14NiCrMo134 Çelik S?n?f?na ?li?kin Kapsaml? K?lavuz: Üretimden Son Kullan?ma

14NiCrMo134 Çelik S?n?f?na ?li?kin Kapsaml? K?lavuz: Üretimden Son Kullan?ma

14NiCrMo134 çelik kalitesini yayg?n olarak kullanan endüstriler ?unlar? içerir:

1. Otomotiv endüstrisi: Bu çelik kalitesi genellikle di?lilerin, eksantrik millerinin ve di?er çe?itli otomotiv bile?enlerinin üretiminde kullan?l?r.

2. Havac?l?k endüstrisi: 14NiCrMo134 çelik kalitesi, uçak motoru bile?enleri, ini? tak?m? sistemleri ve di?er yüksek mukavemetli yap?sal parçalar?n üretimi için uygundur.

3. Enerji üretim endüstrisi: Bu çelik kalitesi, türbin rotorlar?, jeneratör milleri ve enerji santrallerinde kullan?lan di?er bile?enlerin üretiminde kullan?lmaktad?r.

4. Petrol ve gaz endüstrisi: 14NiCrMo134 çelik kalitesi, sondaj borular?n?n, kuyu ba?? bile?enlerinin ve petrol ve gaz ç?karmada kullan?lan di?er ekipmanlar?n imalat?nda yayg?n olarak kullan?l?r.

5. A??r makine endüstrisi: Bu çelik kalitesi, in?aat makineleri, madencilik ekipmanlar? ve benzeri uygulamalar için a??r hizmet tipi di?lilerin, ?aftlar?n ve di?er bile?enlerin üretiminde s?kl?kla kullan?l?r.

6. Savunma sanayi: 14NiCrMo134 çelik kalitesi genellikle askeri araç bile?enleri, silah sistemleri ve savunmayla ilgili di?er uygulamalar?n üretiminde kullan?l?r.

7. Tak?m ve kal?p endüstrisi: Bu çelik kalitesi, çe?itli tipteki tak?mlar?n, kal?plar?n ve kal?plar?n imalat?nda kullan?l?r.

Bunlar, 14NiCrMo134 çelik kalitesini kullanan endüstrilerden baz?lar?d?r, ancak ayn? zamanda yüksek mukavemet, iyi dayan?kl?l?k ve a??nma direncinin gerekli oldu?u di?er sektörlerde de uygulama alan? bulabilir.

Erreur: Le contenu est protégé !!
fr_FRFrançais