Κοπή λέιζερ cnc Ankara

ankara cnc lazer kesim

Κοπή λέιζερ cnc Ankara her daim güncel ve iyi sac kesim fiyatlar? tesislerimizle hizmetinizdeyiz.

Cnc Lazer kesim sistemleri metal parçalar? kesmek için uygun bir yöntemdir.

Cnc Lazer kesim makineleri, Sac ve metal nesneleri kesmek için h?zl? ve verimli bir yol sa?lamaktad?r.

Lazer makineleri kesimi, di?er kesme yöntemlerinin ço?undan daha temizdir ve kesimlerden sonras?nda daha az çapak alma ve son i?lem gerektirir.

Bu, elbette kesti?iniz malzemelere ba?l? olsa da, lazer kesim net ve do?ru kesimler yapmaktad?r.

Κοπή λέιζερ cnc Ankara sonras? çapak alma i?lemine ço?u zaman ihtiyaç duyulmamas? ile i?çilik maliyetlerinden de tasarruf sa?lan?r.

Τιμές κοπής με λέιζερ; ve maliyetleri, lazerin modeline, tipine ve gücüne bak?l?rsa büyük farkl?l?klar gösterir.

Metal , sac plaka yada di?er kal?n malzemeleri kesmeyi planl?yorsan?z, yüksek bir watt lazer ihtiyac?n?z olacakt?r.

Bununla beraber, lazerin watt gücü ne kadar yüksek olursa, cnc lazer kesim makinesinin de fiyat? o denli yüksek olur. Maliyet ve ihtiyaçlar? dengelemek size kalm??.

ankara cnc lazer kesim
κοπή λέιζερ cnc ankara

1. Ο υπολογιστής σας;n?z?n?λογισμικό?n?n? και υλικό; πρέπει να παρέχετε, τον υπολογιστή σας όσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα επεξεργασίας, τόσο πιο γρήγορα η μηχανή κοπής με λέιζερ cnc; δουλειά;σαν βοήθεια; θα μπορούσε να είναι.

2. Giri? seviyesi lazer kesim üniteleri ço?u zaman sadece hafif gravür yada kesim için uygun olan çok zay?f lazerler içerir.

Kal?n yada sert bir malzemeyi kesmek için dü?ük güçlü bir lazer kullanmak, yüzeye zarar verebilir ve pahal? araç-gereç de?i?imi gerektirir.

Bu durum size ileride ekstra maliyetler do?uraca??ndan  yat?r?m öncesi cnc laser μηχανέςni incelemeniz yerinde olacakt?r.

3. Οι περισσότεροι προμηθευτές μηχανών κοπής λέιζερ πωλούν μοντέλα διαφόρων μεγεθών. Πιο ακριβό να κόψετε μεγαλύτερα αντικείμενα; Χρειάζεστε ένα μηχάνημα.

Μηχανές κοπής με λέιζερ; διαστάσεις?

Μηχανές κοπής λέιζερ στάνταρ

1200mm x 2500mm
1500mm x 3000mm
2000mm x 3000mm

διαφορετικά όπως μεγέθη μπορεί να είναι. Σύμφωνα με τις διαστάσεις αυτής της μηχανής κοπής λέιζερ, τις διαστάσεις λαμαρίνας που θα χρησιμοποιήσουμε; καθορίζεται επίσης.

Sac Plaka Standart Ebatlar?

1000mm x 2000mm
1200mm x 2400mm
1250mm x 2500mm
1500mm x 3000mm

el????????