60/940 Beton al? Trapéz lap

beton alt? trapez sac

60/940 Beton al? Trapéz lap

60/940 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 60/940 beton alt? trapez sac teknik çizimi,60/940 beton alt? trapez sac uygulama,60/940 beton alt? trapez sac imalat,60/940 beton alt? trapez sac firmas?,60/940 beton alt? trapez sac gebze,60/940 beton alt? trapez sac istanbul

60/940 beton alt? trapez sac yukar?daki ?ekilden de görüldü?ü gibi 940 mm yani 94 cm geni?li?e sahiptir. 60/940 beton alt? trapez sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üzerine fason i?çilik konularak hesaplanmaktad?r. Beton alt? trapez sac fiyatlar? fason i?çili?i ton ba?? 50 usd/tondur. Yani kullan?lacak dx51 kalite galvaniz sac fiyatlar? üzerine nakliye ve ton ba??na 50 usd/ ton maliyet fiyat?n? kolayca bulabilirsiniz. 60/940 beton alt? trapez sac teknik çiziminde görüldü?ü gibi hadve derinli?i 60 mm dir. 60/940 beton alt? trapez sac uygulamas?nál nél stud çivisi kullan?lmaktad?r. 60/940 beton alt? trapez sac imalat tesisimiz istanbuldad?r. 60/940 beton alt? trapez sac firmas? olarak y?llard?r trapez sac üretimi yapmaktay?z. 60/940 beton alt? trapez sac gebze tesisimizden de sevkiyat yapabilirsiniz. 60/940 beton alt? trapez sac istanbul fiyatlar? gebze fiyatlar? ile ayn?d?r.

60/940 Beton aljzat? Trapéz lap Súlyok

HOSSZ Horganyzott lemez vastagság?
0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1 mm 1,2 mm
2,00 m 9,6 kg 11,52 kg 13,44 kg 15,36 kg 17,28 kg 19,2 kg 23,04 kg
3,00 méter 14,4 kg 17,28 kg 20,16 kg 23,04 kg 25,92 kg 28,8 kg 34,56 kg
6,00 m 28,8 kg 34,56 kg 40,32 kg 46,08 kg 51,84 kg 57,6 kg 69,12 kg
Beton alt? trapez dö?emesi
Beton aljzat? trapézpadló

60/940 Beton alt? Trapez Sac Fiyatlar?

0,60 mm horganyzott beton alsó? Trapézlap árak?

60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan?  TL/mt
60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan?  tl/kg

0,70 mm-es horganyzott trapézlemez árak?

60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan?  TL/mt
60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan?  tl/kg

0,80 mm-es horganyzott trapézlemez árak?

60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan? TL/mt
60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan? tl/kg

0,90 mm-es horganyzott trapézlemez árak?

60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan?  TL/mt
60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan? tl/kg

1,00 mm-es horganyzott trapézlemez árak?

60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan?  TL/mt
60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan?  tl/kg

1,20 mm-es horganyzott trapézlemez árak?

60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 94 cm kapatma alan?  TL/mt
60/940 Beton Alt? trapez sac fiyatlar? 74 cm kapatma alan? tl/kg

60/940 Metal Deck boyutlar?, dayan?kl? ancak beto kal?b? zemini çözümüne ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir. Bu metal deck boyutlar?, tam bina özelliklerine göre uyarlanabilir ve onlara zarar vermeden oturacak kadar güçlüdür. Kolay montaj ve kurulum için önceden delinmi? olarak gelirler.

Fém Beton Alt? trapez sac do?ru boyutunu seçmek, genel in?aat projenizin çok önemli bir parças?d?r. Daha fazla bilgi veya rehberlik için lütfen bizimle ileti?ime geçin.

ezt a fémet Beton Alt? trapez sac evler veya ticari binalar içindir ve sa?lam, dayan?kl? ve hava hasar?na kar?? oldukça dirençlidir. Kurulumu kolayd?r ve birçok boyutta mevcuttur.

Çe?itli uzunluk ve kal?nl?klarda mevcut olan çelik platformumuz, proje gereksinimlerinize uyacak ?ekilde tasarlanm??t?r. Ala??m dereceli yap?sal çelik, güçlü, güvenilir ve kaynaklanmas? kolayd?r. Metal zemin kaplamam?z?n yüksek kaliteli çeli?i, in?aat verimlili?i için elde edilebilecek aç?kl?klar? art?r?r.

Çelik konstrüksiyonda en yayg?n dö?eme biçimlerinden biri olan bu dö?eme, dö?emeleri ve çat?lar? desteklemek için güçlü ve sabit bir yüzey sa?lar. Metal Zemin dö?emesi, farkl? uygulamalar için kullan?lan birçok kal?nl?k ve uzunlukta mevcuttur.

Her türlü hava ko?ulu için ideal, Kal?nl?k: 1,5 mm ve Aç?kl?k: 20, A??rl?k: 283Kg/m², Toplam yükseklik: 65 mm, Güverte tipi: Kompozit (Decking board ve kiri?).

900 x 300 mm, 600 x 1200 mm.

60/940 Metal deck boyutlar?

