Archives par catégorie: yassi-ürünler

Feuille noire, feuille froide, platine, feuille de plaque, feuille de bateau, feuille galvanisée, feuille blanche, plaque de métal, plaque d'acier

A159-83(2015) Çelik: Mukavemet, Dayan?kl?l?k ve Uygulaman?n Dengelenmesi

A159-83(2015) Çelik: Mukavemet, Dayan?kl?l?k ve Uygulaman?n Dengelenmesi

A159-83(2015) Çelik, otomotiv, in?aat, imalat ve havac?l?k gibi endüstrilerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Mükemmel mukavemeti, dayan?kl?l??? ve çe?itli uygulamalara uygunlu?u nedeniyle s?kl?kla yap?sal bile?enlerin, makinelerin, araçlar?n ve ekipmanlar?n üretiminde kullan?l?r.

Çeli?in Evrimi: A159-83(2015) ?artnamesinin ?ncelenmesi

Çeli?in Evrimi: A159-83(2015) ?artnamesinin ?ncelenmesi

A159-83(2015) spesifikasyonu, otomotiv, havac?l?k, in?aat ve imalat gibi yüksek mukavemetli çelik bile?enler gerektiren çe?itli endüstrilerde kullan?lmaktad?r. Bu spesifikasyon, spesifik teknik ve mekanik özelliklerin yan? s?ra hassas kimyasal bile?imlere sahip çelik gerektiren uygulamalar için özellikle önemlidir. Bu spesifikasyonda çeli?in geli?imi, malzeme özelliklerinde ilerlemelere olanak tan?yarak, onu güçlü ve dayan?kl? çelik bile?enler gerektiren endüstrilerdeki çok çe?itli uygulamalar […]

Endüstri Standartlar?n? Kar??lamak: A159-83(2015) Çeli?ine Yak?ndan Bir Bak??

Endüstri Standartlar?n? Kar??lamak: A159-83(2015) Çeli?ine Yak?ndan Bir Bak??

Endüstri Standartlar?n? Kar??lamak: A159-83(2015)’e Yak?ndan Bir Bak?? Çelik, belirli endüstri standartlar?n? kar??layan ve onu çe?itli endüstrilerde kullan?ma uygun hale getiren bir çelik türüdür. Bu çeli?in teknik özellikleri ve kimyasal bile?imi, di?liler, miller ve akslar gibi bile?enlerin üretiminde kullan?ld??? otomotiv endüstrisindeki uygulamalar için çok uygun olmas?n? sa?lar. Ek olarak A159-83(2015) Çelik, makine, ekipman ve alet imalat?n?n […]

A159-83(2015) Çelik ?n?aat ve ?malat Sektöründe Nas?l Öne Ç?k?yor?

A159-83(2015) Çelik ?n?aat ve ?malat Sektöründe Nas?l Öne Ç?k?yor?

A159-83(2015) çeli?i, in?aat ve imalat endüstrilerinde yayg?n olarak kullan?lan güçlü ve çok yönlü bir malzemedir. Mekanik bile?imi, yüksek çekme mukavemeti, dayan?kl?l?k ve korozyona kar?? direnç sa?lar ve bu da onu geni? bir uygulama yelpazesi için ideal bir seçim haline getirir. A159-83(2015) çeli?inin teknik özellikleri onu in?aat, otomotiv üretimi, gemi yap?m? ve altyap? geli?tirme gibi sektörlerde […]

A159-83(2015) Çeli?inin Avantajlar? ve S?n?rlamalar?: Kapsaml? Bir K?lavuz

A159-83(2015) Çeli?inin Avantajlar? ve S?n?rlamalar?: Kapsaml? Bir K?lavuz

A159-83(2015) Çeli?inin Avantajlar? ve S?n?rlamalar?: Kapsaml? Bir K?lavuz Mekanik Kompozisyon: – A159-83(2015) çeli?inin mekanik bile?imi sertli?ini, çekme mukavemetini, akma mukavemetini ve darbe direncini içerir. Bu özellikler onu çe?itli endüstriyel uygulamalara uygun hale getirir. Teknik Özellikler: – A159-83(2015) çeli?inin teknik özellikleri aras?nda kaynaklanabilirlik, i?lenebilirlik ve ?ekillendirilebilirlik yer al?r. Bu özellikler çal??may? kolayla?t?r?r ve üretim süreçlerine uygundur. […]

