Arsip Tag: a grade çelik

Gemi sac? fiyatlar?

gemi-saci-fiyatlari

Gemi yap?m?nda çelik kullan?m? Haliç tersanesi ile ba?lam?? oldu?u bilinmektedir. Gemi sac üreticileri Gemilerde kullan?lan özel gemi çeliklerini Türkiye de ERDEM?R üretmektedir. Gemi saclar? fiyatlar? hem Erdemir’in hem de yurtd??? üreticilerinden Ukrayna ve Rus gibi Demir çelik üreticilerinin belirlemi? oldu?u fiyatlara göre belirlenmektedir. Elbette demir çelik üreticileri gemi sac? fiyatlar?n? belirlerken belli kriterlere ve maliyetlerine […]

Gemi Sac? nedir?

Gemi Sac? nedir? Ülkemizin gemi  üretimi geçmi?i yüzy?llara dayanmaktad?r. ?stanbul’un fethi soras?nda kurulan haliç tersanesi en büyük örneklerdendir. Gemi sac? haliyle ana hammaddedir. Özel Tersaneler ise 1950 ba?lar?nda bak?m onar?m faaliyetleri sürdürmek amac?yla Haliç ve ?stanbul Bo?az??nda kurulan Özel Sektör Tersaneleri bulunmaktad?r. 1960’lar?n sonlar?na do?ru geli?me göstererek küçük tonajl? gemi in?alar?na ba?lam??lard?r. Bu y?llarda gemi […]

id_IDBahasa Indonesia