100WCr6 ve 107WCr5KU çeli?inin teknik özelliklerinin ve kullan?m alanlar?n?n dökümü.

100WCr6 ve 107WCr5KU çeli?inin teknik özelliklerinin ve kullan?m alanlar?n?n dökümü.

100WCr6 ve 107WCr5KU çeli?inin teknik özelliklerini ve kullan?m alanlar?n? ayr?nt?l? olarak ele al?rsak:

1. Mekanik Özellikler:
– 100WCr6 çeli?i yüksek sertlik seviyesine ve mükemmel a??nma direncine sahiptir. Yüksek toklu?u ve iyi boyutsal stabilitesi ile bilinir.
– 107WCr5KU çeli?i, yüksek sertli?i, geli?tirilmi? a??nma direnci ve iyi toklu?u ile karakterize edilir.

2. Teknik Özellikler:
– 100WCr6 çeli?i tipik olarak 60-65 HRC (Rockwell C sertlik ölçe?i) sertlik aral???na sahiptir.
– 107WCr5KU çeli?i 63-66 HRC sertlik aral???na sahiptir.

3. Kimyasal Bile?imi:
– 100WCr6 çeli?i yakla??k %0,93-1,05 karbon, %0,10-0,40 silikon, %0,15-0,40 manganez, %0,50-0,90 krom ve az miktarda vanadyum ve tungstenden olu?an bir kimyasal bile?ime sahiptir.
– 107WCr5KU çeli?i yakla??k %1,00-1,10 karbon, %0,20-0,40 silikon, %0,25-0,45 manganez, %1,00-1,30 krom ve %0,20-0,40 tungstenden olu?ur.

4. Kullan?m Alanlar?:
– 100WCr6 çeli?i, sertlik, a??nma direnci ve toklu?un gerekli oldu?u rulmanlar, tekerlekler, di?li kutular?, makaral? rulmanlar ve di?er mekanik bile?enlerin üretiminde yayg?n olarak kullan?l?r.
– 107WCr5KU çeli?i genellikle yüksek yüklü di?li çarklar?n, yataklar?n, i? mili düzeneklerinin, pistonlar?n ve yüksek mukavemet ve a??nma direnci gerektiren di?er bile?enlerin yap?m?nda kullan?l?r.

5. Bu çelikleri kullanan endüstriler:
– Otomotiv endüstrisi: Bu çelikler, motor parçalar?, di?liler, rulmanlar ve miller gibi çe?itli otomotiv bile?enlerinin imalat?nda kullan?l?r.
– Havac?l?k endüstrisi: Bu çeliklerin yüksek sertli?i ve a??nma direnci, onlar? uçak motorlar? ve ini? tak?m? sistemleri dahil olmak üzere havac?l?k uygulamalar? için uygun k?lar.
– Endüstriyel makineler: Bu çelikler, yüksek mukavemet ve dayan?kl?l???n gerekli oldu?u pompalar, türbinler, kompresörler ve a??r i? ekipmanlar? gibi endüstriyel makinelerde uygulama alan? bulur.

Sonuç olarak, 100WCr6 ve 107WCr5KU çeliklerinin her ikisi de sertli?in, a??nma direncinin ve toklu?un kritik oldu?u endüstrilerde yayg?n olarak kullan?lan yüksek kaliteli malzemelerdir.

Erreur: Le contenu est protégé !!
fr_FRFrançais