34CrMo4 Çelik: ?n?aatta Yap?sal Malzemelerin Gelece?i

34CrMo4 Çelik: ?n?aatta Yap?sal Malzemelerin Gelece?i

?n?aatta 34CrMo4 çeli?i kullanan endüstrilerden baz?lar? ?unlard?r:

1. Otomotiv sektörü: 34CrMo4 çeli?i, yüksek mukavemet ve dayan?kl?l???n gerekli oldu?u aks, krank mili, di?li, biyel kolu gibi çe?itli otomotiv bile?enlerinin üretiminde kullan?lmaktad?r.

2. Petrol ve gaz endüstrisi: 34CrMo4 çeli?i, yüksek mukavemeti ve korozyona ve yüksek s?cakl?klara kar?? direnci nedeniyle petrol ve gaz boru hatlar?, sondaj ekipmanlar? ve aç?k deniz platformlar?n?n yap?m?nda yayg?n olarak kullan?l?r.

3. Havac?l?k endüstrisi: Havac?l?k endüstrisi ayr?ca ini? tak?mlar?, yap?sal parçalar ve motor bile?enleri gibi uçak bile?enlerinin üretiminde 34CrMo4 çeli?ini kullan?r.

4. Enerji üretim endüstrisi: Hem konvansiyonel hem de nükleer enerji santralleri, mükemmel ?s? direnci ve yüksek gerilme mukavemeti sayesinde bas?nçl? kaplar?n, kazan bile?enlerinin ve türbin kanatlar?n?n yap?m?nda 34CrMo4 çeli?i kullan?r.

5. ?n?aat sektörü: 34CrMo4 çeli?i, sa?laml??? ve a??r yüklere dayanma yetene?i nedeniyle köprülerin, yüksek binalar?n ve destekleyici yap?lar?n yap?m?nda kullan?l?r.

6. Demiryolu endüstrisi: Bu çelik kalitesi, demiryolu akslar?, tekerlek tak?mlar? ve yüksek mukavemet ve yorulmaya kar?? direnç gerektiren di?er bile?enlerin üretiminde yayg?n olarak kullan?l?r.

7. A??r makine endüstrisi: 34CrMo4 çeli?i, tokluk ve dayan?kl?l???n çok önemli oldu?u ekskavatörler, buldozerler ve vinçler gibi a??r makinelerin imalat?nda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

8. Madencilik sektörü: Matkaplar, k?r?c?lar ve konveyör sistemleri de dahil olmak üzere madencilik ekipmanlar?, yüksek mukavemet ve a??nma direnci özelliklerinden dolay? s?kl?kla 34CrMo4 çeli?ini kullan?r.

Bunlar in?aatta 34CrMo4 çeli?i kullanan endüstrilerden sadece birkaç örnek. Çok yönlülü?ü ve mükemmel mekanik ve teknik özellikleri, onu çe?itli yap?sal uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir.

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IR?????