Plazma sac kesim, Plazma metal kesim dudullu istanbul fiyatlar?

plazma sac kesim istanbul,oksijen sac kesim istanbul, cnc sac kesim istanbul, dudulu plazma kesim firmalar?

Hvad er plasmaskæring?

Plazma kesim, dar bir uçtan geçen gaza elektrik ak?m? uygulanmas? ile çal??maktad?r. Plazma sac kesimde kullan?lan gazlar : azot, argon, oksijen olabilir. Plazma ve oksijen kesimde kullan?lan gazlar?n s?cakl??? kolay yanmas? için yükseltilir ve gaz haline gelmesi sa?lan?r. Gaz tüpü içerisindeki s?v? halde bulunan gazrlar?n plazma kafas?nda kolay yanabilmesi için ?s?l i?leme tabi tutulmas? zorunlu olmasa da bu gibi i?lemler verimlili?i artt?rd??? bilinmektedir. Kesilen metal  ayn? zamanda topraklamaya yard?mc? olmaktad?r. Plazma kesim için verilen elektrik parça üzerinden makinaya verilerek topraklamas? yap?lmaktad?r.

Gaz?n içinden geçti?i kafaya nozul denilmektedir. Plazma nozulu sanki bir karbüratör gibi çal???r,içinden geçen hava ve yak?t kar???m?n?n yüksek bir h?zda birle?mesidir. Plazma kesici kafas? nozuldan ç?kan yüksek h?zl? gaz, metali eriterek keser. Gaz ve elektrik, plazma kesim kafas? nozul ile bir noktaya sabitlenir ve sac kesim i?lemi gerçekle?ir.

Her geçen gün plazma sac kesim konusunda daha iyi makineler üretilmektedir. Gaz? iyonize etmek ve ark transferinden önce plazma ile kesmek için için elektrot ve nozul aras?ndaki bir pilot ark kullan?l?r.

Kullan?lan di?er yöntem ise k?v?lc?m olu?turmak için torç ucu ile (buji gibi) bir ba?latma ate?leyicisi kullanmakt?r. Bu son iki yöntemin hiçbiri CNC Plazma Kesim (otomatik) için uygun ve uyumlu de?ildir.

Plazma Sac Kesim Nas?l Çal???r?

plasma skære maskinenin nas?l çal??t???n? anlamak için ?Plazma nedir? en yal?n ifadesiyle aç?klayal?m. Plazma maddenin dördüncü halidir. Bildi?imiz gibi madde üç halde bulunmaktad?r : kat?, s?v? ve gaz. Kat? veya s?v? haldeki maddeye , ?s? gibi bir enerji ile tepkimesiyle maddesel durumu de?i?ir. Örne?in, kat? haldeki suya yani buza belirli bir enerji ak??? ile ?s? uyguland???ndan kat? halden s?v? hale geçecektir. S?v? haldeki suya ?s? verilmeye ve s?cakl???n yükselmesi sa?lan?rsa , s?v?dan gaza (buhara) dönü?ecektir.

Bu noktadan sonra ?s? miktar? artt?r?l?rsa ve tekrar yükselirse, buhar olan su yani gazlar iyonize olacakt?r. Gaz halindeki madde elektriksel olarak iletken olacak ve plazma haline gelecektir. Bir plazma sac kesici makine, iletken gaz? bir güç kayna??ndan helektrik verilmesi ile metal gibi iletken malzemeye aktar?lmas? i?lemidir. Enerji aktar?lan metal sac malzemeye Plazma ark olu?umu,elektri?i iletmesi için oksijen, azot, argon ve gerekli ise farkl? gaz ile, plasmapladeskæring ucu nozul olan torcun içindeki küçük bir delikten geçerek yo?unla?t?r?mas? ile olu?ur. Ard?ndan güç kayna??ndan üretilen bir elektrik, kar???k ve yüksek bas?nçl? gaz ile bulu?turulur bu da yayg?n olarak “plazma jet” olarak adland?r?lan metal sac kesim i?lemi ile sonuçlan?r. Plazma jeti, kesilecek metal sac parças?n? h?zla delip erimi? malzemeyi havaya uçurur. Plazma ve Oksijen sac kesim yakla??k 2300 ° C’ye kadar s?cakl?klara ula?abilmektedir.

Plazma Sac Kesim ?stanbul

Plazma kesim ile kesilebilecek bir çok farkl? materyal vard?r. Elbette bunlar?n ba??nda çelik sac kesim gelmektedir.

Plazma kesim de ba?l?ca kesilebilecek malzemeler:

  • Plasma aluminiumskæring
  • Plazma çelik kesim
  • Plasma galvaniseret pladeskæring
  • Plasma pladeskæring
  • Plasma Dkp pladeskæring
  • Plasma rustfri pladeskæring
  • Plazma bak?r plaka kesim
  • Plazma pirinç plaka kesim
  • Plazma Düz sac kesim

Plazma kesim istanbul dudullu da bulunan tesisimizde yap?lmaktad?r. Plazma sac kesim istanbul fiyatlar? için bizi arayabilirsiniz.

da_DKDansk