60/940 Metal deck boyutlar?, 1.5cuft, 1.5 torba beton, 1/3 cu yd malzeme ve 4000 lbs’lik tek tip yük limiti ile harika bir Beton ?ekillendirme formudur. 60/940 Metal deck Boyutlar?, 18 gauge galvanizli çelik güverte, 14 gauge kanal stili ba?lant?lar, 2-1 / 2 “Gx4″ Y uç çerçeveleri, 4″ kanal kaynakl? alt destek kiri?leri, 2-1 / 2″ Gx4″ den olu?ur. H uç çerçeveler, ihtiyac?n?z olan uzunlu?a göre ayarlanabilen 3′ mini kilitleme destekleri, kolay montaj için kullan?m? kolay ayarlanabilir panel kelepçesi ve yüksek kaliteli 3/8”-16 mafsall? c?vata dübeli veya No. 15 metal güverte kal?plar? üzerine beton dökmek için matkap man?onlu ankraj.

60/940 Metal deck her 300 mm’de bir desteklenir ve oluklu profile sahiptir. Sahip oldu?umuz mevcut stok, fabrikada bitmi?tir. Metal Decking’imiz dö?eme veya çat? kaplama olarak kullan?labilir. Ayr?ca zemin kaplaman?zla birlikte kullanabilece?iniz eksiksiz bir aksesuar yelpazemiz bulunmaktad?r; dolgu geçi?i, C?vatalar ve kö?ebentler.

?ster uzun ömürlü bir galvanizli çat? Beton Alt? trapez sac ister güçlü bir kompozit dö?eme güvertesi ar?yorsan?z, 60/940 (nominal 24″/902 mm geni?li?inde) oluklu çelik güvertesinden ba?kas?na bakmay?n. ihtiyaçlar?n?z? kar??lar çünkü güverteleri seçenek sunar. bir çelik yap? (çelik güverte) veya zemin kiri?i (kompozit güverte) üzerine monte edilmek üzere 60/940’?n maksimum kesintisiz aç?kl??? 19 fit 7 inçtir.

Standart Metal Beton Alt? trapez sac Boyutlar?

Bu ürün 60″ geni?li?inde ve 940″ uzunlu?unda bir çelik levhad?r. ?çinde delikler var. 5093 libre

Fém Beton Alt? trapez sac, ticari, endüstriyel veya konut uygulamalar? için mükemmel bir seçimdir.

Metal zemin kaplamas?, hemen hemen her çat? kaplama sistemine mükemmel bir alternatiftir. Hafiftir, kurulumu kolayd?r ve uygun maliyetlidir.

Beton Alt? trapez sac Çe?itli uzunluklarda mevcuttur.

60/940 Fém Beton Alt? trapez sac boyutlar?m?z? sat?n al?n. Özel ihtiyaçlar?n?za uygun kapsaml? bir boyut yelpazesi mevcuttur. Menü

60/940 Fém Beton Alt? trapez sac , proje ihtiyaçlar?n?za uygun farkl? uzunluk ve kal?nl?klarda mevcuttur.

60/940 Metal Deck, yap?n?z için gereken uzunlu?a ba?l? olarak 18m’ye kadar çe?itli uzunluklarda sa?layabiliriz. Ek güçlendirme sa?lamak için veya balkon veya bitki odalar? olu?turuyorsan?z, çe?itli a? ve dolgu seçenekleri aras?ndan seçim yap?n. Örne?in, 60/940 metal dö?emeden üretilen, yerinde betonla doldurulacak ve mevcut kiri? ve kolonlara dübellenecek bir dö?eme tasarlad?k.

Fém Beton Alt? trapez sac boyutlar? ANSI/SDI C-2017 Kompozit Çelik Dö?eme için Standart Özel hükümlerde veya proje ?artnamelerinde bir G60 veya G90 kaplama kal?nl???n? listeleyerek derin ve s?? çat? dö?emesini spesifikasyona göre belirleyin. Kompozit dö?eme tasar?m? için dö?eme kenar ko?ullar?.

Fém Beton Alt? trapez sac , keskin bir görünüme sahip temiz hatlar olu?turmak için kullan?labilen metal zemin kaplama sistemidir. Alyan ba?l? c?vata ile vidaland???ndan ve metal çat? matkab? kullan?larak da yerine yerle?tirilebildi?inden, montaj? da verimli ve h?zl?d?r.

Metal zemin kaplamas?, etkili bir çat? kaplama malzemesi olarak kullan?labilecek yüksek kaliteli ve çok yönlü bir üründür. Ticari veya ev içi kullan?m için güverte levhalar? sipari? edebilirsiniz ve ürününüzü sadece 48 saat içinde teslim edece?iz. Ayr?ca, çat?n?z? h?zl? ve kolay bir ?ekilde kurabilmeniz için sabitlemeler de dahil olmak üzere çok çe?itli dö?eme aksesuarlar? sunuyoruz.”

Sipari?e haz?r: 940mm x 60mm. Bu profil 60mm ile 150mm aras? beton dökümleri için tasarlanm??t?r. Üreticiden sipari? onay?na tabidir

Nispeten hafif ancak güçlü bir malzeme olarak çelik güverte, in?aat için yayg?n bir seçimdir.Binalar?n zeminleri, çat?lar? ve duvarlar?. Bu amaç için ideal bir malzemedir çünkü binalar?n a??rl???n? önemli ölçüde artt?rmadan binalara gerekli yap?sal deste?i sa?lar.

hu_HUMagyar