316S16 Çelik ?n?aat ve ?malat Endüstrisinde Nas?l Devrim Yarat?yor?

316S16 Çelik ?n?aat ve ?malat Endüstrisinde Nas?l Devrim Yarat?yor?

?

Mekanik Kompozisyon:
316 S?n?f? paslanmaz çelik olarak da bilinen 316S16 çeli?i, di?er paslanmaz çelik kalitelerine k?yasla daha yüksek oranda molibden içeren bir östenitik paslanmaz çelik türüdür. Bu, özellikle klorür ortamlar?nda üstün korozyon direnci sa?layarak zorlu ko?ullara maruz kalman?n yayg?n oldu?u in?aat ve imalat endüstrilerinde kullan?m için idealdir.

Teknik Özellikler:
316S16 çeli?inin teknik özellikleri aras?nda yüksek çekme mukavemeti, mükemmel sürünme ve gerilim kopma mukavemeti ve iyi ?ekillendirilebilirlik ve kaynaklanabilirlik yer al?r. Bu özellikler onu in?aat ve imalat endüstrilerindeki yap?sal bile?enler için popüler bir seçim haline getiriyor.

Kimyasal bile?im:
316S16 çeli?i krom, nikel, molibden ve di?er elementlerin bir kombinasyonunu içerir. Tam kimyasal bile?im de?i?ir, ancak tipik olarak yakla??k %16-18 krom, %10-14 nikel ve %2-3 molibden ile daha az miktarda karbon, manganez ve silikon içerir.

Hangi Endüstriler 316S16 Çeli?ini Kullan?yor:
316S16 çeli?i in?aat, imalat, denizcilik ve kimyasal i?leme gibi çe?itli endüstrilerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. ?n?aatta yap?sal elemanlar, cepheler ve ba?lant? parçalar? için kullan?l?rken, imalatta makine, ekipman ve aletler için kullan?l?r. Korozyon direnci ve mekanik özellikleri, onu dayan?kl?l?k ve uzun ömürlülü?ün önemli oldu?u uygulamalar için ideal bir malzeme haline getirir.

kesalahan: Konten dilindungi !!
id_IDBahasa Indonesia