150M36 Çeli?in Mekanik Özelliklerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

150M36 Çeli?in Mekanik Özelliklerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

150M36 çeli?i, iyi mekanik özelliklere sahip, yüksek gerilimli bir karbon çeli?idir ve bu da onu çe?itli endüstrilerdeki geni? bir uygulama yelpazesine uygun hale getirir. Teknik özellikleri aras?nda 850-1000 MPa çekme mukavemeti, 690-880 MPa akma mukavemeti ve 13-18 mm sertle?ebilme özelli?i bulunmaktad?r. 150M36 çeli?inin kimyasal bile?imi tipik olarak karbon, manganez, silikon, krom ve molibden gibi elementleri içerir.

150M36 çeli?i, yüksek çekme dayan?m? ve iyi sertle?ebilme özelli?i nedeniyle otomotiv, havac?l?k ve in?aat endüstrileri gibi yüksek dayan?m ve tokluk gerektiren endüstrilerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Di?liler, miller, akslar ve di?er yap?sal bile?enler gibi yüksek gerilime ve a??nmaya maruz kalan bile?en ve parçalar?n üretiminde s?kl?kla kullan?l?r.

Ayr?ca 150M36 çeli?i, yüksek mukavemet ve dayan?kl?l???n gerekli oldu?u alet ve makine imalat?nda da kullan?lmaktad?r. Mükemmel mekanik özellikleri onu imalat ve mühendislik endüstrilerindeki uygulamalar için uygun bir malzeme haline getirir.

Genel olarak 150M36 çeli?i, mükemmel mekanik özellikleri ve yüksek stres ko?ullar?ndaki performans? nedeniyle çok çe?itli endüstrilerde kullan?m alan? bulan çok yönlü bir malzemedir.

Erreur: Le contenu est protégé !!
fr_FRFrançais