Concrete Trapeze

27-200 beton trapezi

Beton Trapezi galvaniz sacdan yap?lmaktad?r. Rulo Galvaniz sac?n formdan geçirilerek ?ekil almas? ile trapezin yap?s? ortaya ç?kar. Farkl? formlarda beton alt? trapez sac üretilebilmektedir. Burada belirleyici olan beton alt? trapezin hadve derinli?i ve hadve aral?klar?d?r. Genellikle 0,70 mm rulo galvaniz sacdan üretilmektedir. 0,70 mm beton alt? trapez sac a??rl??? 6,7 kg/mt civar?ndad?r. Eksi tolerans denilen 0,70 mm beton alt? trapez saclar 0,67 mm ye kadar dü?ebilmektedir. En çok tercih edilen formlar?

27/200 concrete trapeze

38/151 concrete trapeze

60/940 concrete trapeze

75/750 concrete trapeze

olmaktad?r.

 

BETON ALTI TRAPEZ?

Beton Trapezi yap?n?n üst k?sm?na , kiri? yönününe dik olacak ?ekilde dö?enmelidir.

Yap?n?n aç?k alanlar?na beton kapat?c? çelik levha konulmal?d?r. Beton kapat?c? çelik sac dö?eme kal?nl??? ve yüksekli?i belirlenmelidir. Kal?p i?levi de gören beton kapat?c? çelik saclar genellikle 2 mm, 2,5 mm , 3 mm saclar?n 90 derece bükülmesi ve kaynat?lmas? yöntemi ile konulmaktad?r.

Yap?n?n üst k?sm?na konulan ve tüm aç?k alanlar?n beton kapat?c? çelik sac ile kapat?lmas?ndan sonra trapez sac?n çelik yap?ya sabitlenmesi gereklidir. Burada kullan?lacak do?ru malzeme Stud çivisidir.

Stud çivisi özel kaynak makinesi ile elektrod tel veya gaz kullanmadan trapez sac? çelik yap? üstüne elektrik ark? olu?turarak kaynat?lmaktad?r.

 

beton alt? trapez sac a??rl?klar?, beton alt? sac?, beton alt? sac uygulama, beton alt? trapez sac ölçüleri, beton alt? çelik uygulama, deck trapez sac, deck sac?, beton alt? deck sac?
concrete bottom? trapezoidal sheet weights, concrete sub? sheet metal?, concrete bottom? sheet metal application, concrete sub? trapezoidal sheet dimensions, concrete bottom? steel application, deck trapezoidal sheet, deck sheet?, concrete sub? deck sheet?

Concrete trapezium Özellikleri

Beton Trapezi yap?lar?n en önemli elamanlar?ndan biridir. Yap?n?n sa?laml??? aç?s?ndan dö?eme sonras? çelik yap?da yatay ve dikey yönde akslar? birbirine ba?lamaktad?r. Her ne kadar yüzey kaplama elaman? olarak ta kullan?lsa ana yap?n?n hafifletilmesi için de tercih edilir.

Beton Trapezi Ölçüleri

Bir kaç farkl? formda üretimini yapt???m?z Beton trapezi 60/940 formu genellikle konut yap?lar?nda ara kat dö?emelerinde, endüstriyel yap?lar?n ara kat yap?m?nda, ofis veya plaza ara kat dö?emelerinde, depo veya antrepo ara kat dö?emelerinde de tercih edilebilmektedir. Kullan?lacak oldu?u alandaki yüklere göre yap?lan statik çal??malarda kiri? ara mesafeleri de hesap edilerek uygun trapez çelik hair kal?nl?klar? belirlenmelidir. Mü?terilerimize önerimiz mutlaka yap?lar?n?z?n statik hesaplar?n? do?ru yapt?rtarak trapez sac sipari?i vermeleridir.

Beton trapezi Sac formumuz 60/940 olarak an?lmaktad?r. 60 mm ölçüsü çelik galvanizli sac zeminden olan yükseklik ölçüsüdür. 940 mm olan ölçüsü ise net kapatma alan ölçüdür. Net kapatma alan ölçüsü demek yan yana yap?lan montajlarda di?er deck beton alt? trapez sac ?n üstüne kondu?u eksene denilmektedir. Yani 2 tane sac yan yana konuldu?u zaman 188 cm alan kapatmaktad?r. Tek  ba??na net kapatma alan? 94 cm  olan  60/940 Trapez Formlu sac?m?z  1250 mm geni?li?indeki rulodan üretilmektedir.

38/151/76 Beton alt? Trapez Sac 38/151-76 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 38/760 beton alt? trapez sac teknik çizimi,38/151 beton alt? trapez sac uygulama,38/766 beton alt? trapez sac imalat,38/760 beton alt? trapez sac firmas?,38/151 beton alt? trapez sac gebze,38/151 beton alt? trapez sac istanbul 38/151/76 beton alt? trapez sac 76 cm geni?liktedir.

en_USEnglish