Arsip Tag: a grade sac

Gemi Sac? nedir?

Gemi Sac? nedir? Ülkemizin gemi  üretimi geçmi?i yüzy?llara dayanmaktad?r. ?stanbul’un fethi soras?nda kurulan haliç tersanesi en büyük örneklerdendir. Gemi sac? haliyle ana hammaddedir. Özel Tersaneler ise 1950 ba?lar?nda bak?m onar?m faaliyetleri sürdürmek amac?yla Haliç ve ?stanbul Bo?az??nda kurulan Özel Sektör Tersaneleri bulunmaktad?r. 1960’lar?n sonlar?na do?ru geli?me göstererek küçük tonajl? gemi in?alar?na ba?lam??lard?r. Bu y?llarda gemi […]

id_IDBahasa Indonesia