45WCrV7 Çelik Kalitesi ?çin Is?l ??lem Prosesinin Parçalanmas?

45WCrV7 Çelik Kalitesi ?çin Is?l ??lem Prosesinin Parçalanmas?

45WCrV7 çelik kalitesi, otomotiv imalat?, alet ve kal?p yap?m? ve makine yap?m? gibi endüstrilerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Bu çelik kalitesi için ?s?l i?lem süreci birkaç ad?mdan olu?ur:

1. Tavlama: Çelik 800°C ila 850°C aras?ndaki bir s?cakl??a kadar ?s?t?l?r ve ard?ndan yava? yava? oda s?cakl???na kadar so?utulur. Bu i?lem iç gerilimlerin azalt?lmas?na, i?lenebilirli?in artt?r?lmas?na ve çeli?in yumu?at?lmas?na yard?mc? olur.

2. Sertle?tirme: Çelik, istenilen sertli?e ba?l? olarak 830°C ile 880°C aras?ndaki bir s?cakl??a ?s?t?l?r. Daha sonra yüksek sertli?e ula?mak için ya? veya suda h?zla söndürülür. Bu i?lem çeli?in mukavemetini ve a??nma direncini art?r?r.

3. Temperleme: Sertle?tirilen çelik, 150°C ile 250°C aras?ndaki bir s?cakl??a kadar yeniden ?s?t?l?r ve ard?ndan oda s?cakl???na kadar so?utulur. Bu ad?m, çeli?in k?r?lganl???n?n azalt?lmas?na ve sa?laml???n?n ve stabilitesinin geli?tirilmesine yard?mc? olur.

Is?l i?lemden sonra 45WCrV7 çelik kalitesinin mekanik özellikleri aras?nda yüksek sertlik, iyi a??nma direnci, yüksek mukavemet ve iyi tokluk bulunur. Yüksek akma mukavemetine ve darbe ve yorulmaya kar?? mükemmel dirence sahiptir.

Teknik özellikler aç?s?ndan, 45WCrV7 çelik kalitesi yakla??k 7,8 g/cm³ yo?unlu?a ve 460 J/kg·K özgül ?s? kapasitesine sahiptir. Is?l iletkenli?i 33 W/m·K civar?ndad?r ve ?s?l genle?me katsay?s? yakla??k 11,9 x 10^-6/°C’dir.

45WCrV7 çelik s?n?f?n?n kimyasal bile?imi tipik olarak yakla??k %0,45 karbon, %0,3 silikon, %0,4 manganez, %0,1 krom, %0,1 vanadyum ve az miktarda di?er ala??m elementlerini içerir.

Kullan?m alanlar? itibar?yla ?s?l i?lem görmü? 45WCrV7 çelik kalitesi z?mba, kal?p, yay, b?çak, yüksek hassasiyetli kesici tak?m gibi çe?itli bile?enlerin üretiminde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Yüksek mukavemet, iyi a??nma direnci ve tekrarlanan darbe ve strese kar?? dayan?kl?l?k gerektiren uygulamalar için son derece uygundur.

error: Content is protected !!
en_USEnglish