Is?l ??lem, Çe?itli Endüstrilerdeki 38NiCrMo4 KB Çeli?in Performans?n? Nas?l Art?r?r?

Is?l ??lem, Çe?itli Endüstrilerdeki 38NiCrMo4 KB Çeli?in Performans?n? Nas?l Art?r?r?

?

38NiCrMo4 KB çeli?in bile?imi, ona yüksek mukavemet, tokluk ve a??nma direnci sa?layan nikel, krom ve molibden içerir. Is?l i?lem çeli?in mikro yap?s?n? de?i?tirerek bu özellikleri daha da geli?tirebilir.

38NiCrMo4 KB çeli?in teknik özellikleri ?s?l i?lemle önemli ölçüde geli?tirilebilir. Buna artan sertlik, çekme mukavemeti ve yorulma direncinin yan? s?ra geli?tirilmi? darbe dayan?kl?l??? ve süneklik de dahildir.

Kimyasal olarak ?s?l i?lem, çeli?in belirli bir s?cakl??a ?s?t?lmas?n?, bu s?cakl?kta tutulmas?n? ve daha sonra kontrollü bir oranda so?utulmas?n? içerir. Bu i?lem çeli?in mikro yap?s?n?n morfolojisini de?i?tirerek daha arzu edilen mekanik özellikler kombinasyonuna yol açabilir.

Çe?itli endüstriler, 38NiCrMo4 KB çeli?in ?s?l i?lemle elde edilen geli?mi? performans?ndan yararlanabilir. Bu, çeli?in di?liler, ?aftlar ve krank milleri gibi bile?enler için kullan?ld??? otomotiv, havac?l?k ve makine endüstrilerini içerir. Di?er uygulamalar aras?nda çeli?in geli?mi? özelliklerinin daha uzun hizmet ömrüne ve zorlu çal??ma ko?ullar?nda daha iyi performansa yol açabilece?i endüstriyel ekipman ve makineler yer al?r.

error: ¡¡El contenido está protegido!!
es_ESEspañol