Between P235 and P355? Chemical Differences what are

p355 kalite - erdemir 6345 kalite

Between P235 and P355? Chemical Differences what are

P235 ve P355 malzemeleri kazan sac? olarak da bilinen bas?nçl? kap çelikleridir. Genel özelliklerine bak?ld???nda her iki malzemenin de kaynaklanabilirli?inin iyi oldu?u görülür. Bunun yan? s?ra yüksek bas?nca da dayanabilirler.

P235 Kalite Mukavemet De?erleri

P235 kalite malzeme ala??ms?z çelik grubuna girer. Endüstriyel alanlarda kazan üretilirken yard?mc? parça olarak bu malzemeden faydalan?l?r. Türkiye?de sadece Ere?li demir çelik fabrikalar? taraf?ndan üretilmektedir. Erdemir 6335 kalite kodudur. Satan ki?iler de buradan al?r. ?çerisinde bulunan maksimum karbon oran? yüzdesi 0.16, mangan oran? 0.6 ila 1.20 aras?nda, fosfor oran? 0.025 ve kükürt oran? 0.015?tir. Bunun d???nda içerisinde nikel, molibden, bak?r, titanyum gibi elementler de bulunur. Çekme dayan?m? 360 ila 500 MPa aras?ndad?r. Akma dayan?m? 215 ila 235 MPa aras?ndad?r ve kal?nl?k artt?kça azal?r. So?uk ?ekillendirmeye uygun bir malzemedir.

P355 Quality Mukavemet De?erleri

P355 kalite malzeme bas?nçl? kaplar ve s?cak s?v? ta??yan borular?n üretilmesinde kullan?l?r. ?çeri?indeki karbon oran? P235?ten yüksektir. Sürünme dayan?ml? ve yüksek ?s? çelikleri gruplar? aras?ndad?r. En 10028-2 standard?na göre üretilir. ?çerisinde 0.08-0.2 oran?nda karbon, 0.4 oran?nda silisyum, 0.9-1.5 oran?nda mangan, 0.3 oran?nda karbon gibi elementler bulunur.

Akma ve çekme dayan?m? kal?nl??a ba?l? olarak de?i?ir. Kal?nl?k artt?kça akma dayan?m? azal?r. Genellikle 280 MPa ile 355 MPa aras?ndad?r. Akma dayan?m? üretimde kullan?lacak malzemeler için belirleyici mekanik özelliklerden biridir. Yük ta??yacak malzemelerin akma mukavemetlerinin yüksek olmas? istenir. Ancak ?ekillendirme i?lemine tabi tutulacak malzemelerin yüksek akma de?erleri olsun istenmez. Akma dayan?m? çekme dayan?m?na bölünerek malzemenin ?ekil alma kabiliyetini belirleyen de?er bulunur. P355 kalite malzemenin çekme dayan?m? ise 470 MPa ile 650 MPa aras?nda de?i?ir. Yüzde uzama miktar? ise %20?dir.

P235 ?le P355 Is? Dayan?m?

P235 malzemesi 150-200 derece s?cakl?klara kadar dayanabiliyorken P355 material 400 derece s?cakl?klara ç?k?ld???nda bile bozulmadan kal?r. Bu özelli?inden dolay? kazan ve boru gibi yüksek s?cakl??a maruz kalacak malzemelerin üretiminde kullan?l?r. P235 ise kazan üretimi s?ras?nda ana malzeme de?il yard?mc? olarak kullan?l?r.

P235gh çelik

Size kaliteli P235gh çelik sunuyoruz. Ürünlerimiz, P235gh çelik borulardan P235gh çelik levhalara ve P235gh çelik ba?lant? parçalar? ve flan?lar dahil olmak üzere aradaki her ?eye kadar uzan?r.

?htiyaçlar?n?z? kar??lamak için kaliteli ürünler sunuyoruz. Ürünlerimiz çelik borulardan corten çelik saclara kadar çe?itlilik göstermektedir.

Yüksek kaliteli P235GH çelik üretiminde uzman?z. P235gh borular ve p235gh çelik levhalar dahil olmak üzere geni? bir p235gh çelik yelpazesi sunuyoruz.

P235GH çeli?i, bas?nçl? kaplarda, kazanlarda ve ?s? e?anjörlerinde kullan?m için Avrupa taraf?ndan belirtilen bir çeliktir. Bu çeli?in bile?imi, yüksek çal??ma s?cakl?klar?n?n norm oldu?u ve malzemenin petrol, gaz ve petrokimya endüstrisindeki imalatç?lar taraf?ndan kullan?ld??? uygulamalar için idealdir.
Çelik ürünlerimizin kalitesi kayna??nda ba?lar. 160 y?ll?k ?irketimiz dünya çap?nda binalar, otomobiller ve ev aletlerinin omurgas?n? sa?lam??t?r. Bireylerden ?irketlere ve kurulu?lara kadar herkesten olu?an bir tüketici taban?yla, kalite, verimlilik ve dayan?kl?l?kta lider olan çelik ürünler sa?lama sözümüzü yerine getirmemiz çok önemlidir.

