آرشیو برچسب: ray demiri

وزن نمایه مسیر قطار

مشخصات ریل قطار راه آهن، ریل ریل، پروفیل ریل، پروفیل ریل قطار، ریل ریل، آهن ریل متوسط، پروفیل ریل جرثقیل

Demiryolu Tren Ray Profilleri Ağırlıkları Ray Tipi kg/mt ·         33 E1 33,47 ·         46 E2 46,27 ·         49 E1 49,39 ·         UIC49 49,43 ·         50 E4 50,17 ·         UIC 50 50,46 ·         R50 ,P50 51,8 ·         54 E4 54,31 ·         UIC54 54,43 ·         54 E1 54,77 ·         60 E2 60,03 ·         60 E1 60,21 ·         […]

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی