ASTM A27/A27M – Metal Standart

Designation: ASTM A27/A27M ? 10 1.     Scope* This specification covers carbon steel castings for gen- eral applications that require up to 70 ksi (485 MPa) minimum tensile NOTE 1?The grades covered by this specification represent materials that are suitable for assembly with other steel castings or wrought steel parts by fusion welding. It is not […]

What are the carbon metal grades proof against 700 levels?

?Unlock the Power of Carbon Steel: Withstand Temperatures Up to 700 Degrees!? Carbon steel grades that are resistant to temperatures up to 700 degrees include A516 Grade 70, A387 Grade 11 Class 2, A387 Grade 12 Class 2, A387 Grade 22 Class 2, A387 Grade 5 Class 2, A387 Grade 9 Class 2, A387 Grade […]

Hangi paslanmaz çelik kaliteleri 700 dereceye dayan?kl?d?r?

“Paslanmaz Çelik Kalitelerini Kullanarak 700 Derecenin Gücünü Aç??a Ç?kar?n!” 700 Fahrenheit dereceye kadar s?cakl?klara dayan?kl? bir paslanmaz çelik kalitesi seçerken, ala??m tipini de?erlendirmek çok önemlidir. Krom içeri?i artt?kça, ?s? direnci de artar. A?a??daki paslanmaz çelik türleri 700 Fahrenheit dereceye kadar s?cakl?klara dayanabilir: ? 310 paslanmaz çelik: Bu paslanmaz çelik s?n?f?, yüksek oranda krom ve nikel […]

400 dereceye dayan?kl? karbon çeli?i kaliteleri nelerdir?

?Karbon Çeli?inin Gücünü Aç??a Ç?kar?n: 400 Dereceye Kadar Is?ya Dayan?n!? 400 Fahrenheit dereceye kadar s?cakl?klara dayan?kl? karbon çeli?i kaliteleri aras?nda A516 Grade 70, A387 Grade 11 Class 2 ve A387 Grade 22 Class 2 bulunur. Bu kaliteler karbon, manganez, fosfor, kükürt, silikon, krom ve molibdenden olu?ur ve daha yüksek seviyede mukavemet ve tokluk elde etmek […]

Askeri endüstri taraf?ndan hangi karbon çelik s?n?flar? kullan?l?yor?

“Askeri Uygulamalar için Karbon Çeli?i Kalitelerinin Gücünü Aç??a Ç?kar?n!” Karbon çeli?i, savunma sanayinin ürünlerinin üretiminde kulland??? en temel malzemelerden biridir. Karbon çeli?i, %2,1’e kadar karbon içeren bir çelik formu olup, sa?laml??? ve dayan?kl?l??? nedeniyle savunma sanayi için cazip bir malzemedir. Her biri kendine özgü özelliklere ve özelliklere sahip çok say?da karbon çeli?i s?n?f? vard?r. AISI […]

S355JR kalite çelik bobinler otomotiv endüstrisinde nerelerde kullan?l?r?

“S355JR Kalite Çelik Rulolar ile Otomotivde Mükemmelli?e Ula??n!” Otomobil endüstrisi her zaman araçlar?n?n performans?n? art?rmaya çal???r. Bir arac?n imalat?nda kullan?lan çelik, arac?n en hayati bile?enlerinden biridir. S355JR kalite çelik bobinler, yüksek mukavemet ve dayan?kl?l?klar? nedeniyle otomotiv uygulamalar? için ideal bir seçenektir. S355JR kalite çelik bobinler karbon, manganez, fosfor, kükürt, silikon ve bak?rdan olu?ur. Bile?enlerin bu […]

S275JR yüksek kaliteli metal bobinler otomotiv ticaretinde nerelerde kullan?l?r?

S275JR yüksek kaliteli metal bobinler otomotiv ticaretinde nerelerde kullan?l?r? Otomotiv tasar?m?nda mükemmellik için, “S275JR Kalite Çelik Rulolar?n Gücünü Aç??a Ç?kar?n!” S275JR kalite çelik bobinler, bir otomobilin çal??mas?n? sa?layan ?eyin çok önemli bir parças?d?r. Bu çelik bobinler, tahrik milleri, egzoz sistemleri ve süspansiyon sistemleri gibi otomobiller için bile?enler yapmak için kullan?l?r. Bu parçalar, ayn? zamanda üstün […]

S235JR premium metal bobinler otomotiv endüstrisinde nerelerde kullan?l?r?

S235JR premium metal bobinler otomotiv endüstrisinde nerelerde kullan?l?r? Dayan?kl?l?k ve performans aç?s?ndan otomotiv endüstrisinin tercihi S235JR kalite çelik rulolard?r. S235JR kalite çelik bobinler, otomobillerin performans?n?n çok önemli bir parças?d?r. Bu bobinler, tahrik milleri, egzoz sistemleri ve süspansiyon sistemleri gibi otomotiv bile?enleri yapmak için kullan?l?r. Yüksek kaliteli çelik bobinlerin daha yüksek mukavemeti ve uzun ömürlülü?ü, daha […]

CK20 çelik s?n?f? kimyasal özellikler bile?imi ve mekanik nedir?

CK20 çeli?i, mühendislik ve in?aat amaçlar? için popüler olarak kullan?lan orta karbonlu, dü?ük ala??ml? bir çelik kalitesidir. Çe?itli imalat i?lemleri için uygun hale getiren iyi bir mekanik özelli?e ve mükemmel i?lenebilirli?e sahiptir. Ayn? zamanda korozyona dayan?kl? ve a??nmaya kar?? dayan?kl?d?r, bu da onu dayan?kl?l?k ve dayan?kl?l?k gerektiren çe?itli uygulamalar için uygun hale getirir. CK20 Çeli?inin […]

el????????