Kaliteli Çelik üreticileri

Çelik üretim süreci söz konusu oldu?unda, burada p235gh steel’de “ürün kayna??nda ba?lar” demekten gurur duyuyoruz. 160 y?ld?r p235gh çelik, çelik ürünlerimizin kalitesiyle her türden mü?terinin ihtiyaçlar?n? kar??lamaktad?r. Bas?nçl? kaplardan otomotiv ve ev aletlerine kadar geni? çelik yelpazemiz, mü?terilerimizin ba?ar?ya giden yolda yard?mc? olmu?tur.

p235gh çelik olarak biz, ürünün kayna??nda ba?lad???n? söylemekten gurur duyuyoruz. 160 y?ld?r binalar?n, otomobillerin ve ev aletlerinin omurgas?n? sa?l?yoruz. Çok çe?itli tüketicilerimiz var – bireylerden ?irketlere ve kurulu?lara kadar herkes. Kalite, verimlilik ve dayan?kl?l?k aç?s?ndan pakete öncülük eden çelik ürünleri ve çözümleri sa?lama sözümüzü yerine getirmek için en kaliteli çelik ürünleri sa?lamal?y?z.

P235GH çelik, yüksek kaliteli çeliktir. Ürünlerimizi dünya çap?nda 100’den fazla ülkede bulabilirsiniz. Örne?in, p235gh çelik, bas?nçl? kap kalitesinde bir çeliktir. Çelik ürününüzü yüksek s?cakl?klarda kullanman?z gerekiyorsa, p265gh kalite çelik seçmek gerçekten iyi bir fikirdir.

Kalite çelikle ba?lar; bu nedenle p235gh ürünümüzle gurur duyar. 160 y?l? a?k?n bir süredir yüksek kaliteli çelik sa?l?yoruz ve bireylerden ?irketlere ve kurulu?lara kadar herkesi içeren bir mü?teri taban?na sahibiz. Verdi?imiz sözü tutmak için kalite, verimlilik ve dayan?kl?l?k aç?s?ndan pakette lider olan çelik ürünler sunuyoruz.
p235gh çelik olarak, “ürün kayna??nda ba?lar” demekten gurur duyuyoruz. 160 y?ld?r dünya çap?nda binalar, otomobiller ve ev aletleri için omurga sa?lad?k. Her kesimden insandan olu?an bir tüketici taban?yla, kalite, verimlilik ve dayan?kl?l?k aç?s?ndan pakete öncülük eden çelik ürünler ve çözümler sunma sözümüzü yerine getirmemiz önemlidir.

P235GH KAL?TE ÇEL?K ÜRET?M ARALI?I

P235GH Steel olarak “ürün kayna??nda ba?lar” demekten gurur duyuyoruz. Geçti?imiz 30 y?lda dünya çap?nda binalar, otomobiller ve ev aletlerinin omurgas?n? sa?lad?k. Bireylerden ?irketlere ve kurulu?lara kadar herkesten olu?an bir tüketici taban?yla, kalite, verimlilik ve dayan?kl?l?k aç?s?ndan pakete öncülük eden çelik ürünler ve çözümler sunma sözümüzü yerine getirmemiz çok önemlidir.

Çelik hayati ve önemli bir kaynakt?r. Bu nedenle p235gh çelik olarak “Ürün kayna??nda ba?lar” demekten gurur duyuyoruz. Çok yönlü çelik çözümleri sunuyoruz, çünkü hiç kimse çelik hakk?nda ekibimizden daha fazlas?n? bilmiyor. 30 y?ll?k gururlu bir geçmi?imiz var

Yüksek kaliteli çelik ar?yorsunuz. p235gh çelikten elde edece?iniz ?ey bu. Sadece en iyi kaliteyi de?il, ayn? zamanda en iyi mü?teri hizmetini de sa?l?yoruz. P235gh çelik, binalar, arabalar ve cihazlar için çelik sa?layarak ba?lar. Ama ayn? zamanda bireylerden ?irketlere ve kurulu?lara kadar herkes için. Bu nedenle kalite, verimlilik ve dayan?kl?l?k aç?s?ndan pakete liderlik eden çelik ürünler sa?lama sözümüzü yerine getirmemiz çok önemlidir. 30 y?ld?r, ihtiyac?n?z olan her ?eye öncülük eden çelik ürünleri ve çözümleri (kalite, verimlilik, dayan?kl?l?k) sa?l?yoruz.

Üretti?imiz yüksek çelik kalitesiyle gurur duyuyoruz. Bu nedenle p235gh çelik, çelik ürünleri pazar?ndaki herkes için mükemmel bir seçimdir. Ürün yelpazemiz ihtiyaçlar?n?z? kar??lamak üzere tasarlanm??t?r ve fiyatlar?m?z yenilmez.

Çelik ürünlerimiz kayna??nda ba?lar ve ?irketimizi harekete geçiren de budur. 30 y?l? a?k?n deneyim ve mü?teri memnuniyeti ile kalite ve verimlilikte lider olacak çelik ürünleri ve çözümleri sunmaya kendimizi adad?k.

P235GH çelik, dünya çap?nda kullan?lan yüksek kaliteli, bas?nçl? kap s?n?f? bir çeliktir. Bir Avrupa standard?d?r ve ayn? zamanda bir ASTM A285/A285M s?n?f?d?r.

error: Content is protected !!
en_USEnglish