¿Techo de metal? ¿Revestimiento?

metal çat? kaplamas?

Metal Kiremit Kaplamas?

Metal kiremit kaplamas? birçok metal malzeme ile uygulamas? yap?labilen çat? sistemleri, tasar?mc?lara hafif, modern çizgilere sahip ve uzun ömürlü bir çat? sistemi olana?? tan?r.
Boyal? sac, galvaniz sac dan yap?lan metal çat? trapezi uygulamalar? farkl? uygulama tekniklerine sahiptir.

¿Techo de metal? ¿Revestimiento?

Metal çat? kaplamas? uzun ömürlü, su almayacak ?ekilde detayland?r?lm??, genle?melere izin veren, su tahliyesi iyi planlanm?? sistemlere en iyi örneklerden biri metal çat? kaplamalar?d?r.
En az %5 çat? e?imine uygulanabilen kenet sistem kaplamalar, rüzgardan az etkilenen, hafif çat?lar tasarlanmas?na yard?mc? olur. Klasik kenet ve çift kenet sistem olarak uygulanabilen kenet sistemler, uzun çat? levhalar?n tek parça montaj?na izin verir.
Her türlü detay ve birle?imi çözülmü? sistemlerin uygulama a?amas?nda özel makine, ekipman ve el aletleri kullan?l?r.

 

Sistemas de abrazaderas de metal

Sistemas de abrazaderas metálicas, en az malzeme firesi kullan?larak, 25 mm hadve yüksekli?ine sahip, ortalama 400-500 mm geni?li?inde levhalar?n birle?iminden olu?ur.
Gizli tespit klipsleri ile, sabit ve kayar ?ekilde montaj yap?l?r ve genle?meye izin verir.

Metal çat? imalatlar?nda ayr?ca ufak kare plakalardan olu?an metal shingle, geçmeli düz levhalar ve basamakl? step sistem gibi farkl? modeller de uygulanabilir.
Çat? e?imi, çat? formu ve levha uzunluklar?na göre farkl? sistemler seçilmektedir. Metal çat?lar her türlü aksesuar montaj?na uygundur.

E?risel tonoz çat?larda, kubbe kaplamalar?nda kullan?labilmekte ve ayr?ca uygulama sonras? (çat? e?imine ba?l? olarak) üzerinde yürünebilmektedir. 

Genelde kullan?lan metal kal?nl?klar?: 0,45 mm sac  ? 0,80 mm sac aras?ndad?r

Metal Çat? Kaplamas? A??rl?klar?

Metal Çat? kaplamas? a??rl?klar? Boyal? galvanizli sac malzemelerden, boyuna eksiz üretimi yap?lan çat? profilleri, ?s?-ses ve yang?n yal?t?m? deste?iyle projelendirme ve uygulama çat?s? alt?nda yer almaktad?r.

Boyal? galvanizli sac kenet levhalar, boy s?n?rlamas? olmaks?z?n ?antiyede makineler ile üretilebilen, özellikle detayl? ve dü?ük e?imli çat?larda sorunsuz çözümler sunan yeni nesil çat? kaplama ürünleridir.

Proje özelliklerine göre 325-525 mm aras? farkl? en kesitlerinde üretim mevcuttur.

boyal? sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çat? kaplama
boyal? sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çat? kaplama

¿Techo de metal? ¿Revestimiento? Kullan?m Alanlar?

 • Dü?ük e?imli çat? kaplamalar?nda
 • Dairesel ve tonoz kesitli çat? kaplamalar?nda
 • Tüm konut, sosyal tesisler ve sanayi tesislerinde

¿Techo de metal? ¿Revestimiento? Kullan?m Avantajlar?

 • Proje baz?nda ?antiyede boy çekimi yap?labilmektedir.
 • Sistemde ?s?-ses-su-yang?n yal?t?m? bulunmaktad?r.
 • Çat?lardaki buhar ve nem geçi?ini dengeleyerek çat?n?n nefes almas?n? sa?lar.

Metal Çat? Kaplamas? boyal? sac kullan?m?

125 ? 120 gr/m2 s?cak dald?rma galvanize sokulan sac?n üzerinde fosfat tabakas? bulunmaktad?r.bu tabakan?n üzerinde 2 kat kuru koruyucu film kapl? 25 mikron kal?nl???nda polyester boya ve bununda üzerinde koruyucu polietilen film bulunmaktad?r..

Boyal? galvanizli rulodan form hatt?ndan geçirilir, uygulama yerine göre istenen uzunlukta imal edilen, gizli klipslerle çat? alt yap?s?na tutturulan ve kenarlar? makine veya el aletleri ile kenetlenerek montaj? yap?lan, su geçirimsiz, darbelere dayan?kl?, bak?m gerektirmeyen, uzun ömürlü ve geri dönü?ümlü bir çat?/cephe malzemesidir.

 • Tava Geni?li?i:
  320 mm, 420 mm, 520 mm
 • Sac Kal?nl???:
  0,60mm – 0.80mm – 1,00mm
 • Longitud de la bandeja:
  ?stenilen Uzunlukta
 • Color:
  ?stenilen ral kodunda

Çat? yap? malzemelerini olu?turan elemanlar?n fabrikasyon olmas? tam güven sa?lar ve kullan?lan koruyucu malzemeler sayesinde çat? kalitesini en yüksek seviyede tutar.

Çelik çat? yap?n?n kendi özgü a??rl???na ek zati a??rl?k getirmez ve olas? do?al afetlerde kal?c?l?k sa?lar.

Can kayb?na yapt?r?m sa?lay?c? etkilerde bulunmaz, yüksek direnç göstererek yap? bütünlü?ünün korunmas?n? sa?lar.

error: ¡¡El contenido está protegido!!
es_ESEspañol