قیمت ورق ذوزنقه ای

boyalı sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çatı kaplama

Dış Cephe Kaplaması Trapez saclar

Trapez saclar aslında iki farklı türü bulunmaktadır. Dış cephe kaplaması trapez saclar ve Beton altı trapez saclar. Dış cephe kaplaması olarak veya beton altı trapez sac kullanımı olarak da trapez saclar galvanizli rulo saclardan imal edilmektedir. Çatı kaplama malzemesi olan Trapez sacların fiyatları galvanizli rulo saclar ve sonrasında yapılan işlem maliyetleri oluşturmaktadır. قیمت ورق کویل گالوانیزهمی توانید از بخش مربوطه وب سایت ما به آن دسترسی داشته باشید.

Renkli saclardan da üretilebilmeleri estetik açısından çelik binaların dış cephe kaplamarında ve çatı kaplamalarında tercih sebebidir. Trapez sac galvaniz veya boyalı saclardan yapıldıkları için uzun ömürlüdürler. Korozyona ve farklı hava koşullarına uygundur. DX51 kalite galvaniz saclardan üretilirler. İstanbul trapez sac üretim tesisimizde farklı kalınlıklar ve ebatlarda ورق ذوزنقه ای ما می توانیم تولید کنیم.

قیمت ورق ذوزنقه ای

Trapez sac fiyatları kullanılacak galvaniz sacın kalınlığına, boyalı galvaniz sacın renk koduna , trapez sacın ölçülerine ve trapez sac ebatlarına göre değişmektedir. Trapez sac fiyatları için galvaniz  sac fiyatlarını sitemizden kontrol edebilirsiniz.

27/200 Galvaniz قیمت ورق ذوزنقه ای

قیمت ورق ذوزنقه ای به دو صورت قابل محاسبه است. متر مربع حساب و قیمت کیلوگرم. روش های مشابهی در هر دو محاسبات قیمت ورق ذوزنقه ای استفاده می شود.

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.40 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.50 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.60 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.70 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.80 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.90 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن  TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

27-200 trapez sac fiyatları
27-200 trapez sac fiyatları

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 1.00 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 1.20 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن  TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 100 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای 27/200 80 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای نقاشی شده 27/200 (Ral 9002 و ral 9006)

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 0,40 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر  tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای پیش رنگ شده 0.50 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر  tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای پیش رنگ شده 0.60 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر  tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 0.70 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر  TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر  tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 0.80 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر   tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 0.90 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر  tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای پیش رنگ شده 1.00 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر  tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 1.20 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 100 سانتی متر  tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 27/200 عرض 80 سانتی متر tl/kg

Boyalı çatı sacı
Boyalı çatı sacı

38/151 قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.40 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.50 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن  tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.60 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.70 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.80 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.90 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 1.00 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن  tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 1.20 میلی متر

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن TL/mt
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن  TL/mt

قیمت ورق ذوزنقه 38/151 91 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg
قیمت ورق ذوزنقه 38/151 76 سانتی متر منطقه بسته شدن tl/kg

 

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ آمیزی شده 38/151

قیمت ورق ذوزنقه ای رنگ شده 0.40 میلی متر

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض TL/mt
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض  TL/mt

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض tl/kg
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.50 میلی متر

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض TL/mt
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض TL/mt

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض tl/kg
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.60 میلی متر

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض TL/mt
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض TL/mt

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض tl/kg
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.70 میلی متر

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض TL/mt
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض TL/mt

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض tl/kg
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.80 میلی متر

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض TL/mt
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض TL/mt

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض tl/kg
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 0.90 میلی متر

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض TL/mt
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض TL/mt

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض tl/kg
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 1.00 میلی متر

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض TL/mt
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض TL/mt

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض tl/kg
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض tl/kg

قیمت ورق ذوزنقه ای گالوانیزه 1.20 میلی متر

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض TL/mt
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض TL/mt

ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 91 سانتی متر عرض tl/kg
ورق ذوزنقه رنگ شده 38/151 قیمت 76 سانتی متر عرض tl/kg

تایید قیمت سفارش خود را دریافت کنید.

یک فکر در مورد “Trapez sac fiyatları

  1. پینگ بک: 38/151 Trapez sac fiyatları - Trapez sac istanbul Çelik Fiyatları

نظرات بسته است

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی