Göz ya?? desenli sac fiyatlar?

göz ya?? desenli sac

Gözya?? desenli sac üretimi nas?l yap?l?r?

Gözya?? desenli saclar rulo saclardan üretilmektedir. ?ster paslanmaz rulo sac olsun ister siyah rulo sacdan olsun üretim ?ekli ayn?d?r. Paslanmaz göz ya?? desenli saclar genellikle Çin den ya da Bat? Avrupa’dan gelmektedir.

Desenli çelik levha, yüzeye kayd?r?lm?? bir desene sahip bir çelik levhad?r. Bu, birçok konut, endüstriyel ve mimari uygulama için kullan?m? kolay bir ürün sa?lar. Ortak tasar?mlar damal?, elmas ve mercimek desenlerini içerir. Desen çeli?i, merdiven basamaklar? ve dö?eme gibi projelerde Gözya?? desenli sac popülerdir.

Gözya?? desenli sac , yüzeyinde çe?itli desenler bulunan bir çelik sacd?r. Esas olarak iç mekan uygulamalar? ve bina uygulamalar? için kullan?l?r.

Yüzyeyi desenli sac (dü?me kilidi veya d?? cephe kaplamas? olarak da bilinir), kabartmal? tasar?ma sahip bir modeldir. Bu ürün, maliyetin çok alt?nda el yap?m? bir görünüm ve ah?ab?n güzelli?ini sunar. ?ki desen ve be? renkte mevcut olan bu d?? cephe kaplamas?, hemen hemen her mimari stili tamamlar.

Gözya?? desenli sac , yüzey dekorasyonu durumunda uygulan?r. Model çelik levhalar için kullan?lan en yayg?n temel malzeme, s?cak dald?rma galvanizli çelik levhalar ve önceden boyanm?? çelik levhalard?r. Desenli çelik levhalar, evin iç ve d?? dekorasyonunu temiz ve güzel hale getirebilir ve kirlenmesi kolay de?ildir.

Gözya?? desenli sac modelleri

Model çelik levhalar, bilgisayar kontrollü bir lazer kullan?larak kesilen levhalard?r. Birçok kullan?mlar? vard?r. Küçük parçalar? kesmek için kullan?l?rlar. Keskin bir kenar tutabildiklerinden ve kolayca ?s?l i?lem gördüklerinden, havac?l?k ve gemi in?a bile?enleri için ba?ta paslanmaz çelik ve alüminyum olmak üzere ince sac metal parçalar?n kesilmesinde de kullan?l?rlar. Ayr?ca slot makinelerinde ve otomatlarda b?çak olarak da kullan?labilirler.

Desenli çelik sac, çat? kiremitleri, kaplama parçalar? ve ev uygulamalar? gibi dekoratif ürünlerin ço?unda kullan?lmaktad?r. Yüzey alan?n? daha da geli?tiren yuvarlak çubuk ?eklindeki desen de dahil olmak üzere çe?itli ?ekillerde çok say?da desen çelik sac türü vard?r.

Model çelik sac, mimaride üst düzey bir üründür ve son derece nadir tüketimi, tüm mimarinin sadece %2’sini olu?turur. Kal?plar? nedeniyle üretimi daha karma??k bir süreç gerektirir. So?uk haddelenmi? çelik sac?n yüzeyine belirli bir kal?p kal?b? ile mercimek kal?b?, fasulye kal?b?, yuvarlak fasulye kal?b?, yass? fasulye kal?b?, elmas kal?b?, çubuk kal?b? vb.

Model, çeli?in s?cak haddelenmesiyle yap?l?r ve silindirler belirli bir desen b?rak?r. Bu desen, boyad???n?zda ortaya ç?kacakt?r. Desen, di?er çelik sac ürünler gibi kabar?k veya girintili de?ildir, sadece yüzeyde bir desendir.

Model çelik sac?m?z, benzersiz, karma??k bir deseni dayan?kl?l?k ve kolay ?ekillendirme esnekli?i ile birle?tirir. ?ç ve d?? mekan kullan?m? için geçerlidir.

Desenli Sac Modelleri

Desenli çelik sac, desenli galvanizli çelik levha olarak da bilinir, ancak asl?nda kademeli bir çelik çat? kiremitidir. Bu ürün, yüksek dayan?kl?l?k ve çoklu korozyon performans? elde etmek için renkli kaplama ve so?uk haddelenmi? galvanizleme i?lemini benimser. Ek olarak, desen çelik sac?n tek tip görünümü, ah?ap dokusunu ve taklit ta? dokusunu tamamen de?i?tirebilir, bu nedenle hem yap? malzemelerinin hem de ev dekoratif malzemelerinin özelliklerine sahiptir.

Gözya?? desenli sac Levha, sac?n yuvarlanmas?yla olu?turulan dövülmü? bir dokuya sahip çelik sacd?r. Ürünler, ev aletleri, mobilya ve di?er alanlar için uygun olan ince kal?nl??a sahiptir.

desenli sac
desenli sac

Desenli çelik levhalar, benzersiz bir görünüm kazand?rmak için çeli?in çe?itli desenlerle kabart?lmas?yla üretilir. Dalga benzeri bir desen olan orijinal Waku desenimiz ve içinde yemek çubuklar?n?n bas?ld??? Yemek Çubu?u deseni özellikle popülerdir.

Desenli çelik sac, desenli bir yüzeye sahip bir fabrikada üretilen s?cak haddelenmi? çelik sacd?r (desen, bir dikdörtgen içinde bir dizi elmastan olu?ur). Desenli çelik sac, baklaval? sac veya oluklu levha olarak da bilinir.

Model çelik levhalar esas olarak karbon ve manganezin ana de?i?ken elementlerinden yap?l?r, ancak ayn? zamanda yayg?n olarak silikon, fosfor, kükürt ve di?er elementleri de içerir. Karbon kalitesi, ?s?l i?lem süreci ve çelik levhalar?n mekanik özellikleri, hava ko?ullar?na dayan?kl? çeliklerin korozyon direncini önemli ölçüde etkileyebilir.

Mevcut farkl? yüzey türleri söz konusu oldu?unda, zengin bilgi ve deneyime sahip oldu?umuz için desenli paslanmaz saclar sa?layabiliyoruz.

Bölme ve iç kaplama için dekoratif pano olarak uygundur. Tasar?m konseptinize uygun çok çe?itli desenler aras?ndan seçim yap?n.

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IR?????