Metal Hurda (iç piyasa)

× قیمت های فعلی؟ برای دیدن ثبت نام کنید از بسته های اشتراک شما باید یکی را دریافت کنید! برای دریافت بسته اشتراک 7 روزه رایگان عضو شوید
تاریخ Fiyat De?i?im
01.11.2022 000
31.10.2022 000
27.10.2022 000
26.10.2022 000
25.10.2022 000
24.10.2022 000
21.10.2022 000
20.10.2022 000
19.10.2022 000
17.10.2022 000
14.10.2022 000
13.10.2022 000
12.10.2022 000
11.10.2022 000
10.10.2022 000
07.10.2022 000
06.10.2022 000
05.10.2022 000
04.10.2022 000
03.10.2022 000
fa_IR?????