?stanbul Trafik Dire?i – Omega direk istanbul

?stanbul Trafik Dire?i - Omega direk istanbul

?stanbul Trafik Dire?i – Omega direk istanbul a??l?kl? olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  uyar?c? trafik levhalar?n zemine montaj?nda kullan?lan çelik direklSe loppuu.
Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r.
omega napalerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direklerin fiyatlar? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r.
Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler.
Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir.
Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir.
Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.
Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direk fiyatlar?n? da etkilemektedir.
Omega direk fiyatlar? kullan?lan siyah haddelenmi? sac fiyatlar? ba?l?  demi?tik.
Omega direkler iki buçuk milimetre ile 5 milimetre kal?nl?kta siyah haddelenmi? sacdan Çelikten imal edilebilirler. Omega direk imalat? için kullan?lacak sac?n kal?nl??? omega napa  fiyat?n? etkilemektedir.
Karayollar? Genel Müdürlü?ü genellikle 4 milim kal?nl?k ve iki buçuk metre uzunluk Omega direk tercih etmektedirler.

 Örne?in bir 4 milim kal?nl???nda sacdan Omega direk imalat? ve Omega direk fiyat hesaplamas? anlatal?m. Omega direk imalat?  için alaca??m?z sac?n 4 milimetre ve geni?li?inin 1500 milimetre ve Omega direk boyunun iki buçuk metre olarak hesaplayal?m.
Sac a??rl?k hesaplama formülü : kal?nl?k x geni?lik x boy x özgül a??rl?k (7,85)/1000000 = kg

Yani bir plaka sacdan 149 geni?li?inde olan omega direk imal edece?imizi farz edersek.
Bir plaka s?cak haddelenmi? sacdan 10 adet omega direk üretilebilir. her bir adet omega direk için sac kesilirken 1 mm fire ayr?l?r. Bundan sebep omega direk geni?li?i 150 mm yerine 149 mm den hesaplanmaktad?r.

?stanbul Trafik Dire?i – Omega direk istanbul a??rl?k hesaplamas? : 4 x 149 x 2500 x 7,85 / 1000000 = 11,70 kg omega direk bir adet a??rl???d?r. Bu a??rl?k hesaplamas?na galvaniz kaplama ve delikler hesaba kat?lmam??t?r.

?stanbul Trafik Dire?i – Omega direk istanbul ÖZELL?KLER?

  • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
  • Omega direk sac kal?nl?klar? tercihe göre 3 mm , 4 mm veya 5 mm olabilir.
  • Omega direklere birden fazla uyar?c? levha ba?lanabilir
  • 2 metriä omega napa, 2,5 metre omega direk, 3 metre omega direk, 4 metre omega direk veya 5 metre omega direk üretilebilmektedir.
  • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
  • Omega direk bak?m maliyeti yoktur.
  • Omega direk kapal? ve aç?k alanlarda kullan?labilir.
  • Omega direk fiyatlar? ekonomiktir.
  • Omega direk çakma makinas? ile kolayca monte edilebilir.
  • Omega direk imalat? istenilen ölçüde yap?labilir.

?stanbul Trafik Dire?i – Omega direk istanbul F?YATLARI

Omega direk fiyatlar? hesaplan?rken en önemli iki kalem sac fiyatlar? ve galvaniz kaplama fiyatlar?na bakmam?z gerekmektedir. Güncel sac fiyatlar?Voit katsoa sen tästä linkistä. Galvanoitu pinnoite fiyatlar? ise kaplanacak alan?n yüzeyine göre veya galvaniz kaplanacak malzemenin tonaj?na göre de?i?mektedir.

2,5 mm omega direk fiyat? 76,46 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
3 mm omega direk fiyat? 83,76 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
4 mm omega direk fiyat? 98,34 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
5 mm omega direk fiyat? 112,93 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
Görüldü?ü gibi omega direk fiyatlar? sac kal?nl???na ve uzunlu?una göre de?i?mektedir. Yukar?da verilen fiyatlar 2500 mm uzunlu?a göre hesaplanm??t?r.

virhe: Sisältö on suojattu!!
fiSuomi