14NiCrMo134 Çelik Kalitesi ?çin Is?l ??lem Proseslerinin Parçalanmas?

14NiCrMo134 Çelik Kalitesi ?çin Is?l ??lem Proseslerinin Parçalanmas?

14NiCrMo134 Çelik S?n?f? için Is?l ??lem Süreçlerinin Parçalanmas?’n? yayg?n olarak kullanan endüstriler ?unlar? içerir:

1. Otomotiv endüstrisi: Bu çelik kalitesi genellikle otomotiv ?anz?manlar? ve motorlar?ndaki di?lilerin, millerin ve di?er yüksek gerilimli bile?enlerin imalat?nda kullan?l?r.

2. Havac?l?k endüstrisi: 14NiCrMo134’ün yüksek mukavemeti ve dayan?kl?l???, onu türbin kanatlar?, ini? tak?m? bile?enleri ve yap?sal parçalar gibi havac?l?k uygulamalar?nda kullan?ma uygun hale getirir.

3. Petrol ve gaz endüstrisi: Çelik kalitesi, korozyona kar?? direnci ve yüksek mukavemeti nedeniyle sondaj ekipmanlar?n?n, boru hatlar?n?n ve aç?k deniz platformlar?n?n yap?m?nda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

4. Enerji üretim endüstrisi: Türbinler, jeneratörler ve kazanlar da dahil olmak üzere enerji santrallerinin bile?enleri, yüksek s?cakl?klara ve gerilimlere dayanma kabiliyeti nedeniyle s?kl?kla 14NiCrMo134 çeli?inin kullan?lmas?n? gerektirir.

5. A??r makine ve ekipman imalat?: Vinçler, madencilik ekipmanlar? ve in?aat makineleri gibi a??r i? makinelerinin üreticileri, bu çelik kalitesini s?kl?kla çe?itli yap?sal ve yük ta??yan bile?enlerde kullan?r.

6. Tak?m endüstrisi: Yüksek a??nma direnci ve tokluk gerektiren kesici tak?mlar, kal?plar ve kal?plar?n yap?m?nda genellikle 14NiCrMo134 çeli?i kullan?l?r.

7. Endüstriyel ekipman imalat?: Pompalar, kompresörler ve mekanik presler gibi çe?itli endüstriyel makine türleri, mekanik özellikleri ve a??nma ve yorulmaya kar?? direnci nedeniyle bu çelik kalitesini içerebilir.

8. Demiryolu ta??mac?l??? endüstrisi: Lokomotiflerin, demiryolu raylar?n?n ve demiryolu ta??tlar?n?n bile?enleri, sa?laml?k, dayan?kl?l?k ve a??nma ve darbeye kar?? direnç sa?lamak için 14NiCrMo134 çelikten yap?lm??t?r.

9. Savunma sanayi: Askeri sektör, yüksek mukavemeti ve darbelere kar?? dayan?kl?l??? nedeniyle bu çelik kalitesini z?rhl? araçlar, askeri gemiler ve mühimmat gibi uygulamalarda kullanmaktad?r.

14NiCrMo134 çeli?inin kullan?m?n?n özel uygulama gerekliliklerine ve endüstri standartlar?na ba?l? olarak de?i?ebilece?ini ve belirli spesifikasyonlar? kar??lamak için ek testlerin veya modifikasyonlar?n gerekli olabilece?ini unutmamak önemlidir.

hiba: A tartalom védett!!
hu_HUMagyar