Omega Poles

omega-direk

Omega direkler , yollarda güvenlik sa?lamak için kullan?lan trafik i?aretleri ve trafik i?aretlerinin montaj?nda kullan?lan bir çelik üründür. Büyük yol i?aretlerine ihtiyaç duyulmayan heryerde kullan?labilir.
Omega direkleri galvaniz kaplamas? ile her türlü hava ko?ulunda uygundur ve korozyona dayan?kl?d?r.

Omega dire?in uzunlu?u mü?teri tercihine göre 2 m, 2,50 m, 3 m, 3,50 m ve 4 m olarak de?i?tirilebilir.
Omega direkler için iki tip kal?nl?k vard?r; 3 mm ve 4 mm. Omega direkler, omega dire?i çakma makinesi ile yerden 30 cm a?a??da sabitlenir.

Omega direkleri standart çelik direklere k?yasla daha dü?ük maliyetlidir.
Omega direk üzerinde 70 adet delik vard?r. Bu nedenle, trafik i?aret levhalar?n? herhangi bir yüksekli?e monte edilebilir.
Ayr?ca, omega direkleri üzerindeki bu delikler, üzerine birden fazla yol i?areti monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega Mast Özellikleri Nedir?

– Omega Direk s?cak dald?rma galvaniz ile üretilir. Bu nedenle korozyondan korunmak için boya gereksinimi duymaz.
– Ayn? dire?e birden fazla levha ba?lanabilir.
– Direkler birbirine ba?lanarak uzat?labilir.
– S?ral? delikleri sayesinde levha istenilen yüksekli?e ba?lanabilir
– Bak?m maliyeti yoktur.
– Ekonomiktir levhalar?n kolayl?kla ba?lanmas?n? sa?lar.

Omega Direk Montaj? Nas?l Yap?l?r?

omega poles groundto omega direkleri çakma makinas? veya çukur kaz?larak beton ile sabitlenerek monte edilir.

Ürün Teknik Özellikleri
Profil Kal?nl??? : 4mm
Length : 10 foot

en_USEnglish