Göz Ya?? Desenli Sac nedir?

baklava desenli sac

Göz Ya?? Desenli Sac nedir?

Baklaval? sac ya da göz ya?? desenli saclar ingilizce de checkered plate olarak hatta baz? kaynaklarda diamond plate olarak yazmaktad?r.

Baklaval? saclar veya göz ya?? desenli saclar s?cak haddeleme yöntemi ile üretilmektedirler. Basitçe baklaval? sac üretimini ?öyle özetleyebiliriz. S?cak haddelenmi? rulo saclar boy açma makinesi ile istenilen boyda aç?l?rlar. Yakla??k 800 dereceye kadar ?s?t?lan plaka halindeki saclar özel merdaneler aras?ndan geçirilerek merdane üzerindeki ?ekli almas? sa?lan?r. Plaka sac kal?nl??? 4mm seçersek baklaval? sac üretimi sonras? kal?nl??? 3 mm ye dü?ecektir. Baklaval? sac üzerindeki desenler 1 mm yüksekli?indedir. S?cak haddeleme sonras? merdanelerden geçen 4 mm sac art?k 3 mm ama desenleri 4 mm gelmektedir. Bu sebepten ötürü 4/3 mm baklaval? sac denilmektedir.

baklaval? sac ölçüleri, çeta sac
baklaval? sac ölçüleri, çeta sac

Baklaval? saclar veya göz ya?? desenli saclar üretim kal?nl?klar? olarak 2 mm den ba?lamaktad?r ve 10 mm ye kadar ç?kabilmektedirler. Baklaval? sac veya göz ya?? desenli geni?likleri 600 mm den 2000 mm ye kadar üretilebilmektedir. Fakat genellikle standart ölçü olan 1000 mm veya 1200 mm geni?li?inde baklaval? sac tercih edilmektedir. Baklaval? ya da göz ya?? desenli saclar?n uzunluklar? rulo saclardan kesildikleri için istenilen boya uygun yap?labilirler. Burada da genellikle 2000 mm veya 2400 mm uzunlu?undan baklaval? sac veya göz ya?? desenli sac stoklarda bulunmaktad?r.

Çelik sac, çat? kaplama, kiri?ler ve kiri?ler, arabalar ve kamyonlar, boru hatlar?, uçaklar ve di?er endüstriyel ürünler gibi çe?itli uygulamalarda kullan?m için popüler bir malzemedir. Levha, büyük bir metal parças? olu?turmak için birbirine kaynaklanm?? küçük ince çelik parçalar?ndan olu?ur. Levha genellikle ince bir tabaka halinde yuvarlan?r ve daha sonra istenen ?ekle kesilir.

Gözya?? Desenli çelik sac, uygulamaya ba?l? olarak gaz veya ark kayna?? kullan?larak kaynak yap?labilir. Tear Pattern çelik Levha, korozyona ve a??nmaya kar?? iyi bir dirence sahiptir, ancak büyük ?s? sapt?rma özelliklerine sahip de?ildir. Bu, motor parçalar? veya klimalar gibi yüksek s?cakl?klar?n bulundu?u uygulamalar için ideal olmad??? anlam?na gelir.

Gözya?? Desenli sac, in?aattan aletlere ve günlük nesnelere kadar çe?itli uygulamalar için kullan?l?r. Zemin plakas? veya elmas plaka çeli?i olarak da bilinir, öncelikle kaymaz uygulamalar için kullan?l?r. Y?rt?lma desenli çelik sac, çok çe?itli uygulamalar için mükemmel kayma direnci sa?layan yükseltilmi? elmaslara sahiptir.

göz ya?? desenli sac
Checkred stainless steel plate, diamond steel plate, Göz ya?? desenli sac, baklava desenli sac,

Y?rt?lma desenli çelik levha, dalgal? veya elle y?rt?lm?? bir ka??t yüzeyine benzeyen estetik bir yüzey olu?turmak için özel olarak i?lenmi? karbon çelik levhad?r. Bu ürün, ürün yüzeylerinin ola?an görünümünün önemli olmad??? karma??k veya küçük ?ekiller ve ayr?ca yüksek korozyon direnci gerektirmeyen uygulamalar için mükemmeldir.

Gözya?? Desenli sac levha, ?s?y? yans?tan ve da??lmas?na izin vermeyen do?al kömür pi?irme yüzeyidir. Bu, çok daha yüksek bir iç s?cakl??a izin verir (200 dereceye kadar daha s?cak)! Gözya?? Desenli çelik Levha, üzerine dü?en tüm damlac?klar? ve kömürleri al?r ve yeme?inize egzotik bir tat verir.

Gözya?? Desenli saج levha, sanatç?n?n metal heykel serisi için olu?turulmu? özgün, türünün tek örne?i bir kal?pt?r. Bu etki, orijinal bir çizimden bir bak?r veya pirinç levha yüzeyine grafiti aktarmak için yar? emici bir kuma? kullan?larak elde edilir. Her sayfa benzersizdir ve bütünüyle kopyalanamaz. ?ste?e ba?l? olarak varyasyonlar mümkündür.

Gözya?? Desenli sac, s?cak çelik haddeleme i?leminden üretilen bir çelik türüdür. Kullan?lan hammadde, yakla??k 1.250°C’ye ?s?t?lm??, kaynak yap?lm?? ve sürekli bir s?cak haddehane taraf?ndan bir ?erit halinde haddelenmi? kütüktür (kütük).

fa_IR?????