ine odaklanmaktad?r. Ek olarak, makale çe?itli lazer  kesim yöntemlerini ve uygulamalar?n?, sürecin faydalar?n? ve s?n?rlamalar?n? ve lazer metal kesim ile di?er kesim i?lemleri aras?ndaki kar??la?t?rmalar? incelemektedir.

metal kesim model
метална кройка

?stanbul lazer kesim Makinesi ve Süreci

Lazer sac kesim, metal ve metal olmayan malzemeler için uygun, temass?z, termal bazl? bir imalat i?lemidir. Lazer plaka kesim i?leminin sorunsuz ve optimum kapasitede çal??mas? için, lazer metal kesim makinesinin konfigürasyonu ve ayarlar?, kesilen malzeme ve özellikleri ve kullan?lan lazer ve yard?mc? gaz türü gibi çe?itli faktörler dikkate al?nmal?d?r.

?stanbul lazer kesim Makine Bile?enleri ve Mekaniklerine Genel Bak??

Kesme aletleri ve güç tahrikli ekipman kullanan mekanik kesimin ve bas?nçl? su ve a??nd?r?c? malzeme kullanan su jeti kesiminin aksine, lazer özel kesim kesim, gravür ve i?aretlemeler üretmek için bir lazer kesme makinesi kullan?r. Lazer kesme makineleri modelden modele ve uygulamadan uygulamaya farkl?l?k gösterirken, tipik kurulum bir lazer rezonatör düzene?i, aynalar ve lazer odaklama merce?i, bas?nçl? gaz düzene?i ve bir nozul içeren bir lazer kesme kafas? içerir. Temel lazer profil kesim i?lemi a?a??daki a?amalar? içerir:

???n üretimi
???n odaklama
bölgesel ?s?tma ve eritme
malzeme f?rlatma
???n hareketi
Her a?ama lazer kesim i?leminin ayr?lmaz bir parças?d?r ve uygun ?ekilde yürütüldü?ünde hassas bir kesim üretir.

Lazer I??n Üretimi

?Lazer? terimi, Uyar?lm?? Radyasyon Emisyonu ile LASER k?saltmas? veya I??k Amplifikasyonundan gelir. Esasen, bu k?saltma lazer üretiminin temel ilkelerini (stimülasyon ve amplifikasyon) özetler. Bu prensiplerin yan? s?ra, lazer rezonatör, hem uzaysal hem de spektral olarak uyumlu (yani bir lazer ???n?) yüksek yo?unluklu bir ???k demeti üretmek için spontan emisyon ve uyar?lm?? emisyon i?lemlerini kullan?r.

Spontan emisyon: Lazer rezonatör, elektronlar? fla? lambas? veya elektrik ark? gibi harici bir enerji kayna?? taraf?ndan uyar?lan aktif bir lazer ortam? (örn., CO2, Nd: YAG, vb.) ?çerir. Ortam enerjiyi al?p emdikçe, atomlar? kendili?inden emisyon olarak bilinen bir süreç ya?ar. Bu i?lem s?ras?nda, bir atom taraf?ndan emilen enerji, atomun elektronlar?n?n k?sa bir süre daha yüksek bir enerji seviyesine atlamas?na ve daha sonra yer durumuna geri dönmesine neden olur. Elektronlar?n yer durumlar?na döndüklerinde, atom bir ???k fotonu yayar.

Uyar?lm?? Emisyon: Spontan emisyonla üretilen fotonlar, iki ayna aras?ndaki lazer rezonatörünün bo?lu?unda bulunan ortam içinde hareket eder. Bir ayna, fotonlar?n ortam içinde seyahat etmesini sa?lamak için yans?t?c?d?r, bu nedenle uyar?lm?? emisyonlar? yaymaya devam ederler ve di?er ayna, baz? fotonlar?n kaçmas?na izin vermek için k?smen geçirgendir. Uyar?lm?? emisyon, bir fotonun (yani, olay fotonunun) zaten daha yüksek bir enerji seviyesinde olan bir atomu uyard??? i?lemdir. Bu etkile?im, uyar?lan atomu, ayn? sabit dalga boyuna sahip ikinci bir foton ya da gelen fotonla uyumlu ikinci bir foton yayarak yer durumuna dü?meye zorlar.

bg_BG?????????