Τιμές προφίλ οροφής C;

Aç?k profil, alç?pan duvar profili, açl?pan içi duvar profili, alç?pan birle?tirme profili

Tavan c profil fiyatlar?

οροφή c προφίλ üretimi kendi roll form makinalar?m?zla yapmaktay?z. Tavan c profil fiyatlar? galvaniz sacdan imal edilmektedir.  Tavan imalat? profilleri aras?nda en çok tercih edilen  modelli profillerdir. Tavan uygulama esnas?nda kullan?lan tavan profilleri genellikle 0,50 mm ve 0,60 mm den üretilmektedir. tc profili olarak da adland?r?lan tavan profilleri farkl? formalarda olabilmektedir.

Tavan C profil ebatlar?

Tavan c profili üretimi kal?nl?klar?

  • 0,40 χλστ
  • 0,50 χλστ
  • 0,60 χλστ

Tavan C profil a??rl?klar?

  • 0,495 kg (0,50 mm – 3 mt)
  • 0,593 kg (0,60 mm – 3 mt )

Οροφή Γ Προφίλ ποσότητες συσκευασίας

  • 0,50 mm 12 τεμ
  • 0,60 mm 12 τεμ

?stanbul tavan c profili fiyatlar?

  • 0,50 mm (Galvaniz sac fiyatlar?na göre belirlenmektedir)
  • 0,60 mm (Galvaniz sac fiyatlar?na göre belirlenmektedir)
el????????