Υπολογισμός βάρους φύλλου από ανοξείδωτο χάλυβα

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]

Paslanmaz çelik sac a??rl?klar? plaka ebatlar?na göre belirlenmektedir. çeli?in özgül a??rl??? :7,85 olarak baz al?nmaktad?r. Buna göre 1 mm kal?nl?kta 1 metre geni?likte ve 2 metre uzunlukta ανοξείδωτο φύλλο plaka a??rl??? takribi 16 kg gelmektedir.Paslanmaz çelik sac plaka a??rl?k hesaplama formülü ?u ?ekildedir.

(Kal?nl?k x Geni?lik x Boy x 7,85 )/1000000 = Kg

Paslanmaz Çelik Sac A??rl?klar?
ΠΑΧΟΣ (mm)1000x2000mm1250x2500mm1500x3000mm
Plaka A??rl???Plaka A??rl??? Plaka A??rl???
0.406,4 Kg10 κιλά14,4 Kg
0.508 κιλά12,5 Kg18 κιλά
0.609,6 Kg15 κιλά21,6 Kg
0.7011,2 κιλά17,5 Kg25,2 Kg
0.8012,8 κιλά20 κιλά28,8 Kg
1.0016 κιλά25 κιλά36 κιλά
1.2019,2 κιλά30 κιλά43,2 Kg
1.5024 κιλά37,5 Kg54 κιλά
2.0032 κιλά50 κιλά72 κιλά
2.5040 κιλά62,5 Kg90 κιλά
3.0048 κιλά75 κιλά108 κιλά
4.0064 κιλά100 Kg144 κιλά
5.0080 κιλά125 κιλά180 κιλά
6.0096 κιλά150 κιλά216 κιλά
7.00112 κιλά175 κιλά252 κιλά
8.00128 κιλά200 κιλά288 κιλά
10.00160 κιλά250 κιλά360 κιλά
12.00192 κιλά300 κιλά432 κιλά
15.00240 κιλά375 κιλά540 κιλά
18.00288 κιλά450 κιλά648 κιλά
20.00320 κιλά500 κιλά720 κιλά
25.00400 κιλά625 κιλά900 κιλά
30.00480 κιλά750 κιλά1080 κιλά
35.00560 κιλά875 κιλά1260 κιλά
40.00640 κιλά1000 κιλά1440 κιλά
45.00720 κιλά1125 κιλά1620 κιλά
50.00800 κιλά1250 κιλά1800 κιλά
310-kalite-paslanmaz
310-ποιότητα-ανοξείδωτο

Paslanmaz sac a??rl?k hesab? Formül: Uzunluk (m) x Geni?lik (m) x Kal?nl?k (mm) x 7.80. Bu araç, paslanmaz çelik sac, levha veya dairenin a??rl???n? hesaplamak için kullan??l?d?r.

Paslanmaz Çelik Sac A??rl?k hesaplama formülü

Bu araç, paslanmaz çelik sac?n a??rl???n? hesaplamak için tasarlanm??t?r. Her bir sayfa boyutu için hesaplama a?a??daki gibidir:

Bu arac? kullanarak paslanmaz sac?n toplam a??rl???n? girin. Web sayfas? ç?kt? alanlar?nda görüntülenen hesap makinesi hesaplama verileri.

ανοξείδωτο φύλλο ?n a??rl??? a?a??daki ?ekilde hesaplanabilir. A?a??daki veri boyutuna sahip nikel çelik malzeme ve paslanmaz çelik sac için bir örnek kullan?yoruz: Uzunluk = 2000mm (2m), Geni?lik = 1000mm, Kal?nl?k = 0,5 mm, A??rl?k Hesaplama: A??rl?k (g) = (2000

316-kalite-paslanmaz
316-ποιότητα-ανοξείδωτο

Bu araç, paslanmaz çelik sac?n a??rl???n? hesaplamak için kullan?l?r. Bu hesap makineleri, nikel ala??mlar? ve titanyum dahil olmak üzere herhangi bir paslanmaz veya demir d??? metal için kullan?labilir.

Bu sayfa, uzunluk, geni?lik ve kal?nl?k olarak verilen bir paslanmaz çelik sac?n a??rl???n? hesaplar.

Sac a??rl??? hesaplamas? a?a??daki çelik türleri için mevcuttur: 0,4-10,0 mm kal?nl???nda ve 1000-2000 mm geni?li?inde çelik saclar; 10.0-16.0 mm kal?nl???nda ve 1500-2000 mm geni?li?inde çelik saclar; 0,50-3,00 mm kal?nl???nda, 100 – 1800 mm geni?li?inde çelik ?eritler

paslanmaz-celik-turleri
ξεναγήσεις από ανοξείδωτο χάλυβα

Bu uygulama, bir sayfan?n a??rl???n? hesaplar. Örne?in, 6′ x 3′ x 1/2″ bir çelik levhan?n a??rl???n? hesaplay?n. A??rl?k hem metrik hem de ?ngiliz ölçülerinde görüntülenecektir.

Bu Hesap Makinesi, bir malzeme tabakas?n?n a??rl???n? hesaplamak için kullan?labilir. Önce malzemenin kal?nl???n? inç olarak ve malzeme tipini seçmek için a?a?? aç?l?r menüleri kullan?n. Bundan sonra, sadece baz? temel ölçümleri doldurun ve malzemenin ne kadar a??rl??a sahip olaca??na dair bir tahmin alacaks?n?z. Ayr?ca, a??rl?k dönü?türme için iste?e ba?l? olarak pound veya fit kare ba??na bir fiyat girebilirsiniz.

Sac metal, ince düz bir parça haline getirilebilen herhangi bir metaldir. Saclar, paslanmaz çelik endüstrisinde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Tipik olarak, bir paslanmaz çelik levha yakla??k 4 fit x 8 fit boyutundad?r ve yakla??k 500 pound a??rl???ndad?r. En yayg?n paslanmaz çelik dikmelere ba?vurman?z için a?a??da baz? çizelgeler sa?lad?k.

λάθος: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
el????????