Corten B ve S355J2WP: Yap?sal ve Hava Ko?ullar?na Dayan?kl? Çelik Kalitelerindeki Farkl?l?klar?n Analizi

Corten B ve S355J2WP: Yap?sal ve Hava Ko?ullar?na Dayan?kl? Çelik Kalitelerindeki Farkl?l?klar?n Analizi

Corten B ve S355J2WP yayg?n olarak kullan?lan iki yap?sal ve hava ?artlar?na dayan?kl? çelik kalitesidir.

1. Mekanik Kompozisyon Kar??la?t?rmas?:

Corten B ve S355J2WP’nin mekanik özellikleri farkl?d?r. Corten B’nin minimum akma dayan?m? 345 N/mm² ve ??minimum çekme dayan?m? 485 N/mm²’dir. Öte yandan S355J2WP’nin minimum akma dayan?m? 355 N/mm² ve ??minimum çekme dayan?m? ise 470-630 N/mm²’dir. Bu, Corten B’nin S355J2WP’ye k?yasla biraz daha yüksek mukavemet özelliklerine sahip oldu?u anlam?na gelir.

2. Teknik Özellikler Kar??la?t?rmas?:

Bu iki çelik s?n?f?n?n teknik özellikleri de farkl?l?k göstermektedir. Corten B, iyi kaynaklanabilirlik, ?ekillendirilebilirlik ve i?lenebilirlik sunarak çe?itli yap?sal uygulamalar için uygun hale getirir. Yüzeyde daha fazla korozyonu önleyen koruyucu bir oksit tabakas? (patina) olu?mas? nedeniyle hava ko?ullar?na dayan?kl?l???yla bilinir. Buna kar??l?k S355J2WP, hava ?artlar?na maruz kalan ortamlarda kullan?lmak üzere özel olarak tasarlanm??t?r ve atmosferik ko?ullara maruz kalan yap?sal uygulamalar için çok uygundur. Atmosfer korozyonuna kar?? mükemmel direnç gösterir ve üstün so?uk ?ekillendirme özelliklerine sahiptir.

3. Kimyasal Bile?im Kar??la?t?rmas?:

Corten B ve S355J2WP’nin kimyasal bile?imi de farkl?l?k gösterir. Corten B esas olarak demirin yan? s?ra bak?r, krom, nikel ve fosfor ilavesinden olu?ur. Bu ala??m elementleri çeli?in korozyon direncini ve mekanik özelliklerini artt?r?r. Öte yandan S355J2WP, esas olarak demirin yan? s?ra bak?r, krom, nikel ve fosfor içerir. Ancak Corten B’ye k?yasla daha yüksek bir bak?r konsantrasyonuna sahiptir ve bu da mükemmel korozyon direncine katk?da bulunur.

Özetle, hem Corten B hem de S355J2WP benzer ala??m elementlerine sahip, hava ?artlar?na dayan?kl? çelik kaliteleri olsa da mekanik ve teknik özellikleri farkl?d?r. Corten B daha yüksek mukavemet özellikleri sunarken, S355J2WP özellikle hava ?artlar?na maruz kalan ortamlarda kullan?lmak üzere tasarlanm??t?r. Kimyasal bile?imleri küçük farkl?l?klar gösterir; S355J2WP daha yüksek bak?r içeri?ine sahiptir.

Erreur: Le contenu est protégé !!
fr_FRFrançais