100WCr6 ve 107WCr5KU çeli?inin mekanik özelliklerinin ara?t?r?lmas?

100WCr6 ve 107WCr5KU çeli?inin mekanik özelliklerinin ara?t?r?lmas?

100WCr6 ve 107WCr5KU çeli?inin kullan?ld??? endüstriler ?unlar? içerir:

1. Otomotiv endüstrisi: Her iki çelik de yüksek mukavemeti, a??nma direnci ve toklu?u nedeniyle rulman, di?li ve mil gibi çe?itli otomotiv bile?enlerinin imalat?nda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

2. Havac?l?k endüstrisi: Bu çelikler ayn? zamanda havac?l?k endüstrisinde de mükemmel mukavemet/a??rl?k oranlar? ve yorulma ve korozyona kar?? dirençleri nedeniyle uçak motoru parçalar?, ini? tak?mlar? ve yap?sal parçalar gibi uygulamalarda kullan?l?r.

3. Enerji endüstrisi: 100WCr6 ve 107WCr5KU çeli?i, yüksek mukavemeti, sertli?i ve ?s? direnci nedeniyle enerji sektöründe türbin bile?enleri, enerji santrallerindeki kritik parçalar, petrol ve gaz arama ekipmanlar? gibi uygulamalarda kullan?lmaktad?r.

4. Kesici tak?m endüstrisi: Bu çelikler, mükemmel a??nma dirençleri ve i?leme süreçleri s?ras?nda ortaya ç?kan yüksek s?cakl?klara dayanabilme yetenekleri nedeniyle matkaplar, raybalar ve frezeler gibi kesici tak?mlar?n imalat?nda kullan?l?r.

5. Tak?m tezgah? endüstrisi: 100WCr6 ve 107WCr5KU çeli?i, yüksek sertlikleri, boyutsal stabiliteleri ve a??r yüklere ve titre?imlere dayanma yetenekleri nedeniyle i? milleri, ?aftlar ve k?lavuzlar dahil olmak üzere tak?m tezgah? bile?enlerinin üretiminde yayg?n olarak kullan?l?r.

6. Rulman endüstrisi: Her iki çelik de yüksek sertlikleri, yorulma mukavemetleri ve a??nmaya kar?? dirençleri nedeniyle otomotiv, endüstriyel makineler ve ev aletleri dahil olmak üzere çe?itli uygulamalara yönelik rulmanlar?n üretiminde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

Bu çeliklerin özel uygulama ve uygunlu?unun, istenen mekanik özelliklere ve endüstri gereksinimlerine göre de?i?ebilece?ini unutmamak önemlidir.

kesalahan: Konten dilindungi !!
id_IDBahasa Indonesia