317S12 Çeli?inin Kullan?m ve Avantajlar?n? Ke?fetmek: Derinlemesine Spesifikasyon Analizi

317S12 Çeli?inin Kullan?m ve Avantajlar?n? Ke?fetmek: Derinlemesine Spesifikasyon Analizi

?

317S12 Çeli?inin Kullan?m ve Avantajlar?n? Ke?fetmek: Derinlemesine Spesifikasyon Analizi
Mekanik Kompozisyon

317S12 çeli?inin mekanik bile?imi, çe?itli uygulamalara uygunlu?unun belirlenmesinde çok önemli bir rol oynar. 317S12 çeli?i, geli?tirilmi? korozyon direncine sahip, dü?ük karbonlu, molibden içeren östenitik paslanmaz çeliktir. Kimyasal i?leme, ka??t hamuru ve ka??t üretimi ve g?da i?leme endüstrileri gibi çukurla?ma ve çatlak korozyonuna kar?? direnç gerektiren ortamlarda s?kl?kla kullan?l?r.

317S12 çeli?inin temel mekanik özelliklerinden baz?lar? ?unlard?r:

– Çekme Dayan?m?: 75.000 psi
– Verim Dayan?m?: 30.000 psi
– Uzama: %40
– Sertlik: Maksimum 95 HRB

Bu özellikler 317S12 çeli?ini yüksek korozyon direnci ve mukavemetin gerekli oldu?u uygulamalar için çok uygun hale getirir. Yüksek gerilme mukavemeti ve mükemmel uzamas? onu yap?sal bile?enlerde ve bas?nçl? kaplarda kullan?m için ideal k?larken, sertli?i ve çatlak korozyonuna kar?? direnci onu zorlu kimyasal ortamlarda kullan?ma uygun hale getirir.

Genel olarak 317S12 çeli?inin mekanik bile?imi, onu kimya ve petrokimya i?lemeden yiyecek ve içecek üretimine kadar çok çe?itli endüstrilerde kullan?labilecek çok yönlü bir malzeme haline getirir.

317S12 çeli?inin mekanik özelliklerine ek olarak kimyasal bile?imi de performans?nda ve belirli uygulamalara uygunlu?unda önemli bir rol oynar. 317S12 çeli?inin bile?imi tipik olarak ?unlar? içerir:

– Karbon: maksimum %0,08
– Manganez: maksimum %2,00
– Fosfor: maksimum %0,045
– Kükürt: maksimum %0,030
– Silikon: maksimum %1,00
– Krom: %18,00-20,00
– Nikel: %11,00-15,00
– Molibden: %3,00-4,00

Bu kimyasal bile?im 317S12 çeli?ine korozyona dayan?kl? özelliklerini ve yüksek mukavemetini verir. Molibden ilavesi, oyuklanma ve çatlak korozyonuna kar?? direncini art?rarak agresif kimyasal ortamlarda kullan?ma uygun hale getirir.

317S12 çeli?ini yayg?n olarak kullanan endüstriler ?unlar? içerir:

– Kimyasal i?leme: 317S12 çeli?i, pompalar, vanalar ve boru sistemleri gibi a??nd?r?c? kimyasallarla temas eden ekipman ve makinelerde kullan?l?r.
– Ka??t hamuru ve ka??t üretimi: 317S12 çeli?inin korozyon direnci, çürütücü ve a?artma tesisi ekipmanlar?nda kullan?ld??? ka??t fabrikalar?ndaki zorlu ortamlarda kullan?ma uygun olmas?n? sa?lar.
– G?da i?leme: 317S12 çeli?i, hijyen ve korozyon direncinin önemli oldu?u tanklar, konveyörler ve kar??t?r?c?lar gibi g?da i?leme ekipmanlar?nda kullan?l?r.

Genel olarak, 317S12 çeli?in mekanik ve kimyasal bile?imi onu çok çe?itli endüstrilere uygun, çok yönlü bir malzeme haline getiriyor. A??nd?r?c? ortamlardaki performans? ve yüksek mukavemeti, onu birçok uygulama için ideal bir seçim haline getirmektedir.

kesalahan: Konten dilindungi !!
id_IDBahasa Indonesia