Rel Kereta? Bobot Profil

demir yolu tren ray profili, ray demiri,ray profili, tren ray? profil, s ray demiri, a ray demiri, vinç ray profili

Demiryolu Tren Ray Profilleri A??rl?klar?

Ray Tipi kg/mt
·         33 E1 33,47
·         46 E2 46,27
·         49 E1 49,39
·         UIC49 49,43
·         50 E4 50,17
·         UIC 50 50,46
·         R50 ,P50 51,8
·         54 E4 54,31
·         UIC54 54,43
·         54 E1 54,77
·         60 E2 60,03
·         60 E1 60,21
·         UIC 60 60,34
·         59 R2 58,2

 

Bu bir Tren Yolu çelik profilidir. Bu profilin boyutu 36x17x2 mm olup, ba?lant? deli?ine aç?lan deli?in boyutu yandan 1mm, uçtan 10mm’dir.

Tren ray çelik profil

Tren ray çelik profil, bir alüminyum ekstrüzyon profilidir ve her türlü iç ve d?? mekan kullan?m?na uygundur. Sistemin montaj?n? ve kurulumunu kolayla?t?ran mekanik bir ba?lant? eleman? kullan?larak, kaynak yap?lmadan gerçekle?tirilir ve bu sayede süreksizlikler olmadan yap?sal süreklilik sa?lan?r.

?htiyaçlar?n?z? kar??lamak için yüksek kaliteli çelikten yap?lm?? standart tekerlek boyutlar?yla kullan?m için Tren Ray profili.

TREN PAY PROF?L? FRIM ST-52 Q345 DIN 17100 MALZEME

De?erli zaman ve paradan tasarruf edin. Özel yap?m çelik profillerinizi tam ihtiyac?n?z olan uzunluk, geni?lik ve yükseklikte yap?n. Asgari miktar gerektirmeden çelik profilleri hemen hemen her türlü otomotiv, mimari veya endüstriyel uygulama için özelle?tirin.

Onu mevcut en güçlü ve en sa?lam yap?sal hafif ölçü çerçeve malzemesi yapan yüksek çekme mukavemeti – çelik a??rl???n? çelik H-kiri? ve C-kanal?n %20’si kadar azaltabilir, bu da yap? maliyetini önemli ölçüde dü?ürür.

demiryolu ray?
demiryolu ray?

Demiryolu raylar?

Demiryolu ray çelik profil boyutlar? ayr?nt?l?, modern tren bölümlerinin çe?itli farkl? boyutlar?n? bulun.

Demiryolu ray çelik profilimiz en yüksek standartlarda üretilmektedir.

Demiryolu ray Çelik Profili, yak?t pompas? braketinin önemli bir parças?d?r. Profil i?lemede zengin deneyim, kalite bizim en iyi güvencemizdir.

Demiryolu ray Çelik Profili

Demiryolu ray çelik profili, demiryolu raylar? in?a etmek ve çe?itli çevresel ko?ullara maruz kalmak için yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Bu özel bölümün bile?enleri aras?ndaki ba??n, dikkate al?nmas? gereken en önemli faktörlerden biri olmas? sa?lan?r. Tipik olarak, tren çelik profili, demiryolu uygulamalar? için zorunlu bir Avrupa testi olan EN 13674-1 standard?na dayanmaktad?r.

X250, X280 ve X500 gibi baz? farkl? tren çelik profilleri üretiyoruz. Ayr?nt?lar için lütfen a?a??daki ?ekil tablomuza ve çizimimize bak?n.

kesalahan: Konten dilindungi !!
id_IDBahasa Indonesia