Resistente a la corrosión chapa: chapa galvanizada de calidad dx51

galvanizli-sac-fiyatlari

¿Precios de chapa galvanizada?

Galvaniz sac fiyatlar? çelik fiyatlar?na ba?l? olarak de?i?mektedir. Çelik fiyatlar?n? ö?renmek için buraya t?klay?n?z.

dx51 kalite galvanizli sac fiyatlar? galvaniz kaplama kal?nl???na, galvaniz rulo sac?n kal?nl???na ve geni?li?ine göre de?i?mektedir.

Hoja galvanizada a??rl?klar?

Galvaniz sac a??rl?klar? için a?a??daki tabloyu inceleyebilirsiniz.

 

Galvaniz sac kal?nl??? (mm) 1000×2000 (kg) 1200×2400 (kg) 1250×2500 (kg) 1500×3000 (kg)
0,25 mm 4,00 5,76 6,25 9,00
0,30 mm 4,80 6,91 7,50 10,80
0,35 mm 5,60 8,06 8,75 12,60
0,40 mm 6,40 9,22 10,00 14,40
0,45 mm 7,20 10,37 11,25 16,20
0,50 mm 8,00 11,52 12,50 18,00
0,55 mm 8,80 12,67 13,75 19,80
0,60 mm 9,60 13,82 15,00 21,60
0,70 mm 11,20 16,13 17,50 25,20
0,80 mm 12,80 18,43 20,00 28,80
0,90 mm 14,40 20,74 22,50 32,40
1,00 mm 16,00 23,04 25,00 36,00
1,20 mm 19,20 27,65 30,00 43,20
1,50 mm 24,00 34,56 37,50 54,00
2,00 mm 32,00 46,08 50,00 72,00
2,50 mm 40,00 57,60 62,50 90,00
3,00 mm 48,00 69,12 75,00 108,00
4,00 mm 64,00 92,16 100,00 144,00

 

Galvaniz sac m2 fiyatlar?

Galvaniz sac m2 fiyatlar? için öncelikle galvaniz sac ton fiyatlar?n? bilmeliyiz. Galvaniz sac ton fiyatlar? için t?klay?n?z.

Ton fiyat?n? ö?rendi?imiz galvaniz sac fiyat?n? yukar?daki galvaniz sac a??rl?k tablosundaki ihtiyac?n?z olan kal?nl?k ve ebat kar??l???na gelen birim a??rl?k ile çarparak 1000 ‘e bölünüz. Ç?kan sonuç size galvaniz sac m2 fiyatlar?n? verecektir.

Galvaniz sac Fiyatlar? 2020

Galvaniz sac fiyatlar? 2020 için buraya t?klay?n?z. Güncel galvaniz sac fiyatlar?n? sitemizden takip edebilirsiniz.

Galvaniz sac ölçüleri

Galvaniz saclar rulo olarak üretilmektedirler. Rulo olarak üretilen galvaniz saclar?n kal?nl?klar? 0,30 mm ile 4 mm aras?nda olmaktad?r. Galvaniz sac ölçüleri ise standart olarak 1000 mm , 1200 mm , 1250 mm ve 1500 m dir. Bu geni?likteki rulo saclar istenilen boy uzunlu?unda galvaniz sac boy kesme hatt?nda kesilebilmektedir.

 • ¿Qué es la chapa galvanizada?

 • Galvaniz sac a??rl?k hesaplama

 • Galvaniz sac a??rl???

 • Galvaniz sac büküm

 • Precio unitario de chapa galvanizada

 • Galvaniz sac sat?c?lar?

Hoja galvanizada de calidad Dx52

Dx52 Kalite Galvaniz sac dx51 kalite galvaniz sac fark?:

 • dx52 kalite dx51 kaliteye göre daha yumu?akt?r.
 • S?vamaya daha uygundur
 • Carbon oran? daha dü?üktür
 • Otomotiv sanayinde çok kullan?l?r
 • Kolay bükülebilir

DX51 kalite galvaniz rulo saclar erdemir kalite kar??l??? 1312 dir.

