Tag Archives: astm a516

A516 S?n?f 70 Çelik Kimyasal Yap?s?

ASTM A516 kalite çelik mekanik özellikleri

A516 S?n?f 70 Çelik Kimyasal Yap?s? ASTM A516 Grade 70, karbon çeli?i için standart bir spesifikasyondur. Ya? tanklar?nda ve bas?nçl? kaplarda kullan?l?r ve kaynak s?ras?nda çeli?in çentik toklu?unu artt?r?r. En yayg?n olarak kullan?lan Grade 70 dahil olmak üzere dört farkl? A516 çeli?i kalitesi vard?r. Plakalar?n maksimum kal?nl???, bile?imlerine ve mekanik özellik gereksinimlerine ba?l?d?r. Bir kangaldan […]

ASTM A516 Quality Steel 

ASTM A516 kalite çelik mekanik özellikleri

ASTM A516 Kalite Çelik  ASTM A516 kalite 70 çelik sipari? ederken dikkate al?nmas? gereken birçok faktör vard?r. Bu malzeme için birçok farkl? boyutsal gereksinimlerin oldu?unu belirtmek önemlidir. Kal?nl?k da de?i?ebilir. Genel olarak, çelik levhan?z? normalle?tirilmi? olarak sipari? etmek isteyeceksiniz. Ayr?ca daha kal?n plakalar için gerilim giderme sipari?i verebilirsiniz. Neye ihtiyac?n?z oldu?undan emin de?ilseniz, de?irmen size […]

en_USEnglish