Köprülerden Makinelere: 28Mn6 Çelik ?n?aatta Nas?l Devrim Yarat?yor?

Köprülerden Makinelere: 28Mn6 Çelik ?n?aatta Nas?l Devrim Yarat?yor?

28Mn6 çeli?i kullanan endüstriler ?unlar? içerir:
1. ?n?aat: Yüksek mukavemeti ve dayan?kl?l??? nedeniyle köprülerin, binalar?n ve di?er altyap? projelerinin yap?m?nda 28Mn6 çelik kullan?lmaktad?r.
2. Otomotiv: Bu çelik, otomotiv endüstrisinde ?asi, yay ve süspansiyon sistemleri gibi çe?itli bile?enlerin üretiminde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.
3. A??r makine: 28Mn6 çeli?i, yüksek çekme mukavemeti ve a??nma ve y?pranmaya kar?? direnci nedeniyle madencilik makineleri, tar?m makineleri ve in?aat makineleri dahil olmak üzere a??r makine ve ekipmanlar?n üretimi için uygundur.
4. Petrol ve gaz: Bu çelik, korozyon direnci ve yüksek mukavemeti nedeniyle petrol ve gaz endüstrisinde boru hatlar?, aç?k deniz platformlar? ve di?er ekipmanlar?n yap?m?nda kullan?lmaktad?r.
5. Gemi ?n?as?: 28Mn6 çeli?i, mükemmel kaynaklanabilirli?i ve yüksek mukavemeti nedeniyle, gemi in?a endüstrisinde gövdeler, güverteler ve yap?sal elemanlar dahil olmak üzere çe?itli gemi bile?enlerinin in?as?nda kullan?l?r.
6. Enerji: Bu çelik, mükemmel termal ve mekanik özellikleri nedeniyle enerji sektöründe türbinler ve kazanlar da dahil olmak üzere enerji üretim ekipmanlar?n?n üretiminde kullan?lmaktad?r.
7. Havac?l?k: 28Mn6 çeli?i, yüksek mukavemeti ve hafifli?i nedeniyle havac?l?k endüstrisinde türbin kanatlar?, ini? tak?m? ve yap?sal elemanlar gibi bile?enlerin üretiminde uygulama alan? bulur.

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IR?????