14NiCrMo134 Çelik Kalitesinin Korozyona Direnç Yetenekleri Ortaya Ç?kar?l?yor

14NiCrMo134 Çelik Kalitesinin Korozyona Direnç Yetenekleri Ortaya Ç?kar?l?yor

– Otomotiv endüstrisi: 14NiCrMo134 çelik kalitesi, otomobillerde korozyon direncinin önemli oldu?u motor parçalar?, krank milleri, eksantrik milleri ve di?liler gibi çe?itli bile?enlerde kullan?labilir.
– Havac?l?k endüstrisi: Bu çelik kalitesi, ini? tak?mlar?, motor parçalar? ve yap?sal bile?enler de dahil olmak üzere, korozyona kar?? direncin güvenlik ve performans aç?s?ndan çok önemli oldu?u uçak bile?enlerinde uygulama alan? bulabilir.
– Petrol ve gaz endüstrisi: 14NiCrMo134 çeli?i, deniz suyunun ve zorlu sondaj ortamlar?n?n a??nd?r?c? etkilerine dayanabilece?i aç?k deniz sondaj ekipmanlar? ve boru hatlar?nda kullan?labilir.
– Kimya endüstrisi: Bu çelik kalitesi, çe?itli kimyasallardan ve a??nd?r?c? atmosferlerden kaynaklanan korozyona kar?? direncin gerekli oldu?u kimya tesisleri ve ekipmanlar?n?n yap?m?nda kullan?labilir.
– Enerji üretim endüstrisi: 14NiCrMo134 çeli?i, yüksek s?cakl?klar, buhar ve çe?itli kimyasallara maruz kalma nedeniyle korozyon direncinin gerekli oldu?u türbin ve jeneratör gibi bile?enler için enerji santrallerinde kullan?labilir.
– Denizcilik endüstrisi: Bu çelik kalitesi, deniz suyuna ve a??nd?r?c? deniz ortamlar?na maruz kalan tekneler, pervane ?aftlar? ve di?er bile?enler de dahil olmak üzere gemi yap?m?nda kullan?labilir.
– ?n?aat sektörü: 14NiCrMo134 çeli?i, neme ve a??nd?r?c? atmosfere yüksek oranda maruz kalan alanlardaki köprüler ve binalar gibi yap?sal elemanlar için kullan?labilir.
– Madencilik endüstrisi: Bu çelik kalitesi, zorlu madencilik ortamlar?n?n a??nd?r?c? etkilerine dayanabilece?i madencilik ekipman? ve makinelerinde kullan?labilir.
– Savunma endüstrisi: 14NiCrMo134 çeli?i, uzun süreli dayan?kl?l?k ve performans aç?s?ndan korozyon direncinin önemli oldu?u askeri araçlarda, z?rhl? araçlarda ve di?er savunma ekipmanlar?nda uygulama alan? bulabilir.
– Endüstriyel üretim: Bu çelik kalitesi, güvenilir ve verimli çal??may? sa?lamak için korozyona kar?? direncin gerekli oldu?u makine ve ekipman gibi çe?itli endüstriyel uygulamalarda kullan?labilir.

Error: Inhalt ist geschützt !!
de_DEDeutsch