Boyal? Kutu Profil ?stanbul

dicat-kotak-profil-istanbul

Boyal? Kutu Profil ?stanbul

Dicat Profil Kotak Istanbul anadolu yakas?nda bizden kolayl?kla temin edebilirsiniz. Anti pas boyal? profilleri sürekli depomuzda bulundurdu?umuz stoklu ürünlerimizdendir.
Genellikle standart ebat olarak kare ve dikdörtgen ölçülerde temin edilmektedir. Yani boyal? kutu profil ler iki farkl? tipte üretilmektedirler. Anti pas boyal? kare profildan Antipas boyal? dikdöktgen profilS.
Kutu profillerin en çok kullan?ld??? alan elbette in?aat sektörüdür.

Boyal? kutu profil
Boyal? kutu profil

Boyal? Kare Profil

Boyal? kare profil, Çat? ve Cephe kaplama da kullan?lan antipas boyal? kutu profillerin kullan?m ömründen dolay tercih edilirler.
Kutu profillerin anti pas boyal? yap?lmas?n?n faydalar? aras?nda ilk öncelik metalin uzun süre paslanmamas?n? sa?lamas?d?r. Antipas boya çelik malzemeye hem paslanmama özelli?i katar hem de kolay boya tutmas?n? sa?lar.
Galvanizli kutu profillerden fark? galvanizli kutu profiller boya tutma özelli?i zay?ft?r.
Boyal? kutu profiller ise üzerine uygulanan uygun boyalar? tutabilmektedir.

Boyal? Kutu Profil Ölçüleri

Boyal? Kutu profil ölçüleri, kutu profil yap?l?? esas? olarak so?uk haddeleme veya s?cak haddeleme saclardan yap?l?rlar. Yass? saclar?n kutu profile dönü?türülmesi sonras?nda antipas boya ile kaplanan kutu profiller korozyona dayan?kl? hale gelir.
Boyal? kutu profillerin geni?likleri 10mm x10mm den ba?layarak 150mm x 150mm  ç?kabilmektedir.
Boyal? Kutu profil kal?nl?klar? ise 0,70 mm den ba?lay?p 5 mm ye kadar ç?kmaktad?r.
Boyal? kutu profiller ölçüleri ya da adland?r?lmas? ?u ?ekildedir : 40mm x 40mm x 1.5mm ditentukan sebagai.
Boyal? kutu profil kalitesi yani kutu profilin üretiminde kullan?lan sac?n kalitesi st 37  ya da di?er ad? ile s235jr dir.
Boyal? kutu profil a??rl?klar? ile kaplamas?z düz kutu profil a??rl?klar? birbirine çok yak?nd?r.

dicat-kotak-profil-istanbul
dicat-kotak-profil-istanbul

Boyal? Kutu Profil Fiyatlar?

Boyal? kutu profil fiyatlar? ya da boyal? kutu profillerin fiyatlar? kutu profillerin fiyatlar?na göre de?i?mektedir.
Kutu profillerin fiyatlar? da sac fiyatlar?na göre de?i?mektedir. Yani demir çelik sektörü fiyat de?i?imi ile tamamen ba?l?d?r.
Demir çelik fiyatlar? etkileyen bir çok farkl? etken oldu?unu unutmayal?m.
Demir cevheri fiyat de?i?imi veya hurda fiyatlar?ndaki de?i?imler, hatta petrol fiyatlar?n?n dalgalanmas? bile demir çelik sektörünü etkileyen faktörlerdendir.
Bir di?er yandan s?cak haddelenmi? sac fiyatlar? de?i?imini de sürekli takip etmek gerekir.
Boyal? Kutu profil fiyatlar?, kutu profil üretici fabrikalar?n belirlemi? oldu?u liste fiyatlar? üzerinden iskonto oran? yap?larak belirlenmektedir.

kesalahan: Konten dilindungi !!
id_IDBahasa Indonesia