Tegundir sniðs fyrir gips

istanbul tavan c profili

Tegundir sniðs fyrir gips

Alç?pan profiller çe?itleri asma tavan, bölme duvar ve duvar giydirme sistemlerinde kullan?lan galvanizli çelik sac profillerdir. Binalarda yani mimari yap?larda muhte?em çözümler sunarlar. Kullan?ld??? yere kolayl?kla uyum sa?lar ve son derece dayan?kl?d?rlar. Yüksek korozyon dayan?kl?l?klar? sayesinde uzun y?llar güvenle kullan?labilir. Uygulanmalar? ve sökülmeleri oldukça kolayd?r. Ekonomik malzeme arayanlar için iyi bir seçim olacakt?r.

Alç?pan profilleri çe?itleri duvar U, duvar C, tavan U, tavan C ve kö?e profilleri olmak üzere kategorilere ayr?l?r. Yang?n önleme, duvar yükseltme, ?s? ve ses yal?t?m? gibi amaçlar için kullan?labilir. Uygulama yap?lacak alana göre farkl? boyutlarda üretilebilir.

istanbul-asma-tavan-c-profili-imalat
istanbul-asma-tavan-c-profili-imalat, alç?pan profili

Alç?pan Profil Kullan?m Yerleri

Alç?pan profilleri sahip olduklar? özellikler sayesinde çe?itli alanlarda kullan?l?r. En bilinen kullan?m alan? çat?, d?? ve iç cephe ile tavan kaplamalar?d?r. Bunun d???nda izolasyon i?lemlerinde de kullan?l?r. Prefabrik ve betonarme yap?larda pratik kullan?m sa?lar. Alç?pan profil kullan?larak tesisat borular? ve kablolar? gizlenebilir.

Duvar U profilleri yatay olarak uygulan?r.  Bölme duvar sistemleri uygulamalar?nda çerçeve k?sm?n? olu?turur. Giydirme duvar ve asma tavan uygulamalar?nda kullan?l?r. Kullan?laca?? alana göre profillerin her iki yüzüne ya da tek yüzüne alç? levha vidalan?r. Duvar C profilleri dikey destek olarak uygulan?r. Al??veri? merkezleri, oteller, çok katl? binalar ve benzeri yerlerde kullan?l?r. Her türlü iç mekana kolayl?kla uygulanabilir. Tavan U ve tavan C profilleri asma tavan yap?m?nda kullan?l?r. Ta??y?c? görev üstlenmese de asma tavan?n dengede kalmas?n? sa?lar. Kö?e profilleri alç? s?va uygulamas? yap?m?nda duvar kö?elerinde kullan?l?r. Asma duvar uygulamalar?nda kö?elerin dik durmas?n? ve darbe dayan?m?n? art?rmay? sa?lar.

Alç?pan Prófíll Ebatlar?

Sat?n alaca??n?z ürünün TSE kurallar?na uygun üretilmesi önemlidir. Firmam?zdan sat?n alaca??n?z ürünler gerekli kalite belgelerine sahiptir. Alç?pan profiller hakk?nda detayl? bilgi almak için bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

is_ISÍslenska