A159-83(2015) Çeli?inin Özelliklerini ve Kullan?m Alanlar?n? Ke?fetmek

A159-83(2015) Çeli?inin Özelliklerini ve Kullan?m Alanlar?n? Ke?fetmek

A159-83(2015) çeli?i, imalat ve in?aat endüstrilerinde yayg?n olarak kullan?lan dü?ük ala??ml? bir çeliktir. Yüksek çekme mukavemeti ve iyi darbe direnci dahil olmak üzere mükemmel mekanik özelliklere sahiptir. A159-83(2015) çeli?inin teknik özellikleri aras?nda yüksek çekme mukavemeti, iyi darbe direnci ve mükemmel kaynaklanabilirlik yer al?r. Kimyasal bile?imi tipik olarak karbon, manganez, silikon gibi elementleri ve eser miktarda […]

A159-83(2015) Çelik Spesifikasyonunu Anlamak: Bilmeniz Gerekenler

A159-83(2015) Çelik Spesifikasyonunu Anlamak: Bilmeniz Gerekenler

A159-83(2015) çelik spesifikasyonu, bu özel çeli?in teknik özelliklerini ve kimyasal bile?imini özetlemektedir. A159-83(2015) çeli?inin belirli uygulamalara uygunlu?unu belirlemek için bu spesifikasyonlar?n anla??lmas? önemlidir. A159-83(2015) çeli?inin teknik özellikleri aras?nda mekanik mukavemet, tokluk, sertlik ve di?er performans özellikleri yer al?r. Bu özellikler çeli?in çekme, s?k??t?rma, bükülme ve darbe gibi çe?itli stres biçimlerine dayanma yetene?ini de?erlendirmek için çok […]

A153/A153M-16a Çelikteki Yenilikler: Geli?mi? ?n?aat Malzemelerinin Yolu Aç?l?yor

A153/A153M-16a Çelikteki Yenilikler: Geli?mi? ?n?aat Malzemelerinin Yolu Aç?l?yor

A153/A153M-16a çeli?indeki yenilikler in?aat, altyap?, imalat, otomotiv ve havac?l?k gibi çe?itli sektörlerde kullan?lmaktad?r. Malzemenin geli?mi? teknik ve kimyasal özellikleri, onu bina yap?lar?, köprüler, boru hatlar?, makineler, araç bile?enleri ve uçak parçalar? dahil olmak üzere çok çe?itli uygulamalara uygun hale getirir. Yüksek mukavemeti, korozyon direnci ve dayan?kl?l??? onu birçok in?aat ve endüstriyel proje için tercih edilen […]

A153/A153M-16a Çelik Özellikleri: Korozyon Direnci için Tercih Edilen Seçim

A153/A153M-16a Çelik Özellikleri: Korozyon Direnci için Tercih Edilen Seçim

A153/A153M-16a çeli?i, s?cak dald?rma çinko kapl? çelik donan?ma yönelik bir spesifikasyondur ve korozyon direnci gerektiren endüstrilerde yayg?n olarak kullan?l?r. A153/A153M-16a çeli?ini kullanan baz? endüstriler aras?nda in?aat, altyap?, ula??m ve imalat yer almaktad?r. Bu tür çelik genellikle ba?lant? elemanlar?, ba?lant? parçalar? ve zorlu çevre ko?ullar?na maruz kalan ve korozyona kar?? direnç göstermesi gereken di?er bile?enler gibi […]

A153/A153M-16a Çeli?inin Kimyasal ve Mekanik Özelliklerinin ?ncelenmesi

A153/A153M-16a Çeli?inin Kimyasal ve Mekanik Özelliklerinin ?ncelenmesi

A153/A153M-16a çeli?ini kullanan baz? endüstriler aras?nda in?aat, altyap?, otomotiv, imalat ve ula??m bulunmaktad?r. Bu tür çelik, yap?sal bile?enlerin, ba?lant? elemanlar?n?n, takviye çubuklar?n?n ve di?er mekanik ve yap?sal uygulamalar?n imalat?nda yayg?n olarak kullan?l?r. Mükemmel korozyon direnci ve mekanik özellikleri onu d?? mekan, deniz ve endüstriyel ortamlara uygun hale getirir.

Erreur: Le contenu est protégé !!
fr_FRFrançais