Ceny pozinkovaného plechu?

galvaniz-sac-nedir

Ceny pozinkovaného plechu?

Galvaniz sac fiyatlar? belirleyen bir çok faktör vard?r. Bu de?erleri ham madde de?erlemesi olarak baz almak gerekir hurda fiyatlar? veya benzeri çelik ham maddesi olan demir cevheri fiyatlar?ndan ba?lamak gerekir. Hurda fiyatlar?  ya da demir cevheri fiyatlar? sonras?nda Slab fiyatlar? gelmektedir. Slab denilen malzeme 50 mm ile 250 mm aras? olan kal?n levha çeliklerdir. Kal?n levha çeliklerin önce s?cak haddeleme sonras?nda ise so?uk haddeleme ile galvaniz kaplama yap?lmaya uygun hale gelmektedir Bütün bu süreçlerin hepsinin maliyetlerinin hepsinin üzerine galvaniz kaplama yani çinko kaplama maliyeti gelmektedir.Galvaniz sac fiyatlar? bu süreçlerin ard?ndan ve elbette di?er i?çilik maliyetlerini hesaba katarak yap?lmaktad?r.

Galvaniz Rulo Sac Fiyatlar?

Pozinkovaný svitkový plech fiyatlar? sürekli de?i?kenlik göstermektedir. Çelik fiyatlar?na ba?l? olarak de?i?en galvaniz rulo sac fiyatlar?n? güncel olarak sitemizden takip edebilirsiniz.

01.09.2020 tarihi Galvaniz Sac Fiyatlar?

 • 0,50 mm 740 usd/tuna
 • 0,60 mm 730 usd / tuna
 • 0,70 mm 720 usd / tuna
 • 0,80 mm 720 usd / tuna
 • 0,90 mm 710 usd / tuna
 • 1,00 mm 700 usd / tuna
 • 1,20 mm 700 usd / tuna
 • 1,50 mm 700 usd / tuna
 • 2,00 mm 700 usd / tuna
  Fiyatlar baz fiyat olup , kaliteye, stok durumuna miktara ebatlara göre de?i?mektedir.

Galvaniz Dilme Sac Fiyatlar?

E?er dilme yap?lacak ise dilme ebat?na ve miktara göre de?i?mektedir. Galvaniz saclar?n dilme i?lemi hassas i?lem olup yüzeyinin zarar görememesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Dilme sac i?lemi yap?lacak malzemenin kal?nl??? ayn? zamanda galvaniz sac uzunluklar? da belirtmektedir. Örne?in 10 ton 0,40 mm galvaniz sac ile 2 mm galvaniz sac uzunluklar? metre olarak bir de?ildir. Rulo uzunluklar?ndaki farkl?l?klar rulonun i?leme süresini de etkileyece?inden rulo dilme maliyetlerini etkileyecektir.

GALVAN?Z SAC NED?R?

Bir çok ki?i galvanizli çeli?in ne oldu?unu biliyor. HVAC kanal?ndan bahçe kovalar?na kadar çok çe?itli uygulamalar için kullan?l?r; çöp tenekeleri için ev dekorasyonu. Yüzeydeki pulluk kaplamas? görsel olarak çekici olmas?n? sa?lar, ancak ayn? zamanda daha dayan?kl? ve korozyona dayan?kl? hale getirir.

Peki galvanizli çelik nas?l yap?l?r? Bu pulluk nereden geliyor? Hadi ö?renelim.

S?cak Dald?rma Pozinkovanésání

Galvanizli çelik, çinko ile kaplanm?? bir karbon çeliktir. Çinko kaplaman?n en yayg?n yöntemi s?cak dald?rma i?lemidir.

S?cak dald?rma i?lemi, karbon çeli?inin erimi? bir çinko banyosuna bat?r?lmas?n? içerir (yakla??ok 680 derece Fahrenheit). Malzeme çinko banyosundan ç?kar?ld???nda ve so?utuldu?unda, havadaki oksijene reaksiyon olu?ur. Reaksiyon çinkonun çeli?in bir parças? olmas?na (demir-çinko ala??m? ba??) neden olur. Yeni yüzey kaplamas? kristal bir kaplamaya veya parlayan bir kaplamaya sahip gibi görünüyor.

Bu en yayg?n galvanizleme ?ekli olmakla birlikte, daha önce nihai ürün kal?nl??? kolayca kontrol edilemedi?inden imal edilen çelik ürünler için s?kl?kla kullan?l?r. Galvanizleme i?leminin bir ba?ka yöntemi, sürekli galvanizlemedir.

cs_CZ?e?tina