1312 erdemir kalite galvaniz saclar 0,30 mm ile 2 mm aras? üretilmektedir.

dx52 kalite saclar genellikle 0,30 mm ile 2 mm aras? üretilmekte olsa da 2,5 mm ve 3 mm galvaniz sac olarak stoklar?m?zda bulunmaktad?r.

Dx51 kalite saclar?n üretim aral??? yine dx52 kalitelerde oldu?u gibi 0,30 mm ile 2 mm aras?ndad?r. 3mm galvaniz sac ve 4 mm galvaniz saclarda stoklar?m?zda bulunmaktad?r.

Ticari kalite olarak adland?r?lan dx51 kalite saclar?n çinko kaplama kal?nl??? 70 gr/m2 olmaktad?r. ?stenirse 275 gr/m2 ye kadar galvaniz sac kaplama yap?lmaktad?r. ¿Precios de chapa galvanizada? galvaniz rulo sac?n kaplama kal?nl???na göre de de?i?mektedir.

Galvaniz  rulo saclar?n üretim a?amas?nda çinko kaplama kal?nl??? belirlenir.

Çinko kaplama kal?nl??? galvaniz sac?n korozyona kar?? dayan?kl? sac olmas?n? da sa?lamaktad?r.

Çinko kaplama kal?nl??? galvaniz sac?n ömrünün uzun olmas?na ayn? zaman da paslanmamas?n? sa?lamaktad?r.

Dx51 kalite galvaniz rulo sac fiyatlar?n? web sitemizden takip edebilirsiniz.

S?cak Dald?rma Galvaniz Sac (HDGI), asit temizleme ve haddeleme i?leminden geçmi? Full Hard sac?n çinko potas?ndan yani havuzundan geçirilerek yüzeyine çinko kaplanmas? ile üretilir. Çinkonun özelli?i mükemmel korozyon direncine sahip olmas?d?r. Ayr?ca, boyanabilirlik ve kolay i?lenebilirli?e sahiptir. Genellikle s?cak dald?rma galvanizli sac?n üretim öncesi asit ile temizlenmesi yüzeyindeki pürüzleri almaya yard?mc? olur..

S?cak dald?rma galvanizleme, paslanmay? önlemek için çelik saca  koruyucu bir çinko kaplama uygulama i?lemidir.

Çinko korozyona kar?? dayan?kl? sac özelli?i sayesinde mükemmel korozyon önleme, boyanabilirlik ve kolay i?lenebilirlik.
?stenilen miktarda çinko özel olarak üretilebilmektedir. Kal?n çinko kaplama ayn? zamanda uzun ömür sa?lar sa?lar.

Galvanizli çelik rulolar ço?u sektörlerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r:

?n?aat sektöründe: dü?ük katl? yap?, hafif çelik ince cidarl? yap?lar, sandviç paneller, ?s? boru hatlar?n?n astar? ve çe?itli ?s? yal?t?m?, iklimlendirme sistemleri, metal çat? kiremit, galvanizli kare profil , menfez borular?, giri? kap?lar?n?n kaplamas? , asansörler, PVC pencereler ve plastik kap?lar için takviye profilleri, alç? levhalar için Avrupa tipi ba?lant? elemanlar?, vb.

Otomotiv endüstrisinde: d?? ve iç araba gövde parçalar?n?n üretilmesinin yan? s?ra, örne?in otobüsler ve tramvaylar için harici toplu ta??ma gövde parçalar?

Makine yap?m? ve makine ekipman endüstrilerinde: elektrikli ve mekanik ekipman, ev aletleri, ölçüm cihazlar? ve paketleme için kasalar üretmek için

Ev e?yas? imalat?

Renk kaplamal? yani boyal? sac çelik üretmek için , trapez sac üretmek ve beton alt? trapez sac üretiminde kullan?l?rlar.

Renkli metal kiremit yap?m?nda da kullan?lan galvaniz saclar?n boyanmas? süreci ekstra bir korozyona kar?? dayan?kl? sac halini almas?na sebep olmaktad?r. Beton alt? trapez sac üretiminde kullan?lan galvaniz saclar dx51 kalitedir.

error: ¡¡El contenido está protegido!!
es_ESEspañol