36CrNiMo4 Çeli?ine Talebin Art???: ?malattan Altyap? Projelerine

36CrNiMo4 Çeli?ine Talebin Art???: ?malattan Altyap? Projelerine

36CrNiMo4 çeli?i kullanan baz? endüstriler ?unlar? içerir:

1. ?malat: 36CrNiMo4 çeli?i imalat sanayinde yüksek mukavemet ve dayan?kl?l?k gerektiren di?lilerin, millerin ve di?er bile?enlerin üretiminde yayg?n olarak kullan?l?r.

2. Altyap?: Bu çelik ayn? zamanda in?aat ve altyap? sektöründe de a??r yüklere ve zorlu çevre ko?ullar?na dayanmas? gereken köprü in?aat?, bina destekleri ve yap?sal bile?enler gibi çe?itli uygulamalar için kullan?l?r.

3. Otomotiv: 36CrNiMo4 çeli?i otomotiv endüstrisinde yüksek mukavemet ve yorulmaya kar?? direncin önemli oldu?u krank milleri, biyel kollar? ve akslar gibi parçalar?n üretiminde kullan?lmaktad?r.

4. Havac?l?k: Mükemmel mukavemet ve tokluk özelliklerinden dolay? 36CrNiMo4 çeli?i havac?l?k endüstrisinde ini? tak?mlar?, motor parçalar? ve yap?sal elemanlar gibi bile?enlerin imalat?nda da kullan?l?r.

5. Enerji: Bu çelik, enerji sektöründe türbin bile?enlerinin üretimi, sondaj ekipmanlar? ve enerji üretimi ile petrol ve gaz aramalar?nda kullan?lan di?er a??r i? makineleri gibi uygulamalarda kullan?lmaktad?r.

6. Gemi ?n?as?: 36CrNiMo4 çeli?i, gemi in?a endüstrisinde pervane ?aftlar?, k?ç ?aftlar? ve yüksek mukavemet ve korozyona kar?? direnç gerektiren di?er kritik bile?enler gibi çe?itli uygulamalar için kullan?l?r.

Genel olarak, 36CrNiMo4 çeli?ine olan talepteki art??, mükemmel mekanik özelliklerine, teknik özelliklerine ve kimyasal bile?imine atfedilebilir; bu da onu yüksek performansl? çelik gerektiren çok çe?itli endüstriler için uygun hale getirir.

λάθος: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
el????????