P355NL1 Jaké jsou jeho chemické vlastnosti?

P355NH çelik kalitesi kimyasal analizi

P355NL1 Jaké jsou jeho chemické vlastnosti?

P355NL1 ‘in kimyasal özelliklerinin neler oldu?unu merak ediyor olabilirsiniz. Çeli?in bile?imine bakt???n?zda çekme dayan?m? yüksek bir karbon çeli?idir. Pek çok çelik çe?idi vard?r. Her biri kendine has özelliklere sahip 12 farkl? seri ve yakla??k 350 farkl? çe?idi vard?r. Bu çelikler hakk?nda daha fazla bilgiye ihtiyac?n?z varsa, bu makaleyi okumaya devam edin. Size her biri aras?ndaki farklar?n ne oldu?una dair bir genel bak?? sa?layacakt?r.

P355NH çelik kalitesi kimyasal analizi
P355NH çelik kalitesi kimyasal analizi

Kvalita P355NH Erdemir

P355NH çeli?i, iyi kaynaklanabilirli?i nedeniyle bas?nçl? kaplarda kullan?l?r. Çekme mukavemeti 275-460 N/mm2 aral???ndad?r. Minimum akma dayan?m? 275-460 N/mm2 olan normalize çeliktir. Bu çelik, dünyadaki imalatç?lar aras?nda popüler bir seçimdir. Minimum akma dayan?m? MPa olarak listelenmi?tir. Mükemmel kaynaklanabilirli?e ve gevrek çatlamaya kar?? dirence sahiptir.

6353 Erdemir kalitesi standart kar??l??? P355NH d?r.

p355nl1
p355nl1
  • 6353 Erdemir kalitesi standart kar??l??? P355NH d?r.
  • P355NH kalite erdemir kar??l??? 6353 erdemir kalitesidir.
  • P355NL1 standart kar??l??? erdemir 6355 kalitesidir
  • P355NH standart kar??l??? erdemir 6355 kalitesidir.

P355NH, bas?nçl? kap bile?enleri için kullan?l?r. Mükemmel kaynaklanabilirli?e ve k?r?lgan çatlamaya kar?? iyi bir dirence sahiptir. Dünya çap?ndaki imalatç?lar, bas?nçl? gazlar?n depolanmas? için bu çeli?i kullan?r. Minimum akma dayan?m? 275-460 N/mm2 olan normalle?tirilmi? bir çelik kalitesidir. Kaynaklanabilirli?ine ve k?r?lgan çatlamaya kar?? direncine ek olarak, P355NH ayr?ca iyi bir boyutsal stabiliteye sahiptir.

EN 10028-3 standard?, çok çe?itli bas?nç amaçl? ve kaynaklanabilir ince taneli çelikleri kapsar. Bu kaliteler, MPa’da minimum akma mukavemeti ile karakterize edilir. Bu çelikler, darbe testi s?cakl?klar?na göre ayr?ca alt bölümlere ayr?l?r. Örne?in, N ve NH çelikleri -20°C’de test edilir. P355NL1 ve P355NL2 kaliteleri -40–50°C’de test edilir.

Bas?nç amaçl? çelikler için standart EN 10028-3’tür. Üç çelik kalitesi MPa cinsinden minimum akma mukavemeti ile ay?rt edilir ve darbe testi s?cakl???na göre ayr?ca alt bölümlere ayr?l?r. Üç s?n?f, çekme mukavemetlerine göre ayr?ca alt bölümlere ayr?l?r. N ve NH çelikleri -20 derece C’de darbe testi için derecelendirilmi?tir. NL1 ve NH çelikleri -40 derece C’de test edilmi?tir.

Třídy P355NL1 a P355NL2

EN 10028-3 çelik kalitesi, minimum 275 MPa akma dayan?m?na sahip bas?nç amaçl? bir çeliktir. Çekme mukavemeti, -20 ile 50 derece C aras?ndaki darbe testi s?cakl?klar? ile belirlenir. EN 10028-3 standard?, EN 10113-1 standartlar?na e?de?erdir. Bas?nç amaçl? çelik üretimi için tavsiye edilir. Ancak standart, darbe testi s?cakl???n? belirtmez.

EN 10028-3 çelik kalitesi, dü?ük çekme mukavemetine sahip, bas?nç amaçl? bir çeliktir. Minimum akma dayan?m? 275 MPa’d?r. Çekme mukavemeti 460 MPa’d?r. Çekme özellikleri, nas?l dövüldü?üne ba?l?d?r. Örne?in, bir P355NH ‘den bir bas?nçl? kap yap?l?r. EN10028-3 çelik kalitesi, 275-460 N/mm2 akma dayan?m?na sahip normalle?tirilmi? bir çeliktir.

EN 10028-3 ERDEM?R STANDARTI

P355NH çelik kalitesi, bir bas?nçl? kap çeli?idir. Gevrek çatlamaya kar?? yüksek direnci, bas?nçl? gazlar?n depolanmas? için mükemmel bir seçim olmas?n? sa?lar. Çekme mukavemeti EN 10025-3 standard? ile belirlenir. Akma dayan?m? 50°C’de 280 mm2’dir. Bu çeli?in çekme mukavemeti 260 MPa’d?r. Minimum akma dayan?m? 450 MPa’d?r.

EN 10028-3 çelik kalitesi, mükemmel kaynaklanabilirli?e ve k?r?lgan çatlamaya kar?? yüksek dirence sahip bir bas?nçl? kap çeli?idir. Ayr?ca bas?nçl? gaz?n depolanmas? için bir standartt?r. Minimum akma dayan?m? 275-460 N/mm2’dir. Mekanik ve kimyasal özellikleri tablo ?eklinde listelenmi?tir. P355NH için bilinen bir ala??m yoktur. Depolama tanklar? için ideal bir seçenektir.

P355NH, iyi kaynaklanabilirlik ve k?r?lgan çatlamaya kar?? yüksek dirençli bir bas?nçl? kap çelik kalitesidir. Minimum akma dayan?m? 275-460 N/mm2 olup, bas?nçl? kaplar için gerekli olan dayan?md?r. Bas?nçl? kap çelik kalitesi ar?yorsan?z EN10025-3 standard?na güvenebilirsiniz. Kalitenin minimum akma dayan?m? 500 N/mm2‘dir.

cs_CZ?